Laboratoře

Laboratorní a přístrojové vybavení

Z významnějšího přístrojového vybavení FBMI lze jmenovat:

 • pacientský simulátor ECS ("umělý pacient") fy METI, který je začleněn v rámci simulovaného pracoviště jednotky intenzivní péče (JIP) spolu s dalšími zdravotnickými přístroji v laboratoři FBMI, je také zatím jediným tímto typem dovezeným do ČR. Tento simulátor umožňuje efektivní výuku jak budoucích biomedicínských techniků v rámci technických předmětů, tak i v rámci zdravotnických předmětů,
 • číslicově řízený simulátor dýchání fy IngMar Medical a mechanický simulátor dýchání fy Michigan Instruments, oba tyto přístroje nahrazují pacienta z hlediska dýchání a jsou velmi vhodné pro testování jednak ventilátorů a jednak pro testování dalších vyvíjených zařízení na FBMI, v ČR jsou tyto přístroje jaké jediné exempláře,
 • excimerový laser firmy Lambda Physik, typ COMPEX 205, generující záření na dvou vlnových délkách 193 nm a 248 nm energii 650 mJ. Jedná se o unikátní, multifunkční excimerový laser, který je využíván pro řešení interdisciplinárních výzkumných projektů zaměřených do oblasti aplikací ultrafialového záření (excimerových laserů) v lékařství.

 

Seznam laboratoří


 

Laboratoř biomechaniky (přízemí, místnost B06)

Laboratoř je vybavena moderními především přenosnými a univerzálními přístroji. Jedním z takovýchto přístrojů je přenosný sledovací systém studia pohybu člověka v prostoru LUKOtronic Motion Capture Systems AS200, jenž je využíván při modelování pohybu svalově-kosterního systému a silových účinků.

Pro výuku a studium perspektivních metod v rehabilitačním inženýrství je využíván systém ProComp Infiniti, pomocí kterého se studuje funkce svalů, monitoruje SEMG signál či pomocí software Rehab Suite sleduje možnost využití biofeedbacku v procesu rehabilitace. Systém je výjimečný také tím, že je přenosný a umožňuje záznam dat nejen na běžeckém páse v laboratoři, kde se provádí komplexní měření veličin jako je teplota, EKG a tak dále, ale také systém umožňuje záznam dat v průběhu rozsáhlého pohybu mimo prostory fakulty, čehož se využívá ke studiu sportovní biomechaniky.

Vhodným doplňkem k systému ProComp Infiniti je pak inerciálním Xsens systémem detekce polohy segmentů těla, který taktéž umožňuje záznam dat o chování pohybového aparátu během sportovní činnosti jako je například jízda na kole či lyžích.

V neposlední řadě se studenti pomocí systému eDAQlite seznamují s využitím tenzometrů v lékařských systémech, jakými jsou dynamometry, siloměrné plošiny či stabilometrické plošiny.

Zajímavou biomedicínskou aplikací je model myoelektrické protézy horní končetiny se sedmi stupni volnosti řízený EMG signály, viz video.

RoboRuka

Laboratoř katedry přírodovědných oborů, odpovědný správce doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř oční optiky a optometrie (3.p., místnost B313)

   

Laboratoř oční optiky a optometrie je zcela nově zbudovaná laboratoř pro výuku studentů FBMI ČVUT v Praze pro výukové předměty z oblasti optometrie, oftalmologie a příbuzných oborů. Laboratoř bude sloužit pro výuku jak v nově akreditovaném oboru Optika a optometrie tak ve stávajících bakalářských a magisterských oborech na Fakultě biomedicínského inženýrství.

Laboratoř je vybavena soupravou nejmodernějšího očního aberometru s příslušenstvím od fy Zeiss, jenž umožňuje provádět detailní analýzu vlastností vyšetřovaného oka a stanovení parametrů korekčních pomůcek. Uvedené zařízení představuje kombinaci autorefraktometru, korneálního topografu a očního aberometru v jednom přístroji. V rámci univerzit v ČR se jedná o unikátní plně automatický diagnostický přístroj, který v sobě zahrnuje nástroje pro komplexní analýzu vlastností a optických vad oka. Uvedeným přístrojem lze získat velmi rychle data pro stanovení objektivní refrakce a následně pro výběr a výrobu odpovídajících brýlových čoček. Přístroj umožňuje též provádět podrobnou analýzu vad oka a zkoumat jejich vliv na parametry zobrazení.

