Program Ochrana obyvatelstva

Doktorský studijní program Ochrana obyvatelstva, obor Civilní nouzová připravenost

Místa pro doktorandy se otevírají na katedře:

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Studenti přijatí ke studiu od 1. 10. 2015 studují podle akreditace ve čtyřletém doktorském studijním programu OO (forma studia prezenční nebo kombinovaná).

Podmínky pro příjímací řízení do doktorského studijního programu OO s nástupem od 1. 10. 2018

Od 1.1.2018 přechodné pracoviště: Kladno, Floriánské nám. 103, 2. podlaží, č. místnosti 210

Korespondenční adresa:
písemnosti lze zasílat buď na FBMI, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno nebo na FBMI, Floriánské nám. 103, 272 01 Kladno

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníku se zahájením studia od 1.10.2018 se koná ve dnech

Zápis do vyšších ročníků se koná ve všedních dnech 

Vypsaná témata disertačních prací naleznete zde


HLAVNÍ CÍLE OBORU

Absolvent doktorského studijního oboru Civilní nouzová připravenost ovládá vědecké metody a metody řešení mimořádných událostí a krizových situací. Je schopen využít svých znalostí o příčinách, způsobech řešení, následcích a prevenci mimořádných událostí a krizových situacích vzniklých v důsledku přírodních, technických, ekonomických či společenských událostí (terorismus), pro formulování a realizaci výzkumných postupů umožňujících prohloubení poznání v oblasti bezpečnostních hroze. Absolvent je schopen posoudit míru nebezpečí chemických látek a směsí, průmyslových škodlivin, bojových chemických látek, biologických a radiologických látek, navrhnout obecná a nezbytná bezpečnostní opatření při styku s nimi a podílet se na řešení mimořádných událostí a krizových situací spojených s jejich únikem.
Na základě získaných znalostí je připraven identifikovat hrozby, které jsou spojeny s ohrožením života a zdraví obyvatelstva a poškozením životního prostředí s následným návrhem preventivních opatření. Zvládá metody tvorby a následné uplatnění havarijního a krizového plánování a metody výzkumu rizik a krizových jevů. Má přehled o základních právních normách a předpisech. Je vybaven odpovídajícími znalostmi analýzy získaných informací, schopností kombinatoriky, vyhodnocování a následné aplikace v praxi. Má znalosti o způsobu získávání potřebných informací a je schopen řešit vědecko-výzkumné úkoly a výsledky své práce obhájit. Absolvent je schopen komunikovat s odborníky i veřejností o předmětu svého expertního zájmu a je schopen pracovat v mezinárodním vědeckém týmu.

Při svém studiu může posluchač využívat řady kontaktů, které fakulta navázala s významnými akademickými a výzkumnými zahraničními pracovišti, která se zabývají problematikou krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Mimo jiné se jedná o:

 • Tel Avivskou univerzitu, Sacklerovu lékařskou fakultu, Izrael;
 • Gertnerovův institut, Izrael;
 • iXSystems, San Jose, USA;
 • Všeruské centrum extrémní a radiační medicíny A. M. Nikoforova, Sankt Petrsburg, Ruská federace;
 • Moskevskou státní lékařsko-stomatologickou univerzitu (MSLSU), Ruská federace;
 • Fakultu bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline;
 • Universitu College London, Velká Británie;
 • Universitu Frederica II, Neapol, Itálie;
 • NATO Defence College, Řím, Itálie;
 • Kingston universitu, Londýn, Velká Británie;
 • Fakultu veterinárního lékařství Univerzity Ludwiga Maximiliana, Mnichov, Německo;
 • Ústav radiační biologie Helmholtzova centra, Mnichov, Německo;
 • Ústav radiologie Bundeswehru, Mnichov, Německo.


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
 

Absolvent doktorského studia je schopen samostatné a řídicí práce v rámci:

 • ochrany obyvatelstva, krizového managementu a integrovaného záchranného systému;
 • orgánů státní správy a samosprávy s důrazem na havarijní a krizové plánování;
 • zdravotnických a veterinárních zařízení na místech se zaměřením na krizový management;
 • univerzitních a vědecko-výzkumných pracovišť včetně Akademie věd České republiky a rezortních ústavů;
 • laboratoří se zaměřením na detekci, identifikaci a kvantifikaci toxických, biologických, radioaktivních a jiných nebezpečných látek s využitím přístrojové techniky;
 • organizací zabývajících se ochranou životního prostředí a identifikací hrozeb, které ji ohrožují;
 • kontrolních a inspekčních orgánů.

 

STRUKTURA A OBSAH STUDIA

Studium je určeno pro absolventy fakult poskytujících vzdělání ve studijním programu „Ochrana obyvatelstva“, v programech příbuzných nebo pro absolventy státních, technických, přírodovědeckých, lékařských, farmaceutických, veterinárních nebo zemědělských fakult. Významným předpokladem ke studiu je schopnost vědecké a pedagogické práce a znalost anglického jazyka.
     
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který sestavuje školitel spolu se studentem. Přehled povinných a povinně volitelných předmětů je uveden na webových stránkách Fakulty biomedicínského inženýrství. Požadavky na individuální studijní plány vymezuje Studijní a zkušební řád ČVUT.
     
V průběhu I. až II. ročníku proběhne v prostorách Fakulty biomedicínského inženýrství soustředění, v jehož rámci jsou odpřednášeny přednášky a probíhají semináře povinných předmětů podle jednotlivých ročníků a přednášky vybraných povinně volitelných předmětů. Smyslem přednášek je stanovit studentům okruhy samostatného studia, upozornit je na stěžejní směry daného oboru a seznámit je s nejnovějšími poznatky. Povinně volitelné předměty lze absolvovat rovněž formou konzultací a samostudia na základě rozhodnutí garanta předmětu. Na základě návrhu školitele a po souhlasu předsedy oborové rady může student absolvovat povinně volitelný předmět i na některé z dalších fakult Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity obrany, Policejní akademie ČR nebo Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Podmínkou pro zápis do III. ročníku je předložení „Odborné studie“, která je písemnou přípravou na dizertační práci. Samostatný III. a IV. ročník je určen pro dokončení vlastní doktorské práce a přípravu k její obhajobě.
     
Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské práce. Státní doktorská zkouška se skládá z povinného předmětu Ochrana obyvatelstva a z jednoho volitelného předmětu podle výběru posluchače (na výběr jsou čtyři předměty):

 • psychologicko-sociální a zdravotní aspekty krizových situací;
 • chemické látky, možnosti jejich průkazu, zdravotní rizika, ochrana, zdravotní důsledky;
 • biologické látky, principy jejich laboratorního průkazu, zdravotní rizika, ochrana, možnosti terapie, prevence;
 • jaderné a radiologické látky, formy detekce ionizujícího záření zdravotní rizika, ochrana, možnosti terapie, zdravotní důsledky.

 

Doktorskou práci student zpracovává pod vedením školitele po celou dobu studia. Práce musí přinášet nové vědecké poznatky. Student musí prokázat, že je schopen výsledky své práce interpretovat, má odpovídající tvůrčí myšlení. Předpoklady pro vědeckou práci dokumentuje aktivní účastí na odborných konferencích a publikacemi v odborných periodikách. Do data obhajoby dizertační práce musí být posluchač autorem nebo významným spoluautorem minimálně dvou publikací, z nichž jedna musí být otištěna v impaktovaném časopise, druhá alespoň v renomovaném recenzovaném časopise.