Katedra přírodovědných oborů

Katedra přírodovědných oborů (KPO) je garantujícím pracovištěm jednak bakalářského zdravotnického nelékařského studijního oboru "Optika a optometrie" a magisterského studijního oboru "Přístroje a metody pro biomedicínu" (PMB), bližší informace o studiu na PMB.

KPO zajišťuje pro studium na ČVUT FBMI v první fázi klasickou výuku úvodních předmětů v bakalářském studijním programu: matematika, fyzika, pravděpodobnost a matematická statistika, mechanika, biomechanika, biomateriály a biokompatibilita. Výrazně se prezentuje nabídkou povinně volitelných předmětů: buněčná a molekulární biologie, tenké vrstvy v lékařství, biofotonika, resp. volitelných předmětů: optika pro biologii a medicinu, cytologie a cytogenetika.

Pracovníci KPO jsou pak, ve druhé fázi studia — magisterském, garanty řady nosných předmětů: základy molekulární biologie, základy molekulární a atomové fyziky, biofyzika, vybrané kapitoly z matematiky, organická chemie, pevné látky pro biomedicinu, biofotonika. Široce se opět uplatňují nabízené povinně volitelné předměty: tenké vrstvy v lékařství a laserová technika, optika pro biologii a medicinu, laserová technika, cytologie a cytogenetika, technika vakua a práce s plyny, simulační metody v biomedicínckém inženýrství, materiály a nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních, biofotonika, rentgenové záření,laserová technika, buněčná a molekulární biologie.


Lidé

Vedoucí katedry:

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
E-mail: lenka.lhotska@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 354 199

Zástupci vedoucího katedry:

Ing. Martin Otáhal, Ph.D.
E-mail: martin.otahal@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 357 958

RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.
E-mail: tatana.jarosikova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 355 054

Pracovníci odpovědní za komunikaci se studenty při odhalování plagiátů (systém THESES.CZ):

 - Bc obor OPT Optika a optometrie
 - Mgr obor PMB Přístroje a metody pro biomedicínu:

Ing. Jan Mikšovský, Ph.D., Mgr. Široká Romana, Ph.D.
 

Sekretariát katedry:

Romana Šiffnerová
E-mail: siffnerova@fbmi.cvut.cz, tel.: 224 359 915

Profesoři:

prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc., e-mail: brunova.blanka@post.cz
prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc., e-mail: jelinek@fbmi.cvut.cz
prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D., e-mail: Pavel.Kucera@unil.ch
prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc., e-mail: vrbova@fbmi.cvut.cz

Docenti:

doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc., e-mail: fidler@fbmi.cvut.cz
doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D., e-mail : kutilek@fbmi.cvut.cz
doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc., e-mail: pospisilova@fbmi.cvut.cz
 

Odborní asistenti/asistenti katedry:

Ing. Petr Brůža, Ph.D., e-mail:petr.bruza@fbmi.cvut.cz
RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D., e-mail: eva.feuerstein@fbmi.cvut.cz
Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D., e-mail: kocourek@fbmi.cvut.cz
RNDr. Taťána Jarošíková, CSc., e-mail: tatana.jarosikova@fbmi.cvut.cz
Ing. Jiří Michálek, CSc., e-mail: jiri@imc.cas.cz
Ing. Jan Mikšovský, Ph.D., e-mail: jan.miksovsky@fbmi.cvut.cz
Dr. Vincent Mortet, , Ph.D., e-mail: mortetv@fzu.cz
Ing. Martin Otáhal, Ph.D.,
e-mail: otahal.martin.otto@gmail.com
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D., e-mail: dalibor.panek@fbmi.cvut.cz
Ing. Václav Petrák, Ph.D., e-mail: petrava1@fbmi.cvut.cz
Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D., e-mail: vladimira.petrakova@fbmi.cvut.cz
Ing. Petr Písařík, Ph.D., e-mail: petr.pisarik@fbmi.cvut.cz
Mgr. Romana Široká, Ph.D., e-mail: romana.siroka@fbmi.cvut.cz

