Celoživotní vzdělávání (CŽV) a Univerzita třetího věku (U3V)

Celoživotní vzdělávání (CŽV)

Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy dalšího vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti, schopnosti, kompetence a kvalifikaci jeho účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec studijních programů akreditovaných na FBMI ČVUT. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání. Za celoživotní vzdělávání se považuje též vzdělávací činnost zaměřená na získání odborné způsobilosti k specializované činnosti.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.

O absolvování studia v programu celoživotního vzdělávání vydá ČVUT účastníku celoživotního vzdělávání osvědčení s uvedením získané kvalifikace a s klasifikací za jednotlivé oblasti dané příslušným programem nebo v případě Univerzity třetího věku osvědčení o absolvování vzdělávání.

Studijní program celoživotního vzdělávání

Programy se uskutečňují  formou tématických cyklů, kurzů, odborných soustředění, přednášek, přednáškových cyklů, seminářů apod.

Podmínky celoživotního vzdělávání upravuje Řád celoživotního vzdělávání ČVUT.

Univerzita třetího věku (U3V)

Ve všech vyspělých zemích světa se díky novým poznatkům z oblasti medicíny podstatně prodlužuje délka života a stoupá počet aktivních seniorů. Univerzity a vysokoškolská pracoviště jako vzdělávací instituce reagují na tuto skutečnost nabídkou přednáškových cyklů a kurzů pro Univerzitu třetího věku. Jedná se o součást celoživotního vzdělávání, které zahrnuje veškeré vzdělávací a poznávací aktivity člověka v průběhu jeho života.

Univerzita třetího věku je forma zájmového vzdělávání seniorů, jejíž popularita v posledních letech velmi roste. Poskytuje všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Zároveň univerzitě či vysokoškolskému pracovišti umožňuje otevření se co nejširší veřejnosti, popularizaci vědy, vědeckých objevů a nových technologií. Filozofií seniorského vzdělávání Univerzity třetího věku je být místem, kde si starší lidé chtějí rozšiřovat a obohacovat své vědomosti a zkušenosti na univerzitní úrovni, místem příjemného setkávání věkově blízkých a podobně aktivních lidí, kteří se poznají v rámci kurzu, navazují zde nová přátelství, v některých případech překonávají pocit nepotřebnosti či izolovanosti, je místem častých diskuzí a debat a v neposledním případě kvalitním naplněním volného času. Právě přírodovědné, technické a medicínské obory přinášejí v dnešní době řadu unikátních poznatků, nových objevů a seznamují s řadou nových technologií, se kterými se často setkáváme v běžném životě a naše znalosti o nich mnohdy nejsou dostačující. V rámci kurzů Univerzity třetího věku pořádaných Fakultou biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze mají posluchači možnost si řadu vědomostí z těchto oborů rozšířit.

Univerzita třetího věku na FBMI ČVUT v Praze

Studium je koncipováno formou jednosemestrálního kurzu, v zimním semestru s čtrnácti dvouhodinovými přednáškami. Výuka v letního semestru probíhá opět formou jednosemestrálního kurzu. Je třeba se znovu přihlásit a zaplatit zápisné. Vyučujícími jsou vysokoškolští pedagogové z FBMI ČVUT a jiných VŠ pracovišť. Začátek zimního semestru je plánován v prvním říjnovém týdnu. Po úspěšném absolvování obou semestrů obdrží účastníci osvědčení. Slavnostní předání osvědčení probíhá jednou ročně po ukončení kurzu v Betlémské kapli v Praze. Kurzy probíhají v Praze a na Kladně.

Pokud se i Vy rozhodnete, že se stanete našimi posluchači, přeji Vám, aby se Vám studium na Univerzitě třetího věku líbilo. Věřím, že v průběhu studia získáte řadu nových poznatků, nových známých a čas takto strávený bude pro Vás velmi příjemný.

