Priority zahraničních styků

Koncepce činnosti FBMI v oblasti mezinárodních vztahů na období 2009 - 2010

Motto:              FBMI nebude kvalitní a významnou fakultou, dokud se na jejích chodbách nebudou potkávat studenti z celého světa s význačnými odborníky i mladými pedagogy ze zahraničních univerzit a dokud naši učitelé i studenti nebudou pravidelnými hosty na řadě partnerských vysokých škol.

 

Prioritní oblasti FBMI v mezinárodních stycích (v daném pořadí):

1.  Sousední státy: Polsko, Německo, Maďarsko, Slovensko, Rakousko

2.  Evropská unie a nečlenské evropské země (země bývalé Jugoslávie, Švýcarsko, Norsko)

3.  Ukrajina a Rusko

4.  USA, Kanada, Japonsko

5.  Izrael a Blízký východ

6. Indie, Čína, Jihovýchodní Asie

1. Bilaterální smlouvy a jejich využívání

 

-    V březnu 2009 má FBMI podepsané bilaterální smlouvy s 8 univerzitami (Brown, USA; Iasi, Rumunsko; Irbid, Jordánsko; Kyjev, Ukrajina; Aachen, Německo, Tallinn, Estonsko; Košice, Slovensko; Užhorod, Ukrajina) a 2 akademickými ústavy (Biokybernetika, Varšava, Polsko a Měření, Bratislava, Slovensko)

-   Od března 2007 stoupl počet bilaterálních partnerů ze 4 na 10.

-   U některých smluv (např. Tallinn, Varšava) jsou problémy s jejich naplňováním.  Do budoucna by měl být za každou smlouvu (a rozvíjení spolupráce s danou institucí) zodpovědný jeden konkrétní pracovník.

-   Připravujeme smlouvu s Argonne National Laboratory, USA (KPO - výměna studentů). Další smlouvy budou uzavírány uvážlivě v souladu s prioritami fakulty a zájmem konkrétních pracovníků.

- Každý akademický pracovník do 40 let by měl minimálně 1x za2 roky vyjet na zahraniční univerzitu (nikoliv na konferenci). V rámci bilaterálních smluv (fakultních nebo v programu Erasmus) jsou podmínky zajištěny. Vedoucí kateder zajistí pracovní podmínky pro takové výjezdy.

2. Podpora zapojení pracovníků FBMI do mezinárodních vědeckých projektů a týmů

 

-    Iniciativa i financování musí vycházet z kateder; na úrovni fakulty můžeme zajistit: informování, administrativní podporu, kontakty

3. Činnost zahraničních odborníků na FBMI

-   Systematické zapojování do výuky se rozbíhá pomalu. Je možné jmenovat:
   ▪  slovenské odborníky: doc. Borovský, doc. Tyšler, prof. Živčák, Ing. Ešše
   ▪  skupinu pracovníků na KPO: prof. Blažek, doc. Fidler, doc. Hof, prof. Kučera
   ▪  pracovníky - vedoucí studentských projektů v rámci PMB: prof. Nesládek a kol. (Hasselt, Belgie), prof. Rose-Petruck (Brown, USA), doc. Vajda (Argonne, USA), prof. Birch (Glasgow, UK)

-  V roce 2009 podpořeno rozvojovým projektem MŠMT-  Jednorázové přednášky – je snaha, aby každý zahraniční host na FBMI přednesl přednášku. V roce 2008 navštívilo FBMI 11 zahraničních hostů, mj. prof. Slaaf (generální sekretář EAMBES), prof. Rose-Petruck, prof. Birch, Dr. Grivas, prof. Bobrová, prof. Maksymenko 

 

4. Příprava společných studijních programů se zahraničními univerzitami

 

-     Univerzita v Oulu – jednání o double degree v magisterském a v doktorském programu; jednání jsou zmrazena, finské univerzita připravuje jednotná celouniverzitní pravidla pro takové smlouvy

-      TU Košice – joint degree Protetika a ortotika – v jednání (KBT)

-     Evropský magisterský program – pod patronací ESEM

  • koordinuje: prof. Verkerke, Univerzita Groningen, na FBMI doc. Rogalewicz
  • zapojené univerzity: Trinity College Dublin, RWTH Aachen, Gent, Brusel, Groningen a FBMI Kladno
  • zahájení výuky se předpokládá od září 2010
  • letos bude podána žádost o Erasmus Mundus 

 

5. Program ERASMUS

 

-  v současné době má FBMI smlouvy s 15 univerzitami (Gent, Hasselt, Oulu, Besancon, Twente, Genova