Pokyny k výjezdu

Od akademického roku 2011/2012 se všichni zaměstnanci na své výukové pobyty i školení v rámci programu Erasmus musí hlasit prostřednictvím komponenty www.mobility.cvut.cz

Plánovaná období:

- podzim = září až prosinec

- jaro = leden až srpen

V případě zájmu o zaměstnaneckou mobilitu- výukový pobyt nebo školení vyplňte základní údaje o Vámi plánované mobilitě přímo v komponentě, dotazy ohledně mobility prosím zasílejte na email dana.mrkvickova@cvut.cz. Do žádosti o finanční prostředky na příští akademický rok může být zahrnuta pouze mobilita, na kterou ve chvíli žádosti existuje platná bilaterální dohoda.

K žádosti o mobilitu typu - výukový pobyt: musí být přiložen výukový program (Teaching Programme) pro plánovanou mobilitu potvrzený zástupci obou stran - vysílající i přijímající instituce.

K žádosti o mobilitu typu  - školení: musí být přiložen pracovní plán pro plánovanou mobilitu potvrzený zástupci obou stran - vysílající i přijímající instituce a dopis vedoucího katedry dokládající, že na katedře proběhlo výběrové řízení, kterým byl pro mobilitu vybrán příslušný pracovník.

Další informace včetně všech požadovaných dokumentů v podsekcích

Informace o mobilitách, pokyny, smlouvy a tabulka s výší grantů pro mobility zaměstnanců k dispozici na stránkách RČVUT (granty jsou diferencovány pro jednotlivé země pobytu, jednotně na všech českých VŠ).

Pokud plánujete jakýkoliv pobyt na zahraniční instituci v rámci zaměstnanecké mobility-výukový pobyt programu Erasmus,

1)vyplňte v databázi programu Erasmus www.mobility.cvut.cz základní údaje o své zamýšlené cestě.

2) Dodejte do Evropské kanceláře a) pracovní plán výuky nebo školení, s podpisem zaměstnance, vedoucího katedry jako zástupce ČVUT (v případě mobilit vedoucích kateder s podpisem děkana) a podpisem příslušného zástupce přijímající instituce, b) kopii návrhu na služební cestu do zahraničí se všemi obvyklými podpisy.

V případě nejasností kontaktujte RNDr. Danu Mrkvičkovou, Odbor vnějších vztahů, T: +420 2 2435 3436, dana.mrkvickova@cvut.cz, která je kontaktní osobou pro mobility zaměstnanců programu Erasmus+ na ČVUT v Praze.

Na základě vyplněných údajů v databázi bude připravena finanční dohoda pro Váš pobyt. Tuto dohodu musí institucionální koordinátor zkontrolovat, přidělit jí číslo a odsouhlasit. Pak dostanete pokyn, že máte tuto dohodu také zkontrolovat, vytisknout 3x oboustranně, podepsat a doručit do Evropské kanceláře Odboru vnějších vztahů. Jeden originál dohody Vám po jejím podpisu panem prorektorem pro vnější vztahy zašleme zpět na katedru.

Podmínky  refundace:
Pro refundaci cestovních nákladů fakulta doručí Evropské kanceláři do 30 kalendářních dnů od skončení pracovní cesty svého pedagoga fakturu včetně příloh obsahujících doklady o cestovních výdajích. Faktura musí v návaznosti na pravidla financování obsahovat rozdělení paušální částky na pobyt a cestovní náklady (max. 300 EUR). Poslední faktury budou refundovány nejpozdějí do konce měsíce září. Po tomto termínu faktury nebudou moci být zahrnuty do vyúčtování uplynulého školního roku.

Dodržujte prosím termín pro odevzdání dokladů a vyúčtování. Opožděné platby jsou pro hladký průběh programu velkou komplikací a může se stát, že při větším zpoždění už platba nebude Vaší fakultě moci být z rektorátu refundována. Součástí vyúčtování z Vaší fakulty musí být písemné stanovení směnného kurzu, při kterém byly vypláceny prostředky na cestu.

Erasmus - mobilita zaměstnanců:

Pravidla výběrového řízení pro mobility zaměstnanců - výukový pobyt a školení

Metodický pokyn č.2/2016 - Pravidla a prováděcí metodika pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Před cestou je nutné:
a)  vypracovat a do Odboru zahraničních vztahů dodat vysílající i hostitelskou institucí potvrzený pracovní plán pro výukový pobyt,
b) dodat do Odboru zahraničních vztahů Návrhový list pro služební cestu do zahraničí podepsaný svým nadřízeným,
c) dodat s dostatečným předstihem podklady pro účastnickou smlouvu (vzor účastnické dohody pro výukový pobyt, pro školení), po jejím vystavení ji podepsat a vrátit k podpisu do Odboru zahraničních vztahů. Smlouva vstupuje v platnost až podpisem zástupce školy – prorektora pro zahraniční vztahy.
Po návratu je nutné do 14 dnů po skončení cesty odevzdat: 

V rámci mobilit zaměstnanců je příspěvek udělován pouze na pracovní dny, během nichž proběhne výuka/školení.

Ve všech dodávaných dokumentech (tj i v Návrhovém listu pro služební cestu do zahraničí) specifikujte svou cestu jako v rámci programu Erasmus+.