HISTORIE A VÝVOJ FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI) je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikla v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství.
Její historie se píše od roku 1996, kdy bylo na ČVUT v Praze založeno Centrum biomedicínského inženýrství (CBMI) s cílem vytvořit na univerzitě ústřední koordinační pracoviště výzkumných i výukových aktivit v oboru biomedicínské inženýrství. Úkoly CBMI ČVUT byly orientovány především na výzkumnou oblast a díky vhodné struktuře profesionálního zaměření jeho pracovníků, kteří svými odbornostmi obsáhli velkou část biomedicínského inženýrství, bylo možné řešit široce zaměřené vědecko-výzkumné projekty. V roce 2002 byly CBMI připraveny podklady pro zavedení 3letého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika a CBMI bylo transformováno na vysokoškolský ústav – Ústav biomedicínského inženýrství (ÚBMI) ČVUT. První ředitelkou ústavu po jeho založení se stala prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., koordinátorka Výzkumného záměru ČVUT „Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství“, do kterého spadala většina vědecko-výzkumných aktivit Ústavu (nyní Fakulty).
Na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT ze dne 15. 12. 2004 a souhlasného stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR vznikla Fakulta biomedicínského inženýrství, která byla zaregistrována změnou Statutu ČVUT v Praze na MŠMT ČR dne 27. května 2005.
V červnu 2005 získala fakulta od statutárního města Kladno budovu (Kokos) na náměstí Sítná za symbolickou jednu korunu. Již od počátku existence fakulty se významně profilovala vědecko-výzkumná činnost fakulty, která započala účastí pracovníků ústavu pak fakulty na vědecko-výzkumném záměru MŠMT ČR s názvem Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství I. a II. v letech 2004 až 2011. To velmi výrazně napomohlo rozvoji vědecko-výzkumných týmů na FBMI, kterých je v současné době okolo deseti a působí v mnoha oblastech biomedicínského inženýrství. Jejich detailní přehled lze nalézt zde http://www.fbmi.cvut.cz/veda-a-vyzkum/vedecke-tymy. S rozvojem výzkumných aktivit souvisí i vybudování deseti základních laboratoří v laboratorním traktu v Čapkově ulici v letech 2004–2006.
Dále se rozvíjí oblast vědecko-výzkumné činnosti i díky nově vybudovaným laboratořím, které byly dokončeny na podzim roku 2013 v rámci projektu VaVpI s názvem BIOKOS.
Kromě těchto laboratoří byly vybudovány i další laboratoře a to postupně ze zdrojů FRVŠ, rozvojových a centralizovaných projektů MŠMT ČR.
Úspěchem bylo pořízení tzv. umělého pacienta (pacientský simulátor americké společnosti CAE Healthcare s názvem Human Patient Simulator) v roce 2013 díky dotaci od MŠMT ČR, který je zatím nejdokonalejším simulátorem na světě. Podařilo se rozšířit Laboratoř pacientské simulace a simulované JIP o druhý simulátor, který slouží zejména pro výukové účely, ale také pro spolupráci s dalšími institucemi a rovněž pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
Díky pochopení vedení města přešla v roce 2015 část fakulty (zdravotnické a bezpečnostní obory) do nově zrekonstruovaných prostor bývalých kladenských kasáren.
I to umožnilo další růst počtu přijímaných studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborech.
První děkankou fakulty (i v historii ČVUT) se stala prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. V roce 2008 byl zvolen děkanem FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. MBA a v roce 2012 svou funkci obhájil a byl Akademickým senátem FBMI opět zvolen do funkce děkana na další čtyři roky. Fakulta se pod vedením prof. Rosiny velmi dynamicky rozvíjela. V roce 2016 byl Akademický senát FBMI zvolen do funkce děkana prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. s účinností od 19. 9. 2016.
I přes krátkou historii fakulty lze z uvedeného výčtu vysledovat velmi významný a dynamický rozvoj fakulty, který probíhá i v současnosti a to díky jak všem zaměstnancům, tak samozřejmě i studentům fakulty.