Mgr. Jakub Král, e-mail: Jako.uragan@seznam.cz
Mgr. Jana Urzová, e-mail: rygadwyn@email.cz
Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D., e-mail: vymetver@fbmi.cvut.cz
Mgr. Markéta Žáková, e-mail: marketa.zakova@fbmi.cvut.cz
Bc. Přemysl Kučera, e-mail: premysl.kucera@fbmi.cvut.cz
Richard Baštecký: e-mail: richard.optik@email.cz 

Doktorandi:

Ing. Lucie Drbohlavová, e-mail: luckadrbohlavova@gmail.com
Ing. Barbora Jakubcová, e-mail: jakubcova.barbora@gmail.com

Ing. Jakub Karch, e-mail: jakub.karch@fbmi.cvut.cz
Ing. Hana Kalábová, e-mail: hana.kalabova@centrum.cz
Ing. Lucie Mrázková, e-mail: lucie.kocandova@img.cas.cz
Ing. Jonáš Palička, e-mail: jonas.palicka@fbmi.cvut.cz
Ing. Eliška Palkovičová, e-mail: eliska.hedbavna@fbmi.cvut.cz
Ing. Tomáš Parkman, e-mail: tomasparkman@gmail.com
Ing. Jan Remsa, e-mail: jan.remsa@fbmi.cvut.cz
Ing. Luboš Tomšovský, e-mail: lubostomsovsky@gmail.com
Ing. Jakub Zajíc, e-mail: jakub.zajic@fbmi.cvut.cz
Ing. Kateřina Žambochová, e-mail: katerina.zambochova@fbmi.cvut.cz


Externí spolupracovníci katedry:
 

prof. Dr. Ing. Dr.h.c. Vladimír Blažek
prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
prof. Ing. Jan Vrba, CSc.
prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc. MBA, FEBO
doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc.
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO
doc. Dr. Ing. Milan Šiňor
doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc.
Ing. Jan Aubrecht, Ph.D.
MUDr. Jiří Cendelín, CSc.
Ing. Jan Jakůbek, Ph.D.
Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D.
RNDr. Martin Michl, Ph.D. 
MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.
Ing. Zdeňka Ečerová
Mgr. Jakub Hlaváček
Mgr. Dita Kášová
Mgr. Lada Kulhavá
Mgr. Petra Srovnalová
Olga Buriánková

Nahoru

Vyučované předměty

Bakalářské předměty

Kód Název
BBBLG Biologie
BBBB Biomechanika, biomateriály a biokompatibilita
BFT Biofotonika
BFY1 Fyzika I.
BFY2A Fyzika II.
BMA1 Maticová algebra a diferenciální počet
BMA2 Integrální počet a integrální transformace
BMA3 Pravděpodobnost a matematická statistika
BMB Buněčná a molekulární biologie
BMEC Mechanika
BZB1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka I. (pouze část biologie)
DIZ Detektory ionizujícího záření (personálně zajišťuje doc. Pína, FJFI ČVUT)
OIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření

Nahoru

 

Magisterské předměty

Kód Název
MP0P Optika pro biologii a medicínu
MPAEM Aplikace EM pole v medicíně (personálně zajišťuje prof. Vrba, FEL ČVUT)
MPALB Aplikace laserů v biomedicíně (personálně zajišťuje prof. Jelínková, FJFI ČVUT)
MPBF1 Biofyzika I.
MPBF2 Biofyzika II.
MPBKM Biokompatibilní materiály
MPBS Biostatistika
MPCC Cytologie a cytogenetika
MPLT Laserová technika
MPMNO Materiály a nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních
17MPMTM Moderní technologie a charakterizační metody v biomedicíně
MPOCH Organická chemie (personálně zajišťuje dr. Michl, FJFI ČVUT)
MPPLB Pevné látky pro biomedicínu
MPPVA Prezentace výsledků v angličtině
MPRTD Radiační terapie a dozimetrie
MPRTG Rentgenové záření
MPSBL Spektroskopie pro biologii a lékařství
MPSMI Simulační metody v biomedicínském inženýrství
MPTVP Technika vakua a práce s plyny
MPUPD Úvod do počítačové dynamiky tekutin (personálně zajišťuje prof. Nožička, FS ČVUT)
MPVMA Vybrané kapitoly z matematiky
MPVOB Vláknová optika pro biologii a medicínu
MPZAF Základy molekulární a atomové fyziky (personálně zajišťuje doc. Šiňor, FJFI ČVUT)
MPZMB Základy molekulární biologie
MSMNO Materiály a nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních
MSPVA Prezentace výsledků v angličtině