Mgr. Veronika Vymětalová, garant U3V FBMI

Podmínky studia

Ke studiu mohou být přijati občané České republiky, kteří projeví zájem podáním přihlášky na webové stránky

https://czv.cvut.cz/u3v.php

zaplacením zápisného ve výši 500,- Kč. Následně jim bude sděleno, zda jsou přijati.
 

 

 

Profesní kurz "1370 Elektrotechnická kvalifikace pro profese Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr" (zájemci se mohou hlásit na kontaktu níže, termín dalšího kurzu není znám, viz poznámka níže)

Anotace (obsah kurzu):

Obsahem základního jednosemestrálního kurzu jsou teoretické a praktické základy pro získání elektrotechnické kvalifikace a je určen zájemcům s vysokoškolským vzděláním, zejména pro absolventy ČVUT FBMI (viz níže specifikované obory) pracující ve zdravotnickém zařízení (v ostatních případech lze aplikovat stejné pravidlo jako z hlediska podmínek pro přijímací řízení do kombinované formy studia - KFS, viz níže poznámka). Typickým zařazením takových uchazečů na jejich pracovišti je JOP (jiný odborný pracovník) VŠ elektro. V současné době však došlo ke zrušení této kategorie a uvedení uchazeči nemají jinou možnost jak splnit potřebné vstupní pro akceptaci do AKK MZd ČR BMT nebo BMI. Studium je orientováno na doplnění znalostí a dovedností daných legislativními předpoklady pro výkon povolání Biomedicínského technika a Biomedicínského inženýra prostřednictvím následného získání odborné způsobilosti v rámci AKK MZd ČR kombinovanou rozšiřující formou (tutoriály, soustředění, samostatné studium).

Cílem kurzu je zajistit pro posluchače dodatečné vzdělání pro získání elektrotechnické kvalifikace formou kurzu CŽV. V rámci kurzu si každý uchazeč, který splní vstupní podmínky, může dostudovat elektrotechnické předměty na vysokoškolské úrovni a s požadovanou hodinovou dotací uvedenou v Metodickém pokynu MZ ČR (Věstník MZd, částka 10/2010). Předměty mají stejný obsah a požadavky, jako pro prezenční a kombinovanou formu studia na oboru Biomedicínský technik. Kurz obsahuje následující předměty: 17CZVFY2 Fyzika II., 17CZVBOZP BOZP a normy v elektrotechnice, 17CZVTEL Teoretická elektrotechnika, 17CZVEO Elektronické obvody, 17CZVESL Elektronické součástky a senzory v lékařství, 17CZVEM Elektrická měření, 17CZVPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů a 17CZVSEL Silnoproudá elektrotechnika. Všechny předměty obsahují praktická cvičení výpočetní i laboratorní. 

 
Kurz je koncipován jako jednosemestrální. Na základě získaných zápočtů, klasifikovaného zápočtu a zkoušek z jednotlivých předmětů obdrží absolventi potvrzení o absolvování kurzu (osvědčení), které lze považovat za vysokoškolské studium požadovaných absolvovaných předmětů.
 

Místo konání:

ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Cena kurzu:

20449 Kč vč. 21% DPH (16900 Kč bez DPH). Tato částka pokrývá veškeré výdaje na zajištění výuky a studijní materiály a neobsahuje výdaje na stravu a dopravu účastníka kurzu. Tuto částku hradí všichni účastníci a není možné cokoli uznávat z minulosti. S každým účastníkem (uchazečem) bude uzavřena individuální smlouva.

Vstupní požadavky:

VŠ, zejména absolventi ČVUT FBMI Bc. studijního programu BMKT (Biomedicínská a klinická technika)/Bc. studijního oboru BMKT (Biomedicínská a klinická technika) a NMgr. studijního programu BMKT (Biomedicínská a klinická technika)/Mgr. studijního oboru PMB (Přístroje a metody pro biomedicínu) nebo SIPZ (Systémová integrace procesů ve zdravotnictví) + potvrzení o zaměstnání (viz www stránka níže u pokynů). Pokud by se jednalo o absolventa ČVUT FBMI, který absolvoval Bc. studium na jiné VŠ, pak je účast takového absolventa možná pouze tehdy, pokud absolvovali NMgr. studium na 1. LF UK (Zdravotnická technika a informatika) nebo Bc. obor Biomedicínský technik/Biomedicínská technika na jiné VŠ, který ještě neměl souhlasné stanovisko MZd ČR, anebo získal odbornou způsobilost v jiných profesích podle zákona 96/2004 Sb.

