Zdravotnický bakalářský studijní obor ZL

Povinná odborná praxe: Odborná praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů k výkonu povolání, kteří budou způsobilí vykonávat své povolání bez odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

 

Studijní povinnosti:

Platné očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.

Platí pro studenty, kteří nemají očkování proti hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu): očkování proti hepatitidě typu B zajišťuje paní MUDr. Magdalena Wantochová. Očkování se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musejí jen hradit vlastní aplikaci, cena 150,- Kč za aplikaci (celkový počet aplikací jsou 3). Ordinační hodiny Po 6:30 - 13:00 a Čt 7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hodin, případně si mohou studenti předem domluvit individuální termín na tel. č. 312 292 131. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny 

 

 

Požadavky na oděv a identifikaci studenta:

 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji v bufetu FBMI ČVUT;
 • bílé kalhoty;
 • bílý plášť;
 • bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka FBMI ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra s úchytem – lze zakoupit v jakémkoliv papírnictví).

 

Deník odborné praxe Student v 1. ročníku obdrží na KZOOO u garanta odborné praxe „Deník odborné praxe“, do kterého mu bude na příslušném pracovišti v průběhu studia potvrzena účast na praxích a splněné výkony. Na základě vyplněných údajů v deníku, získá každý student zápočet / klasifikovaný zápočet za splněnou praxi od garanta praxí. Je důležité, aby se každý student před začátkem praxe v 1. ročníku dostavil za garantem odborné praxe s deníkem a potvrzením o očkování (kopie očkovacího průkazu nebo potvrzení od lékaře). Do deníku bude každému studentovi potvrzeno očkování garantem odborné praxe. Vyplněný „Deník odborné praxe“ odevzdává student při státní závěrečné zkoušce. Student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.

 

Garant praxí Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. přes e-mail nebo telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí. Garant: Ing. Jana Hudzietzová, Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Místnost: K- 204 email: jana.hudzietzova@fbmi.cvut.cz tel.: 224 357 946

 

Informativní schůzka Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Realizace informativní schůzky a účast studentů na této schůzce budou potvrzeny prezenční listinou. Úvodní schůzka je organizována garantem praxí a včas oznámena studentům. Na úvodní schůzce bude dále upřesněn seznam platných spolupracujících pracovišť pro daný akademický rok.

 

Hodnocení praxe Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující, mentoři i studenti na předepsaných stránkách v „Deníku odborné praxe“. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.

 

Jednotlivé praxe v průběhu studia Nástup na souvislé praxe je podmíněn splněním požadavků týkajících se platného očkování proti hepatitidě B a řádného uzavření smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentů s jednotlivými pracovišti. V 1. ročníku je předepsána odborná praxe v oboru Zdravotní laborant jako Individuálně letní praxe – biochemie v rozsahu 160 hodin (20 dnů – 4 týdny). Místo odborné praxe si studenti od 1. ročníku volí sami po konzultaci a schválením garantem praxe. Praxe na vybraných pracovištích musí být na vysoké profesní úrovni. S jednotlivými pracovišti musí být uzavřena smlouva o spolupráci při odborné výuce, která je založena na sekretariátu katedry KZOOO FBMI ČVUT. V případě problémů se zajištěním odborné praxe, bude praxe zajištěna prostřednictvím fakulty. Taková praxe pak bude probíhat na Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno, a.s., popř. na jiném pracovišti dle volných kapacit. S ohledem na efektivní využití kapacit odborných pracovišť, budou praxe rozepsány dle harmonogramu, přičemž výběr termínu praxe bude podléhat studijnímu průměru.

 

V 2. ročníku musí student absolvovat předmět Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie) v celkovém trvání 320 hodin (40 dnů – 8 týdnů):

 • Laboratorní praxe:

 

Hematologie a transfuziologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
Histologie v trvání 40 hodin (1 týden),
Biochemie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
Mikrobiologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
Imunologie v trvání 40 hodin (1 týden). Nástup na souvislé praxe ve 2. ročníku je podmíněn splněním požadavků předmětů (zápisové prerekvizity): 17PBLHIM – Hematologie a imunohematologie, 17PBLHHT – Histologie a histologické techniky, 17PBLBCH2 – Biochemie II., 17PBLZII – Základy imunologie a imunochemie).

 

Ve 3. ročníku je možný nástup na praxe po absolvování předmětu Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie) – tzn., že ten kdo nemá všechny předepsané praxe za 2. ročník nemůže nastoupit na praxe ve 3. ročníku. Předepsaný počet hodin jednotlivých praxí pro 3. ročník:

 • Laboratorní praxe – biochemie v trvání 40 hodin (1 týden),
 • Laboratorní praxe – genetika a molekulární biologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
 • Laboratorní praxe – hematologie a transfuziologie v trvání 80 hodin (2 týdnů),
 • Laboratorní praxe – mikrobiologie v trvání 40 hodin (1 týden),
 • Laboratorní praxe – imunologie v trvání 80 hodin (2 týdnů).

Nástup na souvislé praxe ve 3. ročníku je podmíněn splněním požadavků předmětu (zápisové prerekvizity): 17PBLLP – Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie). Celkem musí student absolvovat v průběhu celého studia 800 hodin odborné praktické výuky. Aby byla praxe úspěšně zakončena v semestru, ve kterém ji studenti absolvovali, musí získat zápis do „Deníku odborné praxe“ do konce zkouškového období příslušného semestru.

 

 

Pokyny k praxím:

 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí pracoviště)
 •  
 • Přestávka je 30 min během pracovní doby, dle podmínek a zvyklostí pracoviště.
 •  
 • Studenti pracují na odděleních dle platného rozpisu.
 •  
 • Nezbytně nutné je mít sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, bílý plášť, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku).
 •  
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 •  
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do „Deníku odborné praxe“.
 •  
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit v nejbližším možném termínu. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit garantovi odborné praxe a pracovníkům příslušného pracoviště.
 •  
 • Podmínkou ke splnění praxe je platné očkování proti hepatitidě typu B a absolvované BOZP.
 •  

 

 

Postup při poranění během plnění odborné praxe:

 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi, který zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 •  
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu sestry). Zpětně není možné nic doplňovat.
 •  
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu.
 •  
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů v sekretariátu FBMI ČVUT.
 •  

 

 

Doporučení studentům:

 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 •  
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 •  
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 •  
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a lékaři.
 •  
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 •  
 • Na konci služby zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 •  
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 •  
 • Buďte aktivním účastníkem zdravotnického procesu.
 •  
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 •  
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 •  
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 •  
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 195/2005 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 •  
 • Dodržujte pravidla slušného chování, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 •  
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.
 •  
 • K přestávce využívejte pouze vyhrazené prostory.
 •