Aberometr je doplněn dalšími přístroji, určenými pro vyšetřování zraku, jako je např. štěrbinová lampa, oftalmoskop, brýlová skříň se zkušební obrubou, fokometr pro stanovení lámavosti brýlových čoček, atd. V uvedené laboratoři tak mohou studenti provádět většinu základních i specializovaných vyšetření lidského zraku, zejména pak stanovení refrakčních parametrů oka, měření a analýzu tvaru rohovky lidského oka, měření a počítačovou analýzu celkových vad oka, stanovení základních parametrů a návrhu korekčních pomůcek (brýlí, kontaktních čoček), vyšetřování ostrosti zraku a barvocitu, provádění rutinního diagnostického vyšetření očních tkání předního segmentu oka (zejména rohovky, přední komory oční, duhovky a čočky), provádění vyšetření tkání zadního segmentu oka a přizpůsobení kontaktních čoček.

V rámci praktické výuky v uvedené laboratoři je efektivním způsobem spojena jak oblast technická tak i medicínská. Studenti získají nejen podrobné znalosti o principech funkce jednotlivých vyšetřovacích metod a přístrojů, ale především se naučí interpretovat získané informace a využívat je ke zvládnutí potřebných praktických dovedností. Přístrojové vybavení bude též sloužit pro zpracovávání týmových projektů, bakalářských a diplomových prací.

Cílem dalšího rozvoje je dovybavení laboratoře moderním přístrojovým zařízením pro optometrická a oftalmologická vyšetření tak, aby vzniklo špičkové univerzitní pracoviště, které bude nabízet studentům univerzity seznámení se s nejmodernější diagnostickou technikou a metodami v dané oblasti.

Laboratoř katedry přírodovědných oborů, odpovědný správce laboratoře prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř excimerového laseru (pracoviště Albertov)

   

Vybavení :

 • ArF a KrF excimerový laser COMPEX F 205 Pro, Lambda Physik — plynový laser generuje pulsní záření v UV oblasti spektra na vlnové délce 193 nm nebo 248 nm, výstupní energie 400 mJ (193 nm) nebo 700 mJ (248 nm), délka impulsu 20 ns (193 nm) nebo 25 ns (248 nm), opakovací frekvence do 50 Hz
 • Nd : YAG ROFIN – SINAR — pevnolátkový laser generuje kontinuální záření na vlnové délce 1. 06 mikrometrů, výstupní výkon 250 W
 • Optický stůl STANDA (120 cm x 180 cm)
 • AFM (Atomic Force Microscopy = mikroskop atomárních sil) – perspektivně
 • Mechanický profilometr alfa-step – pro měření tloušťky a drsnosti vrstev — perspektivně
 • více najdete v záložce Nanokompozitní a nanokrystalické materiály pro implantologii a biomedicínu.

 

Řešená problematika :

 • Laserové biokompatibilní tenké vrstvy pro pokrytí stentů, textilních cévních náhrad, umělých srdečních chlopní, zubních protéz, apod. Studované materiály – hydroxyapatit, ZrO2, diamantu- podobný uhlík, biokompatibilní skla, dopovaný hydroxyapatit, apod.
 • Interakce UV záření s měkkou a tvrdou tkání – studium oblačních prahů, vratných a nevratných změn, modifikace povrchů laserem, fototerapie, apod.
 • Příprava a studium tenkých vrstev — organických a anorganických vrstev pro senzory a biosenzory

 

Podrobnější informace týkající se laboratoře je možné najít v záložce Nanokompozitní a nanokrystalické materiály pro implantologii a biomedicínu.
Laboratoř katedry přírodovědných oborů, odpovědný správce laboratoře prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř XUV (suterén, m.č. CS103)

Laboratoř XUV (extrémního ultrafialového záření) vznikla v druhé etapě rekonstrukce objektu Kokos v roce 2008. Je určena pro výzkum  interakce extrémního ultrafialového záření  s biologickými objekty (činnost výzkumného týmu). Je postupně vybavována přístroji a zařízeními z aktuálně řešených vědeckých projektů ( GAČR 102/07/0275: Pinčující kapilární výboj v dusíku jako zdroj měkkého rentgenového záření (abstrakt projektu), KAN300100702: Vytváření a charakterizace nanostruktur rentgenovými lasery a MŠMT LA08024: Výzkum v rámci Mezinárodního centra  hustého magnetizovaného plazmatu) a rozvojových projektů (MŠMT RP C21: Meziuniverzitní spolupráce v oblasti biomedicínské techniky a biomedicínského inženýrství s využitím špičkových technologií  a MŠMT RP 16.4: Projektová výuka, podpora laboratorní výuky a praxí při studiu biomedicínského. inženýrství na ČVUT). V současné době je v laboratoři instalována interakční komora, jsou vybudována studentská pracoviště: Vakuový systém interakčního experimentu, Předzpracování dat  jednorázových nanosekundových dějů, Diagnostika svazku XUV záření prostřednictvím prostorového rozložení luminiscence a Optimalizace výbojového systému pro generaci záření v oblasti "vodního okna".

