Zdravotnický bakalářský studijní obor RA

Povinná odborná praxe:

Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů/studentek k výkonu povolání. Aboslventi pak  budou způsobilí vykonávat své povolání bez odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

 Studijní povinnosti:

Platné očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.

Platí pro studenty, kteří nemají očkování proti hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu): očkování proti hepatitidě typu B zajišťuje paní MUDr. Magdalena Wantochová. Očkování se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musejí jen hradit vlastní aplikaci, cena 150,- Kč za aplikaci (celkový počet aplikací jsou 3). Ordinační hodiny Po 6:30 - 13:00 a Čt 7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hodin, případně si mohou studenti předem domluvit individuální termín na tel. č. 312 292 131. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny 

Požadavky na pracovní oděv a identifikaci studenta

 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji v bufetu FBMI ČVUT;
 • bílé kalhoty;
 • bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka FBMI ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra s úchytem – lze zakoupit v jakémkoliv papírnictví).

 

Docházkový list a deník odborné praxe

V 1. ročníku letního semestru absolvují studenti ošetřovatelskou praxi. Splněnou ošetřovatelskou praxi si studenti nechají potvrdit do DOCHÁZKOVÉHO LISTU, který si vytisknou (viz list na první straně). Za každý týden účasti mají razítko a podpis z oddělení, kde praktikují. Studenti vypracují k zápočtu kasuistiku (viz list 2) dle zadání. Bez docházkového listu nebude zápočet udělen! Vše doloží u zápočtu.  

Ve 2. ročníku si studenti zakoupí (na sekretariátu KZOOO) DENÍK ODBORNÉ PRAXE, do kterého jim bude na příslušném pracovišti potvrzena účast na praxích a splněné výkony. Na základě vyplněných údajů v deníku, získá každý studentu klasifikovaný zápočet za splněnou praxi od garanta praxí.

Je důležité, aby se každý student před začátkem praxe ve 2. ročníku dostavil na sekretariát katedry s deníkem a potvrzením o očkování (kopie očkovacího průkazu nebo potvrzení od lékaře). Do deníku bude každému studentovi potvrzeno očkování sekretariátem katedry.  

Vyplněný „Deník odborné praxe a docházkový list“ odevzdává student při státní závěrečné zkoušce. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.

 

Garanti praxí

Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.

Garanti: Ing. Jana Hudzietzová, Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.

Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Místnost: K 327, K 307 (Sportovců 2311, Kladno)

email: jana.hudzietzova@fbmi.cvut.cz; zdenek.hon@fbmi.cvut.cz

tel.: 224 357 947, 224 359 899      

 

Informativní schůzka

Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Realizace informativní schůzky a účast studentů na této schůzce budou potvrzeny prezenční listinou.

Úvodní schůzka je organizována garantem praxí a včas oznámena studentům.

Na úvodní schůzce bude dále upřesněn seznam platných spolupracujících pracovišť pro daný akademický rok.

 

Hodnocení praxe

Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující a mentoři na předepsaných stránkách v "Docházkového listu" a "Deníku praxí". Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.

 

Jednotlivé praxe v průběhu studia

 1. Odborná praxe u oboru Radiologický asistent je součástí studijního plánu a je předepsána pro 1. ročník letního semestru jako Individuální ošetřovatelská praxe (4 týdny) a Odborná ošetřovatelská praxe (2 týdny).
 2. Ve 2. ročníku musí student absolvovat předměty: Konvenční zobrazovací postupy -praktická výuka I (4hod./ týden), Konvenční zobrazovací postupy - praktická výuka II (4 hod./týden), Individuální prázdninová praxe (4 týdny), Praxe v semestru bloková (11. až 14. týden – 4 týdny).
 3.  Ve 3. ročníku zimního semestru musí student absolvovat předměty: Nukleární medicína – praxe (4 hod./ týden), Radiologické zobrazovací metody – praxe (4 hod./týden), Radioterapie – praxe (4 hod./týden) a v letním semestru předměty: Nukleární medicína - klinická praxe (2 týdny), Radiologické zobrazovací metody -klinická praxe (6 týdnů) a Radioterapie - klinická praxe (3 týdny).

 

Pokyny k praxím:

 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí ošetřovací jednotky).
 • Přestávka je 30 min během pracovní doby, dle podmínek a zvyklostí oddělení.
 • Studenti pracují na odděleních typu dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do „Deníku praxí“.
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit v nejbližším možném termínu. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit garantovi odborné praxe a pracovníkům příslušného oddělení.
 • Podmínkou ke splnění praxe je platné očkování proti hepatitidě typu B a absolvované BOZP.

 

Postup při poranění během plnění odborné praxe:    

 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi (staniční, vrchní sestře), která zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu sestry). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů v sekretariátu FBMI ČVUT.

 

 Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Na konci služby zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem zdravotnického procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 195/2005 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 • Dodržujte pravidla slušného chování, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.
 • K přestávce využívejte vyhrazené prostory.