 

VÝVOJ STUDIA NA FBMI

Fakulta nabízí devět bakalářských, čtyři magisterské a dva doktorské studijní obory. V současné době na FBMI studuje ve všech formách studia cca 1 800 studentů. Výuka na FBMI je uskutečňována především v Kladně. Pro studenty je zde k dispozici ubytování, stravování a mnoho volnočasových aktivit, včetně možnosti zapojení do projektů řešených na FBMI.
V roce 2003 byl akreditován první bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika a v akademickém roce 2003/2004 byla zahájena jeho výuka.
V akademickém roce 2005/2006 ukončilo studium v tomto bakalářském programu prvních 48 posluchačů. Většina z nich se rozhodla pro pokračování ve stejnojmenném navazujícím magisterském programu, který byl akreditován začátkem roku 2006. Výuka v tomto dvouoborovém programu byla nabízena ve dvou studijních oborech Přístroje a metody pro biomedicínu a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. První z nich je zaměřen především na přípravu inženýrů pro výzkumnou a vývojovou činnost, zatímco druhý nabízí přípravu inženýrů pro manažerské pozice se znalostí techniky a zdravotnictví. Na oboru Přístroje a metody pro biomedicínu je výuka projektově orientovaná a uskutečňovaná v moderně vybavených laboratořích.
Ve shodě s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT“ byl akreditován v roce 2006 doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika a výuka v tomto programu byla zahájena v březnu roku 2007. V témže roce získala fakulta souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR a reakreditaci bakalářského zdravotnického oboru Biomedicínský technik podle zákona č. 96/2004 Sb., a to jak pro prezenční, tak i kombinovanou formu studia.
V září roku 2008 na svém zasedání schválila Akreditační komise MŠMT ČR návrh na akreditaci dalšího bakalářského zdravotnického oboru Optika a optometrie podle zákona č. 96/2004 Sb. Zahájení výuky v tomto oboru se uskutečnilo od akademického roku 2009/2010.
V červnu roku 2009 byla rozšířena akreditace studijního programu Biomedicínská a klinická technika o studijní obor Biomedicínská informatika. V témže roce byl akreditován bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví a v rámci tohoto programu dva zdravotnické nelékařské obory Fyzioterapie a Radiologický asistent podle zákona č. 96/2004 Sb. Od akademického roku 2009/2010 byla zahájena výuka v bakalářském oboru Fyzioterapie.
V akademickém roce 2010/2011 byli přijati první studenti do bakalářského studijního oboru Radiologický asistent a nového zdravotnického nelékařského oboru Zdravotnický záchranář. Rovněž bylo otevřeno kombinované navazující magisterské studium oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Od téhož akademického roku byla dále zahájena výuka v rámci nově akreditovaného bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva se studijním oborem Plánování a řízení krizových situací v prezenční formě studia. Od akademického roku 2012/2013 má tento obor akreditovánu i kombinovanou formu studia.
V roce 2010 byla prodloužena platnost akreditace doktorského studijního oboru Biomedicínská a klinická technika, a to v prezenční i kombinované formě studia. Navíc se podařilo akreditovat tento obor i v anglickém jazyce.
V roce 2011 byl akreditován navazující magisterský studijní program Ochrana obyvatelstva s jedním oborem Civilní nouzové plánování. Ve stejném roce byly prodlouženy platnosti akreditací navazujících magisterských oborů Přístroje a metody pro biomedicínu a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví.
Ke konci roku 2011 bylo dosaženo rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Biomedicínská a klinická technika o tzv. vlajkovou loď a to o obor Biomedicínský inženýr, který má jako jediný podmínku vstupu uchazečů úspěšné absolvování bakalářského studijního oboru Biomedicínský technik kdekoli v České republice. Dále se podařilo získat prodloužení akreditace oboru Biomedicínský technik, který je stěžejním studijním bakalářským oborem na FBMI a to na dalších 8 let. Kromě toho byly akreditovány výuky v cizích jazycích a to v anglickém a ruském. U obou jazyků se jedná o bakalářský obor Biomedicínský technik a magisterské obory Biomedicínský inženýr a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví.
V roce 2013 fakulta získala akreditaci nového zdravotnického nelékařského bakalářského oboru Zdravotní laborant, včetně souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR podle zákona č. 96/2004 Sb. Dále byla rozšířena akreditace o kombinovanou formu na oboru Biomedicínská informatika a byly prodlouženy platnosti akreditací pro obory Fyzioterapie, Radiologický asistent a Optika a optometrie.
V roce 2014 byly prodlouženy platnosti akreditací bakalářských oborů Zdravotnický záchranář a Plánování a řízení krizových situací. Ve stejném roce byla MŠMT ČR udělena akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství.
Od akademického roku 2015/2016 je nabízena ke studiu již akreditovaná kombinovaná forma v navazujícím magisterském studijním programu Ochrana obyvatelstva a to ve studijním oboru Civilní nouzové plánování a doktorský studijní obor Civilní a nouzová připravenost. V roce 2015 byl akreditován nový bakalářský studijní obor Informační a komunikační technologie v lékařství.
V roce 2016 byla prodloužena platnost akreditace navazujícího magisterského oboru Přístroje a metody pro biomedicínu v prezenční formě studia a navíc rozšířena akreditace o výuku v anglickém jazyce.