Zdravotnický bakalářský studijní obor BMT

Zásady pro vykonání odborné praxe (pravidla platná pro studenty zejména 2. ročníku a dalších ročníků ČVUT FBMI na oboru BMT v akademickém roce 2017/2018):

 • platí pouze pro studenty zdravotnického BSO Biomedicínský technik (BSO BMT),
 • odborná praxe je povinnou součástí studijního plánu BSO BMT, student si nic nezapisuje v semestru, ale po odevzdání potvrzení o vykonání odborné praxe získá zápis do indexu do k tomu určeného razítka,
 • odborná praxe je požadována jako tzv. individuální v délce trvání dvou týdnů s tím, že je možné ji vykonat kdykoli během studia, ale mimo výuku předepsanou ve studijním plánu, druhá část praxe je realizována v rámci výuky,
 • individuální část praxe může být realizována v souvislém bloku, nebo postupně, tj. i po jednom dni v týdnu, ve zkouškovém období, o prázdninách, v průběhu semestru a pod.,
 • nejprve si studenti vyhledávají pracoviště sami pro vykonání odborné praxe a teprve po neúspěšném vyhledání mohou kontaktovat garanta odborné praxe se žádostí o vyhledání vhodného pracoviště,
 • snahou je, aby se jednalo o nemocniční zařízení v ČR, SR či v zahraničí, nicméně je možná i kombinace různých zařízení v rámci působnosti resortu zdravotnictví, aby byl pokryt základní požadavek, student může absolvovat i větší rozsah na několika pracovištích, může mít tedy i více smluv a pod.,
 • pokud poskytovatel požaduje smlouvu k zajištění praxe, pak je možné, aby ji poslal na adresu garanta odborné praxe v elektronické podobě a nebo je možné využít univerzální smlouvu, (aktualizovaná dle nového Občanského zákoníku)
 • do nemocnic se doporučuje a i vyžaduje očkování proti hepatitidě B. Bližší informace o zajištění očkování poskytne garant praxí. (viz podrobnosti o očkování),
 • plášť, popř. další součásti oděvu poskytuje fakulta jako zápůjčku (vyřizuje Zdeněk Kubec, it@fbmi.cvut.cz, 224358494, m.č. B9, přízemí za vrátnicí vpravo),
 • veškerá potvrzení a odevzdávání potvrzených formulářů se řeší prostřednictvím garanta odborných praxí - Ing. Petr Kudrna, Ph.D., petr.kudrna@fbmi.cvut.cz, 224 359 960, m.č. B-107), každý student musí odevzdat pro získání zápisu do KOSu potvrzení o vykonání praxe, dotazník o hodnocení OP studentem a zpracovanou zprávu o průběhu vykonané praxe (min. rozsah 3 strany A4 čistého textu, případně s obrázky),
 • další podrobnosti jsou uvedeny v následujících dokumentech.

Metodický postup včetně formulářů (vlastní pokyn - soubor PDF, formulář: Souhlas s odborným zaměřením vykonání praxe - soubor DOC)

Formulář: Potvrzení odborné praxe - verze pro tisk (soubor PDF)

Obecná náplň odborné praxe - příloha ke smlouvě (soubor PDF)

Podrobný popis řízené odborné praxe - příloha ke smlouvě (soubor PDF)

Informační schůzka ohledně OP (prezentace - soubor PDF, vlastní zápis - soubor PDF, text poučení podepsaný studenty - soubor PDF)

Postup při očkování (soubor PDF)

Souhlasné stanovisko (2007, 2011) MZd ČR k vykonávání zdravotnické nelékařské profese BMT

Věstník MZd ČR 10/2010 (pouze profese Biomedicínský technik)

Soubor právních předpisů se vztahem k problematice OP (viz úplná znění v systému ASPI ČVUT a nebo sbírka zákonů na MV ČR)

Garantem odborných praxí na uvedeném oboru pro ak. rok 2017/2018 je Ing. Petr Kudrna, Ph.D. , m.č. B-107, petr.kudrna@fbmi.cvut.cz , 224 359 960.

Následující termíny pro schůzky k odborným praxím: ZS 2017/2018 - termín bude upřesněn.

Poslední aktualizace této stránky byla provedena ke dni: 3. 9. 2017