Nahoru

XUV laboratoř

Zabýváme se vývojem laboratorních zdrojů XUV záření a jejich uplatněním v biologii a medicíně. Navazujeme na dosavadní aktivity Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, kde byl vyvinut zdroj na principu plazmatu pinčujícího kapilárního výboje a zaměřujeme se na jeho optimalizaci pro generaci záření v oblasti tzv. „vodního okna“. Naším pracovištěm je suterénní místnost Cs 103, určená pro experimentální činnost naší skupiny. V jejím rámci vznikají studentská pracoviště, která představují vybrané moduly diagnostické techniky a interakčních experimentů.

Podrobnější informace týkající se XUV laboratoře je možné najít v záložce Laboratoře či přímo na oficiálních stránkách XUV skupiny.

Nahoru

Laboratoř biofyziky

V laboratoři biofyziky je studentům poskytována možnost prakticky si ověřit zákonitosti fyziky se zaměřením na okruhy vztahující se k oblasti biofyziky. Absolvováním okruhů předmětu Fyzika v prvních třech semestrech studia získává student nezbytné vysokoškolské znalosti pro další pokračování jak ve studiu tak v odborné činnosti. Právě laboratoř biofyziky je primárně určena k ověřování teoretických fyzikálních předpokladů cestou experimentů tak, aby student získal konkrétní představu o vyučovaných fyzikálních jevech.

Podrobnější informace týkající se laboratoře biofyziky je možné najít v záložce Laboratoře.

Nahoru

Laboratoř excimerového laseru (NANO LABORATOŘ)

Společné pracoviště ČVUT FBMI a 1. LF UK, Praha, Albertov se dlouhodobě zabývá přípravou a charakterizací nanočástic, biokompatibilních nanovrstev a nanokompozitních materiálů pro biomedicínské aplikace. Podrobnější informace týkající se laboratoře je možné najít v záložce Nanokompozitní a nanokrystalické materiály pro implantologii a biomedicínu.

 

Nahoru

Laboratoř biomechaniky

Pro zabezpečení výuky předmětů vztahujících se k vědním oborům mechanika a biomechanika vznikla v roce 2010 na Katedře přírodovědných oborů FBMI nová Laboratoř biomechaniky. Laboratoř poskytuje studentům bakalářského, magisterského či doktorského studia základní experimentální zkušenosti s technologiemi používanými v praxi pro měření materiálových vlastností či pohybu těla v prostoru.

V současnosti probíhá v nové laboratoři výuka nejen předmětů Mechanika, Biomechanika a biomateriály a Simulační metody v biomedicínském inženýrství, ale také se v laboratoři řeší od roku 2010 řada nových studentských bakalářských a diplomových prací ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními či výrobci lékařských pomůcek.

Podrobnější informace týkající se laboratoře biomechaniky je možné najít v záložce Laboratoř biomechaniky.

Nahoru

Laboratoř molekulární biologie a klinické biochemie

Místnost č. 101 je Laboratoř molekulární biologie a klinické biochemie (MBKB), která je přístrojově zařízena na výuku laboratorních cvičení předmětu Základy molekulární biologie a umožní získat studentům potřebné praktické dovednosti široce využívané v biomedicíně, které jsou nezbytné pro celou oblast genetického inženýrství. Část laboratoře je věnovaná klinické biochemii a umožňuje studentům provádět chemické testy pro jednotlivé složky krve a moči s využitím sofistikovaných technik. Laboratoř je zařízena i pro práci vědecko-výzkumnou.

Podrobnější informace týkající se laboratoře molekulární biologie a klinické biochemie je možné najít v záložce Laboratoře.