Laboratoř katedry přírodovědných oborů, odpovědný správce laboratoře Ing. Petr Brůža, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř pro experimentální výuku biologické zpětné vazby (pracoviště Albertov)

Laboratoř byla vybudována v roce 2007 rámci rozvojového projektu MŠMT v nově zrekonstruovaných prostorách společného pracoviště ČVUT a UK v areálu 1. LF na Albertově. Základní vybavení tvoří špičkové stanice z USA na realizaci všech prakticky používaných druhů biologické zpětné vazby (BZV), tj. EEG, EKG, EMG, SC/GSR, HRV/BVP, RR/RA a Temp včetně software s možností generování grafických i textových datových výstupů vhodných pro řešení studentských úloh ve všech typech studia (bakalářském, magisterském i doktorském). V rámci projektově orientované výuky jsou řešeny úlohy BZV z různých pohledů jak biomedicínského inženýrství (pohledu snímání, zpracování a vizualizace signálů, pohledu biokybernetiky, …), tak i zejména ve společných interdisciplinárních týmech s mediky, řešících úlohy BZV z pohledu medicíny. Na projektu participovaly FBMI, FEL a 1. LF UK v Praze.

Laboratoř společného pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK, odpovědný správce laboratoře Ing. Jiří Brada

Seznam laboratoří

 

Laboratoř výuky biotelemetrických systémů (pracoviště Albertov)

Laboratoř byla vybudována v roce 2007 rámci rozvojového projektu MŠMT v nově zrekonstruovaných prostorách společného pracoviště ČVUT a UK v areálu 1. LF UK na Albertově. Základní myšlenkou je transfer výsledků aplikovaného výzkumu do výuky, za který byl řešitelský kolektiv pracoviště oceněn Cenou rektora I. stupně (2005) a čestným uznáním ze soutěže o Cenu Inovace 2004 (předáno M. Jahnem). Studenti mají v laboratoři možnost prakticky si vyzkoušet většinu základních prostředků současné biotelemetrie a podílet se v rámci cvičení, semestrálních, bakalářských, diplomových i doktorských prací na řešení aktuálních problémů z průmyslové i medicínské praxe v oblasti telemetrického přenosu biomedicínských signálů a dat. Na projektu participovaly FBMI, FEL a 1. LF UK v Praze. Díky vysoké společenské poptávce po odbornících na tyto nejmodernější technologie předpokládáme přínos jak pro samotné studenty během výukového procesu, tak i nutností nepřetržitého sledování současných trendů bezdrátových technologií pro pedagogický rozvoj akademických pracovníků ČVUT. Laboratoř je otevřena pro všechny formy spolupráce i ostatním fakultám a součástem ČVUT a UK v Praze.

Laboratoř společného pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK, odpovědný správce laboratoře Ing. Karel Hána, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř pro výuku paralelního zpracování multimodálních biomedicínských dat (pracoviště Albertov)

Laboratoř byla vybudována v roce 2007 rámci rozvojového projektu MŠMT v nově zrekonstruovaných prostorách společného pracoviště ČVUT a UK v areálu 1. LF UK na Albertově. Cílem bylo vybudování výukové laboratoře vybavené počítačovým clusterem složeným z 5-ti výpočetních uzlů a specializovaným software pro podporu výuky zpracování biomedicínckých dat (obrazových — zejména NMR a MRI, dále multidimenzionálních biologických dat a k řešení bioinformatických úloh). Cílem bylo seznámit studenty biomedicínské informatiky a lékařské přístrojové techniky s nejmodernějšími výpočetními postupy a algoritmy, používanými v oblasti zpracování multimodálních biologických dat a poskytnout jim prostor a dostatečně vyspělé technické zázemí k aplikaci nabytých znalostí v této oblasti. Studenti budou mají v laboratoři možnost si prakticky vyzkoušet většinu základních algoritmů, používaných v oblasti zpracování multimodálních biologických dat a podílet se v rámci cvičení, semestrálních, bakalářských i diplomových prací na řešení aktuálních úloh z medicínské praxe.

Laboratoř společného pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UK, odpovědný správce laboratoře Ing. Jan Kašpar

Seznam laboratoří

 

Centrum pro biologii a genové inženýrství ČVUT (1.p. výškové budovy A)

Centrum včetně laboratoří bylo vybudováno v roce 2007 rámci rozvojového projektu MŠMT.

Cílem projektu bylo vybudování pracoviště zaměřeného na používání technik molekulární biologie v biomedicínské praxi. Molekulární biologie v současné době zaujímá přední místo ve vědeckém výzkumu v přírodovědeckých a medicínských oborech. Techniky izolace nukleových kyselin in vitro, práce s restrikčními enzymy a elektroforetické dělení fragmentů DNA, přenos fragmentů DNA do vektorů a následná manipulace s nimi patří mezi molekulárně biologické aplikace široce používané v klinické diagnostice ve zdravotnických zařízeních. Centrum bude využíváno při výuce biologických, biochemických a medicínských předmětů. Přístrojové vybavení Centra tvoří inkubátor, sušárna, laminární box, ELFO, autokláv, transiluminátor apod.

