Zdravotnický bakalářský studijní obor ZZ

Povinná odborná praxe:
Odborná
praxe tvoří nedílnou součást přípravy studentů/studentek k výkonu povolání, kteří budou způsobilí vykonávat své povolání bez odborného dohledu v rozsahu působnosti stanovené Zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje výkon v rozsahu činností kompetence zdravotnického záchranáře daných platnou legislativou. Klinická praxe slouží k tomu, aby si studenti/studentky osvojili praktické dovednosti a návyky pro budoucí týmovou práci a zároveň byli schopni/y organizovat, poskytovat a vyhodnocovat požadovanou péči o zdravého, nemocného jedince, jeho rodinu, skupinu i komunitu.
 
Studijní povinnosti:
Platné očkování proti infekčním nemocem v souladu s vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.
 
Platí pro studenty, kteří nemají očkování proti hepatitidě typu B (uvedeno v očkovacím průkazu): očkování proti hepatitidě typu B zajišťuje paní MUDr. Magdalena Wantochová. Očkování se provádí v prostorách Zdravotního ústavu, pracoviště Kladno, F. Kloze 2316 - přízemí budovy A. Vakcíny jsou pro studenty zdarma, studenti si musejí jen hradit vlastní aplikaci, cena 150,- Kč za aplikaci (celkový počet aplikací jsou 3). Ordinační hodiny Po 6:30 - 13:00 a Čt 7:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hodin, případně si mohou studenti předem domluvit individuální termín na tel. č. 312 292 131. Studenti musí mít minimálně dvě vakcíny ze tří, aby mohli nastoupit na odborné praxe do zdravotnických zařízení, kde je toto očkování vyžadováno. Po první vakcíně následuje další vakcína za jeden měsíc, poslední třetí vakcína následuje za půl roku od druhé vakcíny 
 
 
Požadavky na oděv a identifikaci studenta
 • bílé tričko s logem FBMI – v prodeji v bufetu FBMI ČVUT;
 • bílé kalhoty;
 • bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv (nutno zakoupit zdravotnickou obuv s pevnou patou – páskem);
 • vizitka (studentská průkazka FBMI ČVUT s fotografií nebo karta ISIC, které budou vložené do plastového pouzdra s úchytem – lze zakoupit v jakémkoliv papírnictví).
 • propisovací tužku modré a červené barvy, hodinky s vteřinovou ručičkou – nejsou povoleny náramkové hodinky, vhodný je záznamník (notes).
 
Vyhláška 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2005s195
 
Vedení záznamu denních výkonů (deník odborných praxí – logbook)
Deník je třeba zakoupit na KZOOO FBMI ČVUT u garanta odborné praxe. Vyplněný deník odevzdává student při státní závěrečné zkoušce, student tak dokladuje předepsaný absolvovaný počet hodin praktické výuky.
 
Garant praxí
Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí, která bude realizována vždy 1 měsíc před začatém odborné praxe.
Garant: Ing. Jana Hudzietzová
Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Místnost: B 204
tel.: 224 357 946
 
Informativní schůzka
Náplní informativní schůzky je seznámit studenty se zásadami odborné praxe a konkrétním upřesněním vybraných činností. Realizace informativní schůzky a účast studentů na této schůzce budou potvrzeny prezenční listinou.
Úvodní schůzka je organizována v rámci Praxe pod přímým vedením v semestru A., v Úvodním soustředění před semestrem.
Legislativa:

seznámení se zákonem o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména  ust. § 67 odst. 11 o osobách získávajících způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,

seznámení se zákonem č. 108/1994 Sb., náhrada škody, §27

seznámení se zákonem č. 96/2004 Sb. a souvisejícími vyhláškami

seznámení s vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

seznámení s vyhláškou 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

 
Hodnocení praxe
Garant předmětu zajistí vyhodnocení průběhu praxí. Studenti budou seznámení s účelem a postupem vyhodnocování odborných praxí na informační schůzce. Hodnocení odborných praxí provedou vyučující, mentoři i studenti na předepsaných stránkách v „Deníku praxí“. Hodnocení odborné praxe organizované fakultou bude prováděno podle instrukcí garanta předmětu.
 
