Zdravotnický bakalářský studijní obor FZT

Povinná odborná praxe:
Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů/studentek k výkonu povolání, kteří budou způsobilí vykonávat své povolání bez odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
 
 
Studijní povinnosti:

 

Platné očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.

Platí pro studenty, kteří nemají očkování proti hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu): očkování proti hepatitidě typu B zajišťuje paní MUDr. Magdalena Wantochová. Očkování se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musejí jen hradit vlastní aplikaci, cena 150,- Kč za aplikaci (celkový počet aplikací jsou 3). Ordinační hodiny Po 6:30 - 13:00 a Čt 7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hodin, případně si mohou studenti předem domluvit individuální termín na tel. č. 312 292 131. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny 
 
 
 
Předepsaný pracovní oděv
 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji v bufetu FBMI ČVUT;
 • bílé kalhoty;
 • bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka FBMI ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra s úchytem – lze zakoupit v jakémkoliv papírnictví).
 
 
Deník odborné praxe
Studenti obdrží od garanta praxe v 1. ročníku „Deník odborné praxe“, do kterého jim bude na příslušném pracovišti potvrzena účast na praxích a splněné výkony. Na základě vyplněných údajů v deníku, získá každý studentu klasifikovaný zápočet za splněnou praxi od garanta praxí.
 
Je důležité, aby se každý student před začátkem praxe v 1. ročníku dostavil ke garantovi praxe s deníkem a potvrzením o očkování (kopie očkovacího průkazu nebo potvrzení od lékaře). Do deníku bude každému studentovi potvrzeno očkování garantem praxe.  
 
Vyplněný „Deník odborné praxe“ odevzdává student při státní závěrečné zkoušce. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.
 
 

Garanti odborných praxí v jednotlivých ročnících
1. ročník:
Mgr. Simona Hájková, Ph.D., tel.: 224 357 948, e-mail: simona.hajkova@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 1. ročníku (jednorázová příkazní smlouva, včetně prohlášení studenta).
 
2. ročník:
Mgr. Irena Novotná, tel.: 224 357 948, e-mail: irena.novotna@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 2. ročníku (jednorázová příkazní smlouva, včetně prohlášení studenta).
 
3. ročník:
Mgr. Monika Kimličková, tel.: 224 357 948, e-mail: monika.kimlickova@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 3. ročníku (jednorázová příkazní smlouva, včetně prohlášení studenta).

 
Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.
 
 
Informativní schůzka
Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Realizace informativní schůzky a účast studentů na této schůzce budou potvrzeny prezenční listinou.
Úvodní schůzka je organizována garantem praxí a včas oznámena studentům.
Na úvodní schůzce bude dále upřesněn seznam platných spolupracujících pracovišť pro daný akademický rok.
 
 
Hodnocení praxe
Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující, mentoři i studenti na předepsaných stránkách v „Deníku praxí“. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.
 
 
Jednotlivé praxe v průběhu studia
Odborná praxe v oboru Fyzioterapie je součástí studijního plánu a je předepsána pro 1. ročník jako Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení v rozsahu 120 hodin (3 týdny), Odborná praxe v rehabilitačním ústavu v trvání 120 hodin (3 týdny), Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním zařízení v trvání 120 hodin (3 týdny).
Celkem musí student absolvovat 360 hodin odborné praktické výuky.
Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků předmětů z 1. ročníku (prerekvizity): Rehabilitační propedeutika (KZ), Anatomie a fyziologie I (ZK).
 
 
V 2. ročníku musí student absolvovat předmět Odborná praxe na lůžkovém zařízení v rozsahu 120 hodin (3 týdny), Odborná praxe v rehabilitačním ústavu 160 hodin (4 týdny), Odborná praxe na ambulantním zařízení 200 hodin (5 týdnů). Celkem musí student absolvovat 480 hodin odborné praktické výuky.
Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků předmětů (prerekvizity): Fyzioterapie II (ZK), Anatomie a fyziologie II (ZK).
 
 
Místo odborné praxe je v 1. ročníku přiděleno vedoucím praxe, ve 2. ročníku si jednotlivá pracoviště po konzultaci a schválením vedoucím praxe volí studenti podle zájmu sami. S jednotlivými pracovišti musí být uzavřena smlouva a spolupráci při odborné výuce, která je založena na sekretariátu katedry.
 
 
Ve 3. ročníku je možný nástup na praxe po absolvování Odborné praxe I a II. Tzn., že ten kdo nemá všechny předepsané praxe za 2. ročník nemůže nastoupit na praxe ve 3. ročníku. Předepsaný počet hodin pro 3. ročník - Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. (6 týdnů), Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III. (6. týdnů) a Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III. (4 týdny).
 
 
Seznam zdravotnických zařízení, se kterými má fakulta uzavřenou smlouvu o spolupráci při zabezpečení odborné praxe pro školní rok 2010/2011.
Rehabilitační ústav v Kladrubech
IKEM
Nemocnice v Kladně
Therap-tilia s.r.o.
Klinika Na Košíku
GARC v Kladně
Rehabilitační centrum v Hostinném
Rehabilitační ústav Hrabyně-Chuchelná
Rehabilitační klinika Hradec Králové
Poliklinika Budějovická, Praha 4
Poliklinika I.P.Pavlova
 
 
Seznam pracovišť, se kterými je možné uzavřít jednorázová smlouva na dobu trvání praxe (smlouva mezi zdravotnickým zařízením a studentem):
Nemocnice na Homolce
Fakultní nemocnice Bulovka
Ústřední vojenská nemocnice v Praze
Nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní Thomayerova nemocnice
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (Pod Petřínem)
Jánské Lázně
Nemocnice Nymburk s.r.o.
Krajská nemocnice Liberec
Nemocnice Jihlava
Nemocnice v Novém Jičíně
NH hospitál, a.s. - Hořovice
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L.
MEDICON a.s. - poliklinika Budějovická P-4
Integrační centrum Zahrada
Centrum Paraple
SPORTMED – P-7
 
Na jednotlivých pracovištích budou studenti pracovat pod dozorem odpovědných vedoucích fyzioterapeutů nebo lékařů.
 
 
Pokyny k praxím:
 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí ošetřovací jednotky)
 • Přestávka je 30 min během pracovní doby, dle podmínek a zvyklostí oddělení.
 • Studenti pracují na odděleních typu dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do „Deníku praxí“.
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit v nejbližším možném termínu. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit garantovi odborné praxe a pracovníkům příslušného oddělení.
 • Podmínkou ke splnění praxe je platné očkování proti hepatitidě typu B a absolvované BOZP.
 
 
Postup při poranění během plnění odborné praxe:   
 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi (staniční, vrchní sestře), která zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu sestry). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů v sekretariátu FBMI ČVUT.
 
Doporučení studentům:
 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci služby zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem rehabilitačního procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 195/2005 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 • Dodržujte pravidla slušného chování, etický kodex fyzioterapeuta, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.
 • K přestávce využívejte vyhrazené prostory.