Laboratoř katedry přírodovědných oborů, odpovědný správce laboratoře Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř biologie — mikroskopická praktika (1.p. výškové budovy A)

Laboratoř biologie je výuková laboratoř pro laboratorní a praktická cvičení z předmětů Biologie a Buněčná biologie bakalářských programů FBMI, která bude sloužit studentům k praktickému seznámení s teoreticky probíranou látkou a k demonstraci obecných zákonitostí z oblasti obecné a buněčné biologie a genetiky. Studenti se seznámí se světelným mikroskopem, základy světelné mikroskopie, použitím světelného mikroskopu v biologii a medicíně. Přípravou mikroskopického preparátu a získáním mikrofotografií zkoumaného objektu a následnou úpravou a archivací. Světlený mikroskop budou používat při mikroskopii prokaryotní a eukaryotní buňky, rostlinné a živočišné buňky, buňky hub. Vizualizaci a mikroskopii buněčných organel – jádra, jadérka, mitochondrií, plastidů, vakuoly. Vizualizaci a mikroskopii buněčných inkluzí. Při studiu jednotlivých fází buněčného cyklu, buněčného a jaderného dělení (mitóza). V rámci úvodu do histologie, histologických technik při studiu živočišných tkání – epitelových tkání, pojivových tkání, svalových tkání a nervových tkání. V laboratoři se dále seznámí se základy cytogenetiky člověka, především s karyotypem člověka. Určováním početních chromozomálních abnormalit. Klinickou genetikou, metodologií genetického poradenství, genealogickými studiemi, moderními metodami asistované reprodukce. V laboratoři budou studenti řešit modelové příklady z rostlinné a živočišné genetiky.

Laboratoř je tvořena základním laboratorním vybavením (chemikálie, laboratorní plast a sklo, …) a laboratorními přístroji. Jedná se především o studentské laboratorní mikroskopy Olympus, předvážky, míchačky, vodní lázeň, atd. Přístrojové vybavení studenti fakulty mohou využít v rámci týmových projektů a bakalářských prací.

Laboratoř katedry přírodovědných oborů, odpovědný správce laboratoře Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř biofyziky (přízemí — č. 16)

  

Laboratoř biofyziky je součástí pracoviště Katedry přírodovědných oborů, přičemž je zde studentům poskytována možnost prakticky si ověřit zákonitosti fyziky se zaměřením na okruhy vztahující se k oblasti biofyziky. Absolvováním okruhů předmětu Fyzika v prvních třech semestrech studia získává student nezbytné vysokoškolské znalosti pro další pokračování jak ve studiu tak v odborné činnosti. Právě laboratoř biofyziky je primárně určena k ověřování teoretických fyzikálních předpokladů cestou experimentů tak, aby student získal konkrétní představu o vyučovaných fyzikálních jevech. Vzhledem k tomu, že je laboratoř koncipována tak, aby mohly být zkoumány jevy z celého rozsahu fyziky, tj. jevy z oblasti mechaniky, termomechaniky, elektřiny, magnetismu, jaderné fyziky a optiky, je laboratoř navržena modulárně a uzpůsobována dle aktuálních požadavků výuky a výzkumu. Celkem je v laboratoři možné uskutečnit dvacet experimentů od pouze jednoduchých ukázkových experimentů po složité fyzikální úlohy.

V laboratoři se běžně provádí materiálové měření, tj. měření elasticity materiálu, ověřování Hookova zákona, vlastností pružin a pružných materiálů, tepelné a elektrické vodivosti. Do oblasti mechaniky spadají laboratorní experimenty: měření momentu setrvačnosti složitých těles a měření dynamiky těles na vzduchové dráze.

Z oblasti elektřiny provádíme v laboratorním cvičení z fyziky měření vlastností kondenzátorů, měření fotoelektrického jevu, měření Lorenzovy síly a ověřování Biotova-Savartova zákona. Mezi další oblasti fyziky pak spadají tyto zajímavé a pro studenty motivační experimenty: určování vlnové délky zvuku, tj. studium harmonického pohybu, měření specifického náboje elektronu v magnetickém poli, měření radioaktivity materiálů a ověřování řady dalších teorií z jaderné fyziky.

Laboratoř byla vybudována v roce 2007 rámci rozvojového projektu MŠMT.