Rozsah kurzu:

336 vyučovacích hodin včetně zápočtů, klasifikovaného zápočtu a zkoušek bez samostudia (14 týdnů - víkendů - So+Ne), 8 předmětů

Získaný doklad:

Osvědčení o absolvování na základě splnění všech z, kl.z a zk

Způsob ukončení:

Zápočty, klasifikovaný zápočet, zkoušky, které budou zapisovány do indexů účastníků kurzu.

Forma výuky:

Celý kurz je koncipován jako studium v kombinované formě studia (tutoriály-přednášky, soustředění-cvičení a to jak výpočetní, tak i laboratorní, samostatné studium -požadavky pro úspěšné ukončení jednotlivých předmětů kurzu). Z hlediska obsahu jsou předměty ekvivaletní s předměty prezenční a kombinované formy studia. Účast na všech formách výuky je povinná. Vše je v souladu s platnou akreditací ČVUT FBMI ze dne 20. prosince 2011 pod č.j. 40866/2011-M3 s dobou platnosti do 1. března 2020, dále souhlasného stanoviska MZd ČR ze dne 21. září 2011 pod č. j. 56620/2011/VZV a též na základě splnění dalších specifických kritérii pro posuzování žádostí o re/akreditaci a rozšíření akreditace v nelékařských zdravotnických oborech schválených AK MŠMT ČR v roce 2006 a Metodického pokynu MZ ČR uveřejněného v částce 10, 2010 Věstníku MZ ČR). 

Pořádá fakulta/součást:

Fakulta biomedicínského inženýrství/F7

Garant kurzu (koordinátor):

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. 

Kontaktní údaje garant (zde se mohou hlásit případní zájemci o absolvování v budoucnu, zatím není stanoven další běh tohoto kurzu, protože je vyžadováno min. 20 účastníků):

ČVUT v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
hozman@fbmi.cvut.cz
tel.: 2 2435 8433
Mob.: 728 335 738

Podrobný popis jednotlivých předmětů je k dispozici zde.

 

Kurz "Jazykové a odborné přípravy ke studiu v studijních programech akreditovaných na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze"

Koordinátorem kurzu je prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., vedoucí katedry lékařských a humanitních oborů.

FBMI ČVUT připravila kurz celoživotního vzdělávání pro zájemce o studium na naší fakultě z řad cizích státních příslušníků. Cílem studia je jazyková a odborná příprava studentů z jiných krajin k úspěšnému zvládnutí přijímacích pohovorů.

Kurz CZV se uskutečňuje za úplatu a skládá se ze dvou částí - přípravy v českém jazyce a z výuky odborných předmětů. Kurz probíhá ve dvou blocích (po dobu trvání zimního a letního semestru na ČVUT).

Náplň kurzu

název předmětu
garant předmětu
rozsah předmětu
I.        část
II.      část
jazyková příprava
Mgr. Anastasiia Borkoun
260 hodin
180 hodin
fyzika
doc. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
0
30
matematika
RNDr. Eva Feuerstein, Ph.D.
0
30
biologie
RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.
0
30
základy anatomie
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
0
20
základy fyziologie
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
0
20
základy informatiky
Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
0
20
chemie
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
0
30

délka vyučovací hodiny je 45 minut
·          výuka jazykové přípravy probíhá na Institutu cizích jazyků v Praze 1, Zlatnická 7
·          výuka odborných předmětů probíhá na FBMI, Kladno, nám. Sítná 3105
 

Podmínky studia

Podmínkou přijetí do kurzu je úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Kurz bude zahájen v případě, že se přihlásí a uhradí předepsané náklady minimálně 10 uchazečů.