Diplomová práce

 

DP v akademickém roce 2017/2018

Podle čl. 8 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze - Fakultě biomedicínského inženýrství jsou studenti navazujícího Mgr. studijního programu povinni vybrat si téma diplomové práce nejpozději během období výuky zimního semestru 2. ročníku studia.

Pro akademický rok 2017/2018 tedy platí, že téma diplomové práce si student musí vybrat od 1. 10. 2017 do 14. 1. 2018 (studenti 1. ročníku oboru CNP, kteří nastoupili ke studiu v akademickém roce 2017/2018 do 14. 9. 2018)!

Datum odevzdání diplomové práce (platí i pro opravné SZZ z neúspěšných SZZ  v akademickém roce 2016/2017): 18. 5. 2018 do 15 hodin.

Datum odevzdání přepracované, doplněné či nové diplomové práce pro opravný termín SZZ (platí pro opravné SZZ z neúspěšných SZZ v červnu 2018): 17. 8. 2018 do 15 hodin.

Místo odevzdání:

Mgr SIPZ, Mgr BME v místnosti č. 309 - KBT (budova na Floriánském náměstí č.p. 103, dislokace zde)

Mgr PMB v místnosti č. 203 - KPO (budova na Floriánském náměstí č.p. 103, dislokace zde)

Mgr CNP v místnosti K-202 - KZOOO (budova "KASÁRNA")

(do 18. 4. 2018, nejpozději do 15 hodin může student podat žádost o zrušení přihlášky k SZZ děkanovi fakulty s vyjádřením vedoucího práce, garanta studijního oboru, nebo jeho zástupce a vedoucího garantující katedry s udáním vážného důvodu)

Student je povinen odevzdat diplomovou práci v termínech stanovených časovým plánem příslušného akademického roku (viz výše). Pokud student ve stanoveném termínu diplomovou práci bez omluvy neodevzdá, nebo jeho omluva nebude přijata, bude klasifikován klasifikačním stupněm F. Omluva se předkládá děkanovi fakulty na žádosti (formulář univerzální žádosti) prostřednictvím studijního oddělení, ke které si děkan vyžádá vyjádření vedoucího katedry garantující studijní obor a vedoucího závěrečné práce.

Student si zapisuje diplomovou práci jako předmět v semestru, v němž předpokládá ukončení studia. Zápočet za diplomovou práci, která splňuje veškeré formální náležitosti, uděluje vedoucí práce (ve výjimečných případech, např. nepřítomnost z důvodu nemoci, služební cesty apod. a v případě externích vedoucích garant studijního oboru, jeho zástupce, vedoucí katedry garantující studijní obor nebo jeho zástupce). Tento zápočet musí být zapsán v KOS a na základě tohoto zápisu může sekretariát katedry garantující studijní obor přijmout diplomovou práci. Přičemž platí zásada, že u externích vedoucích musí být zapsán zápočet do KOS na základě jejich sdělení sekretariátu katedry garantující studijní obor. V případě nepřítomnosti vedoucího práce (externisty) nebo neobdržení vyjádření, posuzuje formální náležitosti garant studijního oboru, jeho zástupce, anebo vedoucí katedry garantující studijn obor a na základě toho je udělen či neudělen zápočet do KOS. Současně platí zásada, že úroveň zpracování nesmí být podmíněna udělením, či neudělením zápočtu. Kvalita zpracování je hodnocena výhradně posudky a to vedoucího a oponenta. Student, který obdržel v rámci obou posudků klasifikační stupeň F má možnost takovou práci obhajovat před komisí SZZ.

Dle pokynů garantující katedry, nejpozději během určeného dne musí student předat, nebo zaslat emailem svoji prezentaci BP, aby mohla být včas nainstalovaná do počítače ve zkušební místnosti.

 

Student musí odevzdat diplomovou práci v tištěné podobě až po nahrání elektronické verze práce do PROJECTS.

Tištěná verze: každá práce se může odevzdat na sekretariát katedry grantující studijní obor až po nahrání elektronické verze práce do PROJECTS (včetně vyplněných editačních polí a podle povahy tématu i s přílohami) a zároveň poté, co je v KOS udělen studentovi zápočet. Závěrečné práce lze odevzdat nejpozději do 15. hodin ve dvou svázaných výtiscích včetně dvou CD ROM nebo DVD (vložené ve vlepené obálce na vnitřní straně zadních desek a popisem: jméno, příjmení, DP a rok odevzdání), na kterých bude uloženo 5 níže uvedených souborů ve formátu pdf:

1) klíčová slova (čj i aj)

2) abstrakt česky

3) abstrakt anglicky

4)  naskenované zadání diplomové práce

5) kompletní diplomová práce

Elektronická verze: studenti odevzdávají diplomovou práci v elektronické verzi do 12.00 hodin dne uvedeného jako termín pro odevzdání těchto prací v časovém plánu akademického roku FBMI (viz výše) v systému PROJECTS (http://projects.fbmi.cvut.cz/). Postup vložení diplomové práce do systému PROJECTS je uveden zde. Nejdéle do tohoto termínu a času lze nahrát opakovaně upravenou elektronickou verzi. Původní soubor se pouze přepíše. Elektronická verze práce musí být přesnou kopií jednostranně tištěné verze a obsahuje rovněž naskenované zadání. Jeden výtisk diplomové práce obsahuje originál zadání práce a druhý výtisk pouze kopii zadání (originál a kopie zadání se musejí vkládat do diplomové práce i v případě přepracované práce, po neúspěšné obhajobě - originál zadání si student vyzvedne na sekretariátu katedry garantující studijní obor). Elektronická verze práce musí obsahovat naskenované zadání práce, případně přílohy a odevzdává se jako soubor PDF nebo ZIP, pokud jsou součástí rozsáhlejší přílohy. Standardní limit jednoho souboru je do 100 MB. Zásady pro pojmenování souborů jsou uvedeny v PŘÍKAZU DĚKANA č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČUT FBMI v českých studijních programech. V případě větších příloh je třeba kontaktovat podporu na projects@fbmi.cvut.cz.