Laboratoř katedry přírodovědných oborů, odpovědný správce laboratoře prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř biochemie a bioanalytických metod (A7)

    

Laboratoř biochemie a bioanalytických metod slouží jako výuková laboratoř pro biochemické a klinicko-biochemické předměty. Zároveň v ní probíhají studentské projekty zaměřené na studium přírodních látek. Díky standardnímu vybavení typickému pro biochemickou laboratoř mohou být studenti seznámeni jak s návyky a pravidly práce ve vědecké a klinické laboratoři, tak se složitějšími a náročnějšími laboratorními metodami a technikami, jako jsou např. separační metody založené na centrifugaci a membránových procesech, analytické metody využívající elektrochemický nebo spektrofotometrický výstup, metody využívající enzymy a jiné biosenzory, různé typy elektroforézy a chromatografie. Součástí práce je i adekvátní vyhodnocení dat a práce se specializovaným softwarem. 
 
        
 
Laboratoř katedry biomedicínské techniky, odpovědný správce laboratoře Ing. Martina Turchichová

 

Seznam laboratoří
 

 

Otevřená počítačová studovna (přízemí – PU8)

Otevřená počítačová studovna je určena pro studenty FBMI a je využívaná pro plnění studijních a pracovních úkolů studentů. Je přístupná pomocí identifikační karty studenta nebo zaměstnance ČVUT a její provoz se řídí platným provozním řádem. V této studovně mají studenti k dispozici 20 počítačů řady pentium, skener a barevnou tiskárnu. Pro prezentaci se využívá dataprojektor.

Laboratoř fakulty, odpovědný správce laboratoře doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř simulovaného pracoviště JIP a lékařské přístrojové techniky (přízemí – č. 9)

Laboratoř simulovaného pracoviště JIP a lékařské přístrojové techniky je výuková laboratoř, jež seznamuje studenty nejen s principy různých lékařských přístrojů, ale umožňuje jim také s jednotlivými přístroji pracovat. Vše je od základu koncipováno jako nemocniční prostor (od rozvodu elektrické energie, rozvodu medicinálních plynů používaných na jednotkách ARO a JIP, až po nainstalované lékařské přístroje. Podrobný popis uspořádání a vybavení laboratoře je uveden zde.

Laboratoř je koncipována jako vyšetřovací místnost ve zdravotnickém prostředí, tj. její elektrický rozvod je připojen na izolovanou soustavu. To je z toho důvodu, že se zde realizují komplexní experimentální úlohy, tak jako v lékařské praxi. Pro tyto účely jsou zde k dispozici vyšetřovacích lůžek. Mezi typické úlohy této laboratoře patří např.:

 • měření reflexu Achilovy šlachy,
 • měření elektrické aktivity mozku – EEG,
 • měření elektrické aktivity srdce – EKG (zátěžové EKG),
 • měření rychlosti šíření pulzní vlny v tepenném řečišti "Fonokardiografie (FKG)",
 • neivazívní měření krevního tlaku,
 • pletysmografie a měření nasycení krve kyslíkem (SpO2),
 • monitorování a modelování respirační soustavy při umělé plicní ventilaci,
 • měření na ultrazvukovém zobrazovacím systému apod.

V současné době je v laboratoři namontována instalační rampa (tzv. simulované lůžko), které umožňuje se studenty realizovat taková měření, která odpovídají skutečné situaci ve zdravotnických zařízeních.

Laboratoř katedry biomedicínské techniky, odpovědný správce laboratoře prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř zobrazovacích systémů v lékařství (přízemí – č. 10)

Laboratoř vznikla jako výsledek řešení projektu FRVŠ s názvem Laboratoř zobrazovacích systémů v lékařství −2223/2006. Laboratoř poskytuje studentům náhled na principy tvorby vzniku obrazových dat používaných v lékařství, na princip metod jejich snímání, digitalizaci a následného zpracování, na princip funkce a vlastnosti snímacích obrazových prostředků. Všechny takovéto poznatky jsou pak výchozím předpokladem ke správnému postupu technika ve zdravotnickém zařízení při výběru a aplikaci dané modality a též nezbytným minimem pro zajištění potřebné kvality výsledných obrazových dat. V laboratoři probíhá výuka studentů FBMI ČVUT v předmětech Konvenční zobrazovací systémy v biologii a lékařství a Tomografické zobrazovací systémy v biologii a lékařství, ale i studentů 1. LF UK v předmětech Zobrazovací technika. Podrobný popis uspořádání a vybavení laboratoře je uveden zde.

