Disertační práce

 Oznámení o konání obhajoby

 

Student:
Téma disertační práce:

Školitel:

Datum obhajoby:

Student:
Téma disertační práce:

Školitel:

Datum obhajoby:


Tato www stránka obsahuje zveřejněné teze disertačních prací, kvalifikační práce - disertační práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby a to podle §47b zákona o vysokých školách v platném znění.
Po úspěšném vykonání obhajoby je jeden výtisk disertační práce uložen v knihovně FBMI pouze pro prezenční zapůjčení ve studovně knihovny.

Jedná se o disertační práce studentů ČVUT v Praze – Fakulty biomedicínského inženýrství v rámci následujícího doktorského studijního programu:

Kód studijního programu
(STUD
Prog)
Název studijního
programu
Kód studijního oboru
(KKOV)
Název studijního
oboru
Doba
studia
Forma
studia
Platnost
akreditace do

 P3921  Biomedicínská a klinická technika  3901V031  

Biomedicínská a klinická technika

4 P,K  1. 11. 2018

 P3921  Biomedical and Clinical Technology  3901V031  Biomedical and Clinical Technology 4  P,K,A  1. 11. 2018

 

Jakékoli využití zveřejněných disertačních prací podléhá zákonu č. 121/2000 Sb., zákonu o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění včetně povinnosti citovat použité disertační práce.

Za informační obsah této stránky odpovídá:
Ing. Pavel Smrčka, Ph.D., proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky

Jméno a příjmení Téma disertační práce Teze (soubor PDF)

Disertační práce(soubor PDF)

Posudky oponentů (soubory PDF) Záznam o průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby (soubor PDF) Termín obhajoby

Ing. Michel Kana Mathematical Models of Cardiovascular Control by the Autonomic Nervous Nervous System teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 3. 2. 2011

Ing. Richard Grünes Studium elektrofyziologických vlastností mozkové tkáně při umělé plicní ventilaci teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek č. 3
záznam 25. 1. 2012

Ing. Vladimíra Petráková Interactions of Nitrogen–Vacancy Centers with Charged Surfaces of Functionalized Nanodiamond Particles for the Detection of Cellular Processes teze disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2 posudek č. 3 záznam 29. 3. 2013

MUDr.
Maroš
Hrubina

Klinická a biomechanická analýza specifických komplikací osteosyntézy metodou skluzného šroubu teze disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2

záznam 13. 5. 2014

Ing.
Ilya
Ivlev
The System of Selection of Equipment for Biomedical Application teze disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2 záznam 13. 5. 2014

Mgr.
Radim
Krupička
Měření a analýza pohybu ruky
u parkinsoniků
teze disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2 záznam 13. 5. 2014

 Ing. František Krejčí X-Ray Phase Contrast Imaging with Hybrid Semiconductor Pixel Detectors   teze  disertační práce posudek č. 1  posudek č. 2  záznam  28. 5. 2014 

 Ing. Petr Brůža Pulsed Plasma Soft X-Ray Source in Biomedical Research   teze disertační práce  posudek č. 1  posudek č. 2  záznam 28. 5. 2014 

 MUDr. Michaela Tomanová Objektivizace hodnocení rehabilitačního procesu   teze disertační práce 

posudek č. 1 posudek č. 2

záznam  3. 9. 2015 

Ing. Jakub Ráfl Optimalizace umělé plicní ventilace: Podpora spontánního dýchání při vysokofrekvenční oscilační ventilaci  teze disertační práce  posudek č. 1 posudek č. 2 záznam 15.12.2015 

 Ing. Ivana Kubátová Využití hodnotového inženýrství a multikriteriálního rozhodování při hodnocení zdravotnické techniky   teze disertační práce  posudek č. 1 posudek č. 2   záznam 15.12.2015

Ing. Václav Petrák Biomimetic devices using artificial cell membranes constructed on nanodiamond thin films as a tool for monitoring of membrane processes  teze disertační práce

posudek č. 1 posudek č. 2

záznam 18.1.2016

 Ing. Mgr. Martina Nováková Využití nanočástic pro radiofrekvenční ablaci a hypertermii v onkologických aplikacích  teze  disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2  záznam 18.1.2016

Ing. Petr Kudrna Měření dechových objemů při vysokofrekvenční tryskové ventilaci nezralých novorozenců  teze  disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2  záznam 18.2.2016

Ing. Petr Hošek Mathematical Modelling of the Mechanisms of Phytohormone Concentration Regulation  teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek č. 3
 
 záznam 7.6.2016

Ing. Petr Písařík Dopace diamantu podobného uhlíku pro použití v medicíně teze  disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2

záznam 26.9.2016

Ing. Jan Mikšovský  Studium laserem připravovaných tenkých vrstev pro biomedicínu  teze  disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
 
záznam 26.9.2016

Ing. Markéta Koplová  Vybrané fyzikální a biologické vlastnosti biokompatibilních materiálů pro implantáty teze disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2  záznam  12.1.2017

Mgr. Veronika Vymětalová  Závislost biokompatibility tenkých vrstev TiO2 a dopovaných DLC na jejich fyzikálně-chemických paramatrech  teze disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2 záznam 12.1.2017

Ing. Roman Melecký Research, development and use of the method of postural somatooscilography (PSOG) in postural disorders diagnostics teze  disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2 záznam 24.5.2017

Ing. Michal Gulka Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on color centres in diamond teze disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2  záznam 24.5.2017

 Ing. Yulia Efremova Interakce ionizujícího a neionizujícího záření teze  disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2 záznam 9.6.2017

MUDr. Jiří Šrámek Alanýza fixačních prvků ke stabilizaci páteře teze disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2 záznam 9.6.2017

MUDr. Tomáš Nedělka Rekurentní analýza variability srdeční frekvence v časné diagnostice diabetické autonomní neuropatie teze  disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2 záznam 19.9.2017

 Ing. Radim Kliment Optimalizace rozložení datových toků a výpočetních procesů v topologii bezdrátové senzorové sítě při extrakci příznaků fyziologického stavu probandů teze  disertační práce posudek č. 1 posudek č. 2 záznam  19.9.2017

Ing. Jakub Schlenker Analýza variability srdeční frekvence pomocí rekurentní analýzy a její možné uplatnění v klinické praxi  teze  disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele

záznam  14.12.2017

 Ing. Jan Hejda Univerzální metodika a systém vyhodnocování okamžité polohy hlavy a ramen teze  disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
 
 záznam 14.12.2017