Povinná odborná praxe:
Terminologie
Praxe pod přímým vedením - Úvodní soustředění – část odborné praxe, která probíhá před zimním semestrem v 1.ročníku.
Praxe pod přímým vedením I. – praxe pod přímým vedením probíhá v prostorách laboratoře ošetřovatelství a urgentní medicíny a ve zdravotnických zařízeních.
Praxe v semestru bloková – praxe probíhá v bloku jednoho a více týdnů, organizována je fakultou ve smluvních zařízeních.
Individuální prázdninová praxe bloková – část odborné praxe, kterou si zajišťují studenti sami ve fakultou nasmlouvaných zařízeních během prázdnin.
Odborný kurz – fakultou organizovaná část odborné praxe, zahrnující hromadně organizované činnosti pokrývající nejdůležitější odbornou problematiku.
Garant odborné praxe  – pracovník odpovědný za přípravu, průběh a vyhodnocení odborné praxe pro daný studijní obor určený vedoucím katedry garantující daný studijní obor.
Mentor odborné praxe – školitel odborné praxe dle odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních ve zdravotnickém zařízení.
 
Cíl odborné praxe
Klinická praxe slouží k tomu, aby si studenti/studentky osvojili praktické dovednosti a návyky pro budoucí týmovou práci a zároveň byli schopni/y organizovat, poskytovat a vyhodnocovat požadovanou péči o zdravého, nemocného jedince, jeho rodinu, skupinu i komunitu.
Instituce pro výkon praxe: nemocnice, další zdravotnická zařízení (např. LDN, rehabilitační kliniky, pracoviště paliativní péče, ambulance, polikliniky, soukromé kliniky atd.), klinická pracoviště a laboratoře, zařízení a pracoviště zdravotnické záchranné služby, zdravotnická operační střediska, výjezdové posádky ZZS, další složky integrovaného záchranného systému. V dalších složkách činných v záchraně zdraví a života: Armáda České republiky, Horská záchranná služba, Báňská záchranná služba, Vodní záchranná služba.
Fakultou nasmlouvaná klinická pracoviště pro výuku splňují legislativní požadavky, jejichž platnost a dodržování je smluvně zajištěno.
Student se podílí na vykonávání běžných ošetřovatelských úkonů v rámci předepsaných témat a zpracovávají zadané seminární práce.
 
Praxi lze vykonávat: v ČR, ale i mimo naši republiku, jednotlivě, v menších skupinkách.
 
Zajištění praxe:
Praxe pod přímým vedením v semestru I. A Úvodní soustředění před semestrem – část odborné praxe, která probíhá před zimním semestrem v 1. ročníku. Organizuje ji fakulta ve formě odborných přednášek, exkurzí a stáží na odborných pracovištích, organizaci zajišťuje garant odborné praxe.
Praxe pod přímým vedením v semestru – praxe pod přímým vedením probíhá v podmínkách odborné laboratoře a ve zdravotnických zařízeních. Praxe je organizována pod vedením odborného pedagoga nebo pod vedením určeného mentora odborné praxe. Praxe může být organizována jak během semestru, tak může probíhat blokově na konci semestru, organizaci zajišťuje garant odborné praxe.
Praxe v semestru bloková – praxe probíhá v bloku jednoho a více týdnů, organizována je fakultou ve smluvních zařízeních, organizaci zajišťuje garant odborné praxe.
Individuální prázdninová praxe bloková – část odborné praxe, kterou si zajišťují studenti sami ve fakultou nasmlouvaných zařízeních během prázdnin. Individuální odbornou praxi si zajišťuje student sám a garant odborné praxe schvaluje vhodnost a odbornost vybraného pracoviště, které si student zvolil pro vykonání praxe. Veškeré náležitosti a související činnosti si zajišťují studenti individuálně.
Odborný kurz – fakultou organizovaná část odborné praxe, zahrnující hromadně organizované činnosti pokrývající nejdůležitější odbornou problematiku. Odborné kurzy probíhají ve 3. ročníku vždy v bloku. Organizačně zajišťuje katedra lékařských a humanitních oborů.
 