   

Laboratoř katedry biomedicínské techniky, odpovědný správce laboratoře doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř praktické výuky lékařské elektroniky a senzorů v lékařství (přízemí – č. 11)

Laboratoř lékařské elektroniky je v současné době vybavena nejkomplexněji. Je to dáno zejména tím, že zde probíhá výuka předmětu Základy lékařské elektroniky, který je velmi důležitou prerekvizitou i pro mnoho dalších předmětů. Laboratoř je koncipována jak pro výuku max. 20 studentů, tak i pro výuku menšího počtu studentů. V zásadě se jedná o to, že laboratoř je vybavena pro dva základní účely. Jedním z nich je možnost, ověřit si teoretické poznatky získané při přednáškách a druhým je snaha zajistit potřebné zázemí laboratorních přístrojů a polytechnických pomůcek pro účely laboratorních experimentů a měření. Proto je laboratoř rozdělena uspořádáním laboratorních stolů na dvě poloviny. Jedna polovina slouží pro 5 pracovišť vybavených počítači a elektronickou stavebnicí od fy RC didactic z ČR, které jsou velmi vhodné pro ověření teoretických poznatků. Druhá polovina pak slouží pro 5 až 10 pracovišť (dle potřeby) pro praktickou výuku elektroniky. Má se tím na mysli, že na pracovišti je k dispozici pájecí souprava, stabilizované napájecí zdroje, signálové generátory, analogové osciloskopy, paměťové osciloskopy a různé nářadí používané v elektronice. V laboratoři je připraveno též mnoho polytechnických stavebnic, či pomůcek. V návaznosti na úvod této kapitoly lze konstatovat, že jsou k dispozici právě tři úrovně složitosti výše zmíněných stavebnic. Lze též konstatovat, že i když je FBMI výukovým pracovištěm s neelektrotechnickým zaměřením, tak vybavení této laboratoře zcela jistě splňuje požadavky na zajištění tzv. elektrotechnického minima u neelektrotechnických oborů.

   

Laboratoř je též vybavena jako zázemí pro laboratorní výuku v oblasti senzorů a snímačů. V současné době je v laboratoři několik sad měřicích úloh z následujících oblastí:

anemometr s vyhřívanými senzory, měření vlhkosti vzduchu, měření pH, měření vodivosti vody, využití akcelerometrů pro měření náklonu a vibrací, fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu, detekce plynů a chemických par, ultrazvukový senzor, měření krevního tlaku a tepu pomocí digitálního osciloskopu, deformační snímač síly, indukční snímač polohy – LVDT, spektrální charakteristiky světla, měření osvětlení, využití IR závor, stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálu. Na níže uvedených obrázcích jsou zobrazeny vybrané laboratorní přípravky pro úlohy, které jsou uvedeny výše.

   

   

Laboratoř katedry biomedicínské techniky, odpovědný správce laboratoře Ing. Petr Kudrna, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř biosignálů (přízemí – č. 12)

Laboratoř biosignálů je výuková laboratoř, ve které se studenti seznámí s principy snímání základních medicínských signálů (EKG, EEG, evokované potenciály, respirační signály, tlaková křivka, bioimpedanční signály, aj.), jejich vlastnostmi a metodami jejich zpracování a zobrazení. Laboratoř je vybavena systémy firmy BIOPAC®. Laboratoř je vzhledem ke svému určení uzpůsobena provozu ve standardním zdravotnickém prostředí, tj. je zde realizován rozvod elektrického napětí 230V/50 Hz pomocí tzv. zdravotnické izolované soustavy.

 

Laboratoř byla vybudována v roce 2005 z finančních prostředků FRVŠ v rámci projektu č. 2413/2005 „Výuková laboratoř biosignálů"

Laboratoř katedry biomedicínské informatiky, odpovědný správce laboratoře Ing. Jan Kauler, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř umělé plicní ventilace (přízemí – č. 13)

Hlavní téma, které se v laboratoři vyučuje a zkoumá, je umělá plicní ventilace. Jsou zde zastoupeny jak komerčně dostupné ventilátory, tak i ventilátory vyvinuté v rámci skupiny zabývající se umělou plicní ventilací, složené z odborníků z ČVUT FBMI, dále z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (oddělení ARO FNKV) a firmy ELMET v Přelouči. Z komerčně dostupných ventilátorů lze jmenovat dva exempláře ventilátorů VEOLAR od společnosti Hamilton Medical (viz obrázek vlevo). Jedná se o konvenční ventilátory s monitorováním průběhu ventilace a možností nastavovat téměř libovolný parametr ventilace včetně tvaru průtokové křivky.

V případě selhání konvenční ventilace u postiženého pacienta existuje možnost použít nějakou nekonvenční ventilační techniku. V poslední době věnováno mnoho pozornosti vysokofrekvenční umělé plicní ventilaci, která vyžaduje ještě hodně zkoumání a vývoje technických prostředků na její zajištění, nicméně již proniká do klinické praxe jako moderní a progresivní ventilační technika. Mezi nejčastěji používané komerční vysokofrekvenční ventilátory patří oscilační ventilátor SensorMedics 3100B (viz obrázek vlevo), který nám poskytla společnost SensorMedics (Yorba Linda, California, USA) pro výzkum a výuku. Podrobný popis uspořádání a vybavení laboratoře je uveden zde.