Kromě nahraného souboru s diplomovou prací, je povinné v PROJECTS vyplnit kolonky:

klíčová slova v ČJ

klíčová slova v AJ

abstrakt práce v ČJ

abstrakt práce v AJ

vybrat jazyk práce

V systému PROJECTS je také uveden nález ze systému THESES a to nejpozději se zveřejněním posudků (viz Příkaz děkana č. 2/2013). Výsledek nálezu se uvede společně s hodnocením od vedoucího a oponenta práce a bude sloužit jako podklad pro jednání komise SZZ.

Student vypracovává diplomovou práci v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. V případě vypracování práce v jazyce anglickém obsahuje práce zadání v českém a anglickém jazyce.

Po úspěšném absolvování  státní závěrečné zkoušky obdrží vedoucí práce jeden výtisk diplomové práce s kopií zadání, druhý výtisk bude uložen v knihovně FBMI pouze pro prezenční zapůjčení ve studovně knihovny. Na https://dspace.cvut.cz/ je udržována aktuální databáze obhájených diplomových prací (viz vysokoškolský zákon).

Studentovi řešícímu téma diplomové práce zadané externím pracovištěm může být  přidělen vedoucí diplomové práce z akademických pracovníků ČVUT FBMI a externí odborník bude konzultantem. Vedoucí katedry garantující příslušný studijní obor po konzultaci s garantem oboru může v odůvodněných případech rozhodnout, že externí odborník může být přímo vedoucím práce.

Zadání diplomové práce, obdrží student na sekretariátu katedry garantující studijní obor na předepsaném formuláři nejpozději na začátku letního semestru 2. ročníku (typicky během 1. týdne letního semestru). Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů. Studenti studijního oboru CNP obdrží zadání diplomové práce na začátku zimního semestru druhého ročníku (typicky během prvního týdne zimního semestru). Platnost zadání práce u studijního oboru CNP je omezena na dobu čtyř následujících semestrů. Na zadání diplomové  práce je uvedena položka "Platnost zadání do": podle výše uvedeného pravidla. Termín konání SZZ se na zadání diplomové práce neuvádí.

Hlavní zásady a pokyny pro vypracování diplomové práce jsou pro studenty uvedeny na https://www.knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Šablony pro psaní diplomových prací pro jednotlivé obory, které především definují požadovaný obsah práce a formální náležitosti, jsou uvedeny na konci této stránky. Dalším důležitým dokumentem je Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

Důležité UPOZORNĚNÍ!

Z hlediska formálních náležitostí pro úpravu diplomových prací platí doporučení v rámci ČVUT, které je společně s ostatními dokumenty k dispozici na https://www.knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci. Ve vztahu k výše uvedeným doporučujícím dokumentům jsou pro diplomové práce na všech oborech FBMI ČVUT uvedeny upřesňující pokyny:

  • z hlediska odevzdávání elektronické přílohy práce budou studenti odevzdávat na CD ROM nebo DVD naskenované zadání diplomové práce, protože je nutné, aby oponenti i při obdržení pouze elektronické verze měli k dispozici zadání práce,
  • při vypracování diplomové práce v anglickém jazyce musí být v práci jak česká, tak i anglická verze zadání,
  • každá práce musí v úvodu obsahovat cíl/e práce v souladu se zadáním práce,
  • z hlediska okrajů se budou ve všech pracích používat okraje 25mm u všech okrajů,
  • rozsah diplomové práce se stanovuje na min. 60 stran (počet stran od obsahu práce po seznam příloh, přílohy se již do rozsahu nepočítají),
  • vzory desek, dalších stránek a prohlášení jsou uvedeny zde, ražba textu na deskách může být jakýmkoliv písmem, kterým disponuje příslušné copycentrum (většina copycenter disponuje jednou raznicí s jedním typem písma, případně používají potisk),
  • logo ČVUT smí být použito pouze takové, které je uvedeno na www stránce http://www.cvut.cz/informace-pro-media/graficky-manual, a podle pokynů uvedených v PŘÍKAZU REKTORA č. 4/2016 k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT,
  • všechny stránky musí mít jednostranný tisk a jsou svázány nerozebíratelnou vazbou,
  • kromě toho je vyžadován potisk hřbetu, a to s uvedením jména a příjmení, roku odevzdání práce a typu práce (diplomová práce), viz vzor,
  • tímto se upřesňují a doplňují pokyny v rámci dokumentu ČVUT (viz výše), které jsou pouhým doporučením v rámci ČVUT s platností pro diplomové práce odevzdávané od 18. 5. 2018 a dále.

 

Příkaz děkana č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních  programech.

Šablona pro psaní diplomové práce určená pro navazující magisterské studijní obory (BME a SIPZ) garantované katedrou biomedicínské techniky (prezenční i kombinovaná forma studia) je uvedena zde,

Šablona pro psaní diplomové práce určená pro navazující magisterské studijní obory (CNP) garantované katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva (prezenční i kombinovaná forma studia) je uvedena zde.