 
Individuální odborné praxe
 • Každý student je veden k tomu, aby si část praxe zajistil sám jako „Individuální prázdninovou praxi blokovou“.
 • Student si vybere ze seznamu pracovišť, spolupracujících s FBMI ČVUT.
 • Student si praxi zajišťuje individuálně na garantem schváleném pracovišti.
­ Každý student si musí zažádat o individuální vykonání praxe a to tak, že předloží potvrzení od instituce (na formuláři FBMI), že bude přijat jako praktikant v definovaném termínu. Žádost musí být podána alespoň tři týdny před plánovaným datem nástupu na individuální praxi. Žádost ke schválení student předkládá garantovi předmětu.
­Individuální prázdninová praxe bloková je studenty vykonávána v období letních prázdnin, případně během semestru v termínech, které nezasahují do pravidelné výuky.
­ Většina zařízení a institucí současně vyžaduje vlastní smlouvu. Student vyplňuje tuto smlouvu 3x a s platnými podpisy odevzdá jeden tiskopis zdravotnickému zařízení, jeden na sekretariát KZOOO FBMI a jeden si nechá. Některá zařízení též vyžadují kopii potvrzení o očkování proti hepatitidě B, pojištění proti škodě, případně kopii maturitního vysvědčení.
­ Praxe je 8 hodinová s nárokem na přestávku 30 min. Práce o víkendech, odpoledních a nočních službách je započítávána stejně jako práce na ranní směně. Preferujeme práci na ranní směnu, noční jen ve výjimečných případech.
­ Náklady na ubytování a stravu v místě výkonu praxe si po celou dobu praxe hradí student.
­ V průběhu výkonu praxe student nemá nárok na mzdu; případná finanční odměna či mzda ze strany poskytovatele odborné praxe není překážkou pro úspěšné absolvování a započtení praxe.
­ Aby byla praxe úspěšně zakončena v  semestru ve kterém ji student/ka absolvoval/a, musí získat zápis do „deníku odborné praxe“ do konce zkouškového období příslušného semestru.
 
 
Pokyny k praxím:
 • Příchod na oddělení v ranních hodinách vždy včas před začátkem směny (dle zvyklostí ošetřovací jednotky).
 • Přestávka je 30 min. během pracovní doby, dle podmínek a zvyklostí oddělení.
 • Studenti pracují na odděleních typu dle platného rozpisu.
 • Nezbytně nutné je mít sebou fakultou předepsaný čistý pracovní oděv (bílé kalhoty, bílé tričko s logem FBMI, vizitku, bílé ponožky a vhodnou pracovní obuv, propisovací tužku modré a červené barvy, hodinky s vteřinovou ručičkou - ne náramkové).
 • Studenti pracují dle pokynů pracovníků oddělení a pod jejich vedením, dodržují BOZP, dodržují standardy a plní předepsané pokyny.
 • Splněnou praxi si studenti nechají potvrdit do logbook (deník).
 • K zápočtu je nutná 100% účast, pokud ji nesplní ze závažných důvodů (nemoc), musí si počet hodin nahradit v nejbližším možném termínu. Pokud se student nedostaví na praktickou výuku, musí neúčast nahlásit supervizorům odborné praxe a pracovníkům příslušného oddělení.
 • Podmínkou ke splnění praxe je platné očkování proti hepatitidě typu B a absolvované BOZP.
 
Postup při poranění během plnění odborné praxe:   
 • Neprodleně tuto skutečnost oznamte odpovědnému pracovníkovi (staniční, vrchní sestře), která zajistí ošetření a hlášení na OHS dle platných standardů.
 • Dohlédněte, aby byl ihned proveden záznam o poranění v Deníku drobných pracovních úrazů na příslušném pracovišti (včetně popisu poranění, záznamu o ošetření a podpisu sestry). Zpětně není možné nic doplňovat.
 • Kontaktujte KZOOO FBMI ČVUT a garanta odborné praxe a domluvte se na dalším postupu
 • Zajistěte záznam do Deníku drobných pracovních úrazů v sekretariátu FBMI ČVUT.
 
Doporučení studentům:
 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro dané období.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými k převlékání (uložení klíče).
 • První den budete seznámeni s ošetřovatelským týmem, uspořádáním ošetřovací jednotky, organizací práce, specifiky provozu (třídění odpadu, hygienicko-epidemiologickým režimem apod.). Další dny se vždy ohlaste u školitele, pověřené osoby.
 • Přeberte skupinu nemocných, ověřte si souhlas s nahlížením do dokumentace a účast v ošetřovatelském procesu, představte se.
 • Zorganizujte si péči o pacienty, spolupracujte s pověřeným školitelem.
 • Dodržujte standardy ošetřovatelské péče.
 • Spolupracujte s ostatními členy ošetřovatelského týmu a lékaři.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy dle přehledu uvedeném v deníku odborné praxe (logbook).
 • Na konci služby zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem ošetřovatelského procesu.
 • Na konci praxe na příslušném oddělení proveďte zhodnocení plnění cílů, vyžádejte si hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Buďte vždy upravení, noste jmenovku, dodržujte vyhlášku č. 195/2005 Sb. (úprava vlasů, nehtů, rukou, obuv).
 • Dodržujte pravidla slušného chování, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na níž studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.