Laboratoř katedry biomedicínské techniky, odpovědný správce laboratoře doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř biofotoniky (přízemí – č. 14)

Laboratoř Biofotoniky je výuková laboratoř, která je vybavena optickými a laserovými zařízeními používanými jak pro různé diagnostické účely (rentgenovská diagnostika, optická tomografie, infračervená a mikrovlnná termografie, optické manipulátory buněk), tak i pro lékařské zákroky (oční laserová chirurgie, laserová litotrypsie, laserová angioplastika, kardiochirurgie, dermatologie, onkologie – laserová fotodynamická terapie, atd.). Základem laboratoře je optický mikroskop, spektrofotometr a řada nízkovýkonových laserů a dalších optických přístrojů (goniometr, refraktometr, apod). Mikroskopický systém BX 51 firmy Olympus s digitálním mikrofotografickým systémem CAMEDIA, tvořeným digitálním fotoaparátem C7070 (viz obrázek vlevo), který je propojen s počítačem, s instalovaným softwarovým vybavením programem QuickPHOTO MICRO 2.0.

Pomocí tohoto softwaru je možné i časosběrné snímání pozorovaných zorných polí. Laboratoř je dále vybavena 3-kanálovým spektrofotometrem MC 2003 firmy Ocean Optics (viz obrázek vlevo). Spektrofotometr umožňuje studovat transmitanční, reflektanční a fluorescenční vlastnosti pevných látek a kapalin ve spektrální oblasti 200 – 1100 nm. Lze například měřit optické vlastnosti tkání, biokompatibilních materiálů, provádět biochemickou analýzu látek, měřit optické vlastnosti OLED (organických LED) displejů, měřit optické konstanty planárních vlnovodových biosenzorů, stanovit absorpční koeficienty, absorpční hrany a stanovit optické gapy látek, stanovit indexy lomu tkání atd. Ve spojení s nízkovýkonovými lasery umožňuje stanovit změny optických vlastností tkání po interakci s laserovým zářením o různých vlnových délkách a následně provést výběr nejvhodnějšího laseru pro různé lékařské zákroky (odstraňování žlučových kamenů, litotrypsii, stomatologii, atd.).

Laboratoř katedry přírodovědných oborů, odpovědný správce laboratoře prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř  aplikované chemie a fyzikální chemie (A15)

  

 

Tato výuková laboratoř je určena pro základní praktický výcvik studentů v předmětech Chemie a Fyzikální chemie. Slouží zejména pro seznámení studentů se základními chemickými operacemi, postupy a laboratorními technikami a pro demonstraci obecných zákonitostí v oblasti chemie a fyzikální chemie. Tyto znalosti pak studenti využívají při řešení praktických technických úkolů a pro ověření platnosti teoretických zákonitostí při aplikacích v předmětu Biokompatibilita a procesy korozní. V této chemické laboratoři je kromě běžného vybavení i několik analytických přístrojů, které jsou využívány k přípravě a provedení laboratorních úloh v jednotlivých předmětech. Studenti vyšších ročníků využívají vybavení laboratoře  pro práci na svých semestrálních a týmových projektech a na bakalářských pracích.
Laboratoř je vybavena Atomovým Absorpčním Spektrofotometrem (AAS) Varian Duo (plamenový i kyvetový), který je určen pro stopové analýzy obsahu kovů a kovových iontů v kapalných matricích.
 
Laboratoř katedry biomedicínské techniky, odpovědný správce laboratoře Ing. Zuzana Fílová

 

Seznam laboratoří

 

Laboratoř molekulární biologie a klinické biochemie

Místnost č. 101 je Laboratoř molekulární biologie a klinické biochemie (MBKB), která je přístrojově zařízena na výuku laboratorních cvičení předmětu Základy molekulární biologie a umožní získat studentům potřebné praktické dovednosti široce využívané v biomedicíně, které jsou nezbytné pro celou oblast genetického inženýrství. Část laboratoře je věnovaná klinické biochemii a umožňuje studentům provádět chemické testy pro jednotlivé složky krve a moči s využitím sofistikovaných technik. Laboratoř je zařízena i pro práci vědecko-výzkumnou.

Kromě standardního přístrojového vybavení moderní laboratoře běžným příslušenstvím, jako jsou mikropipety, váhy, pH metr, magnetická míchačka, vortex a mikrocentrifuga, je laboratoř vybavena i analytickými vahami, lednicí a mrazákem, vodní lázní, inkubátorem. Pro metody v oblasti molekulární biologie jsou zde: PCR kabinet-UV dekontaminační box, PCR termocycler XP pro amplifikaci DNA ve vzorcích, zařízení pro elektroforézu horizontální (identifikace DNA) i vertikální (identifikace proteinů), transluminátor + nástavec + obrazovka – nezbytný pro vizualizaci výsledků elektroforézy. Z přístrojů pro biochemické analýzy je laboratoř vybavena 5-populačním  analyzátorem krevních vzorků ABACUS 5,  pro analýzy sledovaného biologického materiálu.

