Bakalářský studijní obor PŘKS

Odborná praxe umožňuje studentům aplikovat v podmínkách specializovaných pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko-praktických studijních disciplín v učebnách a v laboratořích. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Probíhá podle plánu pod vedením proškoleného kvalifikovaného mentora z daného pracoviště, který sdílí odpovědnost za studenta. Určená pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů. Rozsah a obsah odborné praxe je vymezen studijním plánem, charakterem studijní praxe a vnitřním předpisem, který stanoví formální a obsahové podmínky praktické výuky. Cílem praxe je zvýšení zručnosti a prohlubování praktických dovedností. Studenti mají možnost konfrontovat, aplikovat a rozvíjet poznatky získané v teoretické výuce.
 
Způsob hodnocení odborné praxe: zápočet bude udělen garantem praxe na základě hodnocení organizace, kde je praxe prováděna a na základě kontrolní činnosti garanta praxe.
 
Délka praxe: 1. ročník - 4 týdny
                     2. ročník - 8 týdnů
 
Počet hodin za týden: 40
 
Úkoly odborné praxe
 1. Seznámit se s organizační strukturou, působností a úkoly dané organizace krizového řízení. Prostudovat základní dokumenty krizového řízení dané organizace, její strukturu, úkoly a pravomoci směrem ke krizovému řízení, zejména:
  • funkční povinnosti vybraných pracovníků, nejsložitější plněné úkoly,
  • metodiku krizového plánování, skladba a účel plánů,
  • vazby na další prvky a orgány krizového řízení,
  • analýzu konkrétních krizových situací (cvičení), rozbor a poučení z nich,
  • problémy, další možný rozvoj organizace v oblasti krizového řízení,
  • zvláštní zařízení, či objekty krizového řízení a ochrany obyvatelstva (operační střediska, sklady, úkryty apod.), pokud lze pořídit fotodokumentaci. 
 2. Shromáždit podklady pro semestrální práci v následujícím semestru o úkolech, struktuře a perspektivách rozvoje organizace, kde jste prováděli stáže (5 stran).
 3. Shromáždit podklady pro možné použití v rámci bakalářské práce (i jako zadání dané organizace).
 
Garant praxe
Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry lékařských a humanitních oborů FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.
Garant: Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Místnost: B 403
email: jiri.halaska@fbmi.cvut.cz
tel.: 224 355 045
 
 
Organizačně-metodické pokyny
 1. Na závěr praxe je nutné sepsat krátkou zprávu o praxi (kde, co, s jakým úspěchem jste udělali), uvézt jméno, sídlo, adresu organizace, jméno pracovníka, u kterého jste stážovali (včetně tel. spojení). Tuto odevzdat garantovi na závěr praxe.
 2. Požádat o zpracování stručného hodnocení  kladů a záporů praxe, výčtu nejsložitějších řešených úkolů. Tuto odevzdat garantovi na závěr praxe.
 3. Při problémech, výpadku praxe, nemoci apod. okamžitě informovat garanta praxe.
 
 
Určená pracoviště pro praxe
I. ročník
odborná praxe na odboru krizového řízení na úřadu státní správy nebo samosprávy či jím přímo řízenou organizaci – 4 týdny
Pozn. studenti v 1. ročníku si zajišťují praxi individuálně a garant schvaluje výběr pracoviště s ohledem na zaměření studijního oboru.
 
II. ročník
odborná praxe na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (Příbram) nebo na Státním ústavu radiační ochrany (Praha), 4 týdny
odborná praxe na jedné ze složek integrovaného záchranného systému – 4 týdny
 
Doporučení studentům
 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro danou praxi.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými pro praxi.
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu, bezpečností práce. Další dny se vždy ohlaste u školitele.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a odbornými pracovníky organizace.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci praxe zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem pracovního  procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Dodržujte pravidla slušného chování, etický kodex pracovníka, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.