Zdravotnický bakalářský studijní obor OPT

Zdravotnický bakalářský studijní obor Optika a optometrie obsahuje požadavek na povinnou odbornou praxi. Cílem odborné praxe je, aby absolventi oboru získali patřičné praktické dovednosti a návyky pro své budoucí uplatnění v praxi po absolvování tříletého bakalářského studijního oboru Optika a optometrie dle platné akreditace udělené MŠMT ČR, a to nejen z hlediska získání praktických dovedností, ale i práce v kolektivu. Velmi důležité je též hledisko odborného zdokonalení v oblasti přístrojové techniky, využívané v daném oboru.

Odborná praxe v oboru Optika a optometrie se bude uskutečňovat podle následujícího popisu. V rámci akreditace oboru bylo zahrnuto vysoké množství výukových hodin vlastní odborné praxe u jednotlivých předmětů. S ohledem na tuto skutečnost není ve studijních plánech zahrnuta vlastní tzv. individuální praxe studenta. V rámci výuky je tedy odborná praxe zahrnuta u jednotlivých odborných technických i zdravotnických předmětů uvedených v časovém plánu studia. V předmětu Optická praktika II budou laboratorní cvičení realizována na Fakultě strojní ČVUT, Praze – Dejvicích. Praktická cvičení předmětů Oftalmologie – patologie, klinika I, II, Oftalmologické přístroje, Vyšetřování zrakových funkcí a Binokulární vidění, základy ortoptiky budou realizována na externích klinických pracovištích jak státních tak soukromých a v rámci pracovišť specializovaných na oční optiku, optometrii a kontaktologii, např. Nemocnice Kladno, Nemocnice Kolín, VFN Praha, Nemocnice Na Bulovce a Oční klinika V Hůrkách. Specializovaná optometristická a kontaktologická praxe v předmětech Kontaktní čočky III a Optometrická praktika probíhá ve třetím ročníku studia na externích pracovištích specializovaných na oční optiku, optometrii a kontaktologii a ve spoluprácí s firmou FOKUS – optik s.r.o. a Johnson&Johnson. V rámci praxe jsou též do studia zařazeny odborné výukové kurzy v The Vision Care Institute fy. Johnson and Johnson (Praha). Všechna ostatní praktika budou zajištěna v laboratořích FBMI ČVUT.
 

Garantem oboru a zároveň garantem odborných praxí na uvedeném oboru je prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc. Se všemi dotazy je třeba se obracet přímo na něj. Veškeré další upřesňující pokyny budou zveřejněny následně (uvedený stav platný k 30. 6. 2010 a pro další období, pokud nedojde ke změně tohoto dokumentu, která bude oznámena).