Nahoru

Laboratoř biofotoniky

Laboratoř Biofotoniky je výuková laboratoř, která je vybavena optickými a laserovými zařízeními používanými jak pro různé diagnostické účely (rentgenovská diagnostika, optická tomografie, infračervená a mikrovlnná termografie, optické manipulátory buněk), tak i pro lékařské zákroky (oční laserová chirurgie, laserová litotrypsie, laserová angioplastika, kardiochirurgie, dermatologie, onkologie  –  laserová fotodynamická terapie, atd.). Základem laboratoře je optický mikroskop, spektrofotometr a řada nízkovýkonových laserů a dalších optických přístrojů (goniometr, refraktometr, apod).

Podrobnější informace týkající se laboratoře biofotoniky je možné najít v záložce Laboratoře.

Nahoru

Laboratoř biologie

– mikroskopické praktikum

první patro, místnost č. 104

Laboratoř biologie je koncipována jako výuková laboratoř pro laboratorní a praktická cvičení z předmětu Biologie bakalářských programů FBMI, která slouží studentům k praktickému seznámení s teoreticky probíranou látkou a k demonstraci obecných zákonitostí z oblasti obecné biologie, biologie buňky a genetiky. Mikroskopování patří k základním laboratorním technikám, které nám umožňují se blíže seznamovat s biologickými objekty. Jedná se zejména o objekty již nerozlišitelné obyčejným lidským okem. Studenti se proto v laboratorních cvičeních seznámí se světelným mikroskopem, základy světelné mikroskopie, použitím světelného mikroskopu v biologii a medicíně. Následně přípravou mikroskopického preparátu a získáním mikrofotografií zkoumaného objektu, úpravou a archivací. Světlený mikroskop používají při mikroskopii prokaryotní a eukaryotní buňky, rostlinné a živočišné buňky, buňky hub. Ve cvičeních studenti provádějí vizualizaci a mikroskopii buněčných organel – jádra, jadérka, mitochondrií, plastidů, vakuoly, vizualizaci a mikroskopii buněčných inkluzí. Studují jednotlivé fáze buněčného cyklu, buněčného a jaderného dělení (mitóza). V rámci úvodu do histologie a histologických technik studenti mikroskopují trvalé preparáty živočišných tkání – epitelových tkání, pojivových tkání, svalových tkání a nervových tkání. V laboratoři se dále seznamují se základy cytogenetiky člověka, především s karyotypem člověka. Určováním početních chromozomálních abnormalit. Klinickou genetikou, metodologií genetického poradenství, genealogickými studiemi, moderními metodami asistované reprodukce. Na cvičeních se řeší modelové příklady z rostlinné a živočišné genetiky. Laboratoř je tvořena základním laboratorním vybavením (chemikáliemi, laboratorním plastem a sklem, …) a laboratorními přístroji. Jedná se především o moderní studentské laboratorní mikroskopy Olympus CHZ21, předvážky, míchačky, vodní lázeň, atd… Toto přístrojové vybavení studenti fakulty mohou využít v rámci týmových projektů a bakalářských prací.

Podrobnější informace týkající se laboratoře biologie je možné najít v záložce Laboratoře.

Nahoru

Biosenzory

Interferometrické biosenzory
(PDF spubor, pro jeho prohlížení je třeba mít nainstalován PDF plugin do prohlížeče, či je nutné soubor stáhnout do počítače a otevřít jej v jakémkoliv PDF readeru)

Nahoru

Spolupráce s vědeckými pracovišti

KPO spolupracuje s řadou špičkových vědeckých pracovišť jak v ČR (1. LF UK, ČVUT FJFI, FZÚ AV ČR, Masarykova universita v Brně, atd.) tak i v zahraničí (Universita Kassel, Universita Marseille, NICTL Bukurešť, ap.).

V akademickém roce 2008/2009 dvě studentky posledního ročníku Mgr. studia vypracovávaly svoje diplomové práce pod vedením Prof. Christoph Rose-Petruck na Brown University, Providence, RI, USA. Jednalo se o studentky: Bc. Barbora Kaňková, Bc. Eva Sebroňová. V akademickém roce 2010/2011 tamní univesitu navštívili v rámci zahraniční stáže také Bc. Tereza Pašková a Ing. Milan Tatíček.

Nahoru

-->