Základní informace

Mobility zaměstnanců

Metodický pokyn č.2/2016 Pravidla a prováděcí metodika pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Od akademického roku 2011/2012 se všichni zaměstnanci na své výukové pobyty i školení v rámci programu Erasmus+ musí hlasit prostřednictvím komponenty www.mobility.cvut.cz.

Nový program Erasmus+ přináší mnohé novinky ve fungování mobilit učitelů a studentů. Uvedené mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání stále spadají pod program Erasmus. 

  1. mobility zaměstnanců- výukový pobyt pedagogického pracovníka na zahraniční VŠ instituci (na základě bilaterální dohody). Délka: maximálně 6 týdnů.
  2. mobility zaměstnanců – školení : výjezd zaměstnance (pedagogického, administrativního i jiného pracovníka) na zahraniční VŠ za účelem výměny zkušeností formou studijní návštěvy, stínování nebo jiného školení (na základě bilaterální dohody). Délka: 1–6 týdnů.
  3. mobility zaměstnanců – školení : výjezd zaměstnance (pedagogického, administrativního i jiného pracovníka) do zahraničního podniku za účelem semináře, workshopu, školení (není nutná bilaterální dohoda s podnikem, ale výjezd musí být předem domluven a potvrzen). Délka: 1–6 týdnů.
  4. příjezd zaměstnance zahraničního podniku na vysokoškolskou instituci v ČR, za účelem semináře, workshopu, konference, školeni (není nutná bilaterální dohoda, ale výjezd musí být předem domluven a potvrzen, host musí dostat pozvání od české VŠ, pak grant na jeho pobyt přiděluje česká VŠ). Délka: 1–6 týdnů.

 

Mobilita učitelů (zaměstnanců) v rámci programu Erasmus+ může proběhnout pouze na základě platné bilaterální dohody s danou partnerskou institucí, která obsahuje souhlas obou stran s touto učitelskou/zaměstnaneckou mobilitou a specifikuje obor, v němž budou předneseny přednášky/proběhne školení zaměstnance, délku pobytu a počet odučených hodin.

Učitelé vyjíždějící na mobilitu v rámci programu ERASMUS+ musí:

- mít pracovní poměr na základě pracovní smlouvy k ČVUT

- splňovat kvalifikační podmínky

Náležitosti nutné před cestou:

- vypracovat a do Evropské kanceláře Rektorátu ČVUT dodat vysílající i hostitelskou institucí potvrzený pracovní plán pro výukový pobyt,
- dodat do Evropské kanceláře Rektorátu ČVUT Návrhový list na cestu do zahraničí podepsaný svým nadřízeným
- zaměstnanec je povinen dodat všechny údaje nutné k vyplnění formuláře,
- dodat s dostatečným předstihem podklady pro finanční dohodu, po jejím vystavení ji podepsat a vrátit k podpisu do Evropské kanceláře Rektorátu ČVUT. Dohoda vstupuje v platnost až podpisem zástupce školy – kvestora.

Po návratu:

- do 14 dnů po skončení cesty odevzdat: závěrečnou zprávu s vyhodnocením očekávaných výsledků, vytyčených v pracovním plánu, doklad o absolvování daného pobytu na zahraniční škole a potvrzení minimálního počtu odučených hodin, potvrzení o datech příjezdu a odjezdu do/ze zahraničí (např. letenka či jiný cestovní doklad), vyúčtování cesty.

Tabulka s výší grantů pro mobility zaměstnanců: granty jsou diferencovány pro jednotlivé země pobytu, jednotně na všech českých VŠ, je rozdělena mobilita na jedno- a vícetýdenní pobyty, protože pro 1. týden pobytu bude přidělován vyšší grant než pro další týdny pobytu.

Pokud plánujete jakýkoliv pobyt na zahraniční instituci v rámci zaměstnanecké mobility-výuka programu Erasmus, kontaktujte co nejdříve RNDr. Danu Mrkvičkovou, Odbor zahraničních styků, T:+420 2 2435 3436, dana.mrkvickova@cvut.cz,která je kontaktní osobou pro mobility zaměstnanců programu Erasmus ČVUT v Praze, a zašlete jí elektronickou cestou základní údaje o své zamýšlené cestě — viz vzor finanční dohody. Přibližně 3 týdny před cestou Vám připraví finanční dohodu pro Váš pobyt a odešle ji elektronicky na Vaši adresu. Vy musíte tuto dohodu zkontrolovat, vytisknout 3x oboustranně, podepsat a doručit do Evropské kanceláře Odboru mezinárodních styků. Jeden originál dohody Vám po jejím podpisu panem kvestorem zašleme zpět na katedru.

Podmínky refundace:
Pro refundaci cestovních nákladů fakulta doručí Evropské kanceláři Rektorátu ČVUT do 30 kalendářních dnů od skončení pracovní cesty svého pedagoga fakturu včetně příloh obsahujících doklady o cestovních výdajích. Faktura musí v návaznosti na pravidla financování obsahovat rozdělení paušální částky na pobyt a cestovní náklady (max. 300 EUR).

Dodržujte prosím termín pro odevzdání dokladů a vyúčtování. Opožděné platby jsou pro hladký průběh programu velkou komplikací a může se stát, že při větším zpoždění už platba nebude Vaší fakultě moci být z rektorátu refundována. Součástí vyúčtování z fakulty musí být písemné stanovení směnného kurzu, při kterém byly vypláceny prostředky na cestu.