Habilitační řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze je upraveno v § 71 a násl. zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Metodikou pro habilitační a jmenovací řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze a Metodickým postupem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.  

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče v oboru biomedicínské inženýrství, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče podaný děkanovi fakulty. K návrhu musí uchazeč přiložit habilitační práci ve smyslu § 72 odst. 2 a odst. 3 zákona zákon o vysokých školách a další náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 zákona o vysokých školách (Příloha č. 1). Dále uchazeč předkládá habilitační spis („teze“), který obsahuje stručný obsah habilitační přednášky v rozsahu 20 až 40 stran, odborný životopis uchazeče (2 strany) a seznam nejvýznamnějších publikací a výstupů autora (do 3 stran).

https://www.cvut.cz/habilitacni-a-jmenovaci-rizeni