Magisterský studijní obor CNP

Cílem praxe je seznámení posluchače s pracovištěm, které je zaměřeno na řešení problematiky krizového řízení a ochrany obyvatelstva. V průběhu praxe se posluchač pod vedením zkušeného mentora seznámí s chodem daného pracoviště, potřebnou administrativou, způsobem vedení evidence, systémem plánování, s úkoly jednotlivých laboratoří či oddělení (podle typu pracoviště, na kterém praxe probíhá). Rozsah náplně praxe je dán dohodou garanta studijního oboru a mentora.
Praxe probíhá na smluvních pracovištích FBMI (např. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje.) nebo na pracovišti, na kterém si stáž dohodl posluchač, a které svým zaměřením a rozsahem své činnosti je zárukou kvalitního průběhu stáže.
O praxi si vede posluchač podrobný deník, který mu potvrzuje, společně s vyhodnocením jeho práce stanovený  mentor.
 
Způsob hodnocení odborné praxe: zápočet (1 kredit), bude uděleno garantem praxe na základě hodnocení organizace, kde je praxe prováděna a na základě kontrolní činnosti garanta praxe.
 
Délka praxe:  1. ročník – 3týdny (120 hod.)
                        
Počet hodin za týden: 40
 
Úkoly odborné praxe
 1. Seznámit se s organizační strukturou, působností a úkoly dané organizace krizového řízení. Prostudovat základní dokumenty krizového řízení dané organizace, její strukturu, úkoly a pravomoci směrem ke krizovému řízení, zejména:
  • funkční povinnosti vybraných pracovníků, nejsložitější plněné úkoly,
  • metodiku krizového plánování, skladba a účel plánů,
  • vazby na další prvky a orgány krizového řízení,
  • analýzu konkrétních krizových situací (cvičení), rozbor a poučení z nich,
  • problémy, další možný rozvoj organizace v oblasti krizového řízení.
  • zvláštní zařízení, či objekty krizového řízení a ochrany obyvatelstva (operační střediska, sklady, úkryty apod.), pokud lze pořídit fotodokumentaci.
  • u výzkumných institucí procesy, technologie a metody zvyšující efektivitu ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
 2. Shromáždit podklady pro semestrální práci v následujícím semestru o úkolech, struktuře a perspektivách rozvoje organizace, u které  jste prováděli stáže (cca 5 stran).
 3. Shromáždit podklady pro možné použití v rámci diplomové práce (i jako zadání dané organizace).
Garant praxe
Garantem předmětu Odborná praxe je osoba určená vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, FBMI vždy pro daný studijní obor. Podklady studentům (údaje a informace o praxi) poskytuje garant praxe ve vymezených konzultačních hodinách, popř. telefonicky. V období hlavních prázdnin budou stanoveny konzultační hodiny podle plánu dovolených. Garant předmětu zajistí informativní schůzku k průběhu praxí.
Garant: Ing. Jiří Halaška, Ph.D.

Pracoviště: Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Místnost: B 705
email: jiri.halaska@fbmi.cvut.cz
tel.: 224 355 045
 
Organizačně-metodické pokyny
 1. Na závěr praxe je nutné sepsat krátkou zprávu o praxi (kde, co, s jakým úspěchem jste udělali), uvézt jméno, sídlo, adresu organizace, jméno pracovníka, u kterého jste stážovali (včetně tel. spojení). Tuto odevzdat garantovi na závěr praxe.
 2. Požádat o zpracování stručného hodnocení kladů a záporů praxe, výčtu nejsložitějších řešených úkolů. Tuto odevzdat garantovi na závěr praxe.
 3. Při problémech, výpadku praxe, nemoci apod. okamžitě informovat garanta praxe.
 
Určená pracoviště pro praxe:
I. ročník
 • odborná praxe na odboru krizového řízení na úřadu státní správy nebo samosprávy či jím přímo řízenou organizaci,
 • odborná praxe na Státním úřadu jaderné, chemické a biologické ochrany nebo na Státním ústavu radiační ochrany,
 • odborná praxe na jedné ze složek integrovaného záchranného systému podle vlastního rozhodnutí.
 • Pozn. studenti  si  zajišťují praxi individuálně a garant schvaluje výběr pracoviště s ohledem na zaměření studijního oboru.
 
Doporučení studentům
 • Teoreticky si zopakujte problematiku pro danou praxi.
 • V předem domluvený čas se ohlaste u školitele.
 • Seznamte se s prostorami určenými pro praxi.
 • První den budete seznámeni s organizací práce, specifikami provozu, bezpečností práce. Další dny se vždy ohlaste u školitele.
 • Spolupracujte s ostatními členy týmu a odbornými pracovníky organizace.
 • Aktivně plňte stanovené tematické okruhy.
 • Snažte se získat co nejvíce technických a taktických informací nezbytných pro studium, studijní specializací a pro zpracování Vaší diplomové práce.
 • Na konci praxe zhodnoťte svou práci a stanovte si cíle na další den.
 • Učte se přebírat spoluzodpovědnost za své jednání a chování, snažte se své jednání zdůvodnit a posílit teoretickými vědomostmi.
 • Buďte aktivním účastníkem pracovního  procesu.
 • Na konci praxe si vyžádejte hodnocení a potvrzení o splnění počtu hodin.
 • Dodržujte stanovenou pracovní dobu včetně délky přestávky.
 • Dodržujte zásady a principy příslušných etických kodexů, povinnou mlčenlivost.
 • Dodržujte pravidla slušného chování, etický kodex pracovníka, uvědomte si, že prezentujete nejen sebe, ale i fakultu, na které studujete.
 • Na praxi choďte včas, dodržujte pracovní dobu a dobu přestávky.