Laboratoř katedry přírodovědných oborů, odpovědný správce laboratoře RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř nemocničních informačních systémů — NIS (výšková budova A, 3.p. – m.č. 316)

Laboratoř je v současné době budována z prostředků projektu ESF. Na WWW stránce tohoto projektu je možné nalézt také aktuální informace o této laboratoři. Jedná se o specializovanou laboratoř především pro potřeby předmětů Internet a zdravotnická informatika a Databázové systémy, resp. nově koncipovaného předmětu Informační systémy ve zdravotnictví či magisterského předmětu Informační technologie ve zdravotnictví. V učebně bude instalován software NIS, který umožní studentům:

- seznámení se a pochopení základních principů a konstrukce NIS;

- seznámení se se základními úlohami obsluhy;

- seznámení se s vnitřní strukturou NIS a možnostmi modifikace resp. rozšířením některých jeho funkcí.

Jednotlivé moduly NIS (modul lůžkové péče, ambulantní péče, radiodiagnostického oddělení, laboratorní modul a modul zpracování dávek pro zdravotní pojišťovny) budou sloužit pro simulaci reálného provozu v nemocnici.

V této laboratoři mají studenti k dispozici 20 počítačů řady Pentium se standardním SW Microsoft a zabudovanou projekční techniku.

 

Laboratoř katedry biomedicínské informatiky, odpovědný správce laboratoře doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Laboratoř rehabilitačního inženýrství, ortotiky a protetiky a umělých orgánů ( výšková budova A, 1.p. – m.č. 117)

Laboratoř byla vybudována zejména z prostředků projektu ESF. Na WWW stránce tohoto projektu je také možné nalézt aktuální informace o budování laboratoře. V rámci projektu ESF byla řešena problematika omezeného počtu experimentálních úloh, které částečně řeší vztahy v rámci velmi jednoduchých biomechanických soustav, zabývají se antropometrickými měřeními a též ověřením některých teoretických výpočtů, které studenti realizovali v rámci předmětu Biomechanika, biomateriály a biokompatibilita. Výraznou specifikou tvorby úloh v rámci ESF projektu bylo to, že se na jejich návrhu a realizaci podíleli projektanti a výrobní dělníci společnosti BEZNOSKA, s.r.o. Z hlediska laboratorních úloh byly vybrány následující:

1. Biomechanika svalů část 1 (member superior)

2. Biomechanika svalů část 2 (member inferior)

3. Mechanika meziobratlového disku (ploténky)

4. Biomechanika hlavy kosti pažní (luxace — vykloubení)

5. Biomechanika středního ucha (impedanční transformátor)

6. Hrudní a břišní dýchání (úloha hrudního koše)

Výše uvedené úlohy jsou v současné době zavedeny do výuky. V laboratoři jsou také umístěny výukové pomůcky pro anatomii člověka (zejména z oblasti skeletu), které jsou vhodným doplňkem při výuce výše uvedených laboratorních experimentů. K dispozici jsou též výukové postery.

 

Laboratoř katedry biomedicínské techniky, odpovědný správce laboratoře doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

Seznam laboratoří

 

Dílna pro potřeby studentských prací (přízemní trakt — suterén — garáže)

Jedná se o dílnu, která je rozdělena na dvě části a to část pro mechanické dílenské práce a část pro práce z oblasti elektrotechniky a elektroniky. Vzhledem k pravidlům BOZP jsou práce na točivých strojích povoleny studentům a zaměstnancům pouze za přítomnosti odpovědných mechaniků a pro další aktivity za přítomnosti pedagogů a to pro studenty bakalářských oborů a studenty magisterských oborů. Podrobnosti jsou uvedeny v dílenském řádu. Část dílny pro mechanické práce je vybavena následujícími položkami: stojanová vrtačka, brusky, soustruh, frézka, svářečka, pokosová pila, ponky, závěsné stěny na nářadí, pojízdné skříně na nářadí, pákové nůžky, ohýbačka, svěráky, vrtačky, horkovzdušná pistole a sada drobného mechanického nářadí. Část dílny pro elektrotechnické a elektronické práce je vybavena následujícími položkami: multimetr, laboratorní zdroj, pájecí stanice s odsáváním i proudem vzduchu, digitální osciloskop, generátor a čítač, úložné skříňky MARS, stůl elektro a sada drobného nářadí. Dílna je samozřejmě vybavena pomůckami pro zajištění BOZP.

Laboratoř katedry biomedicínské techniky

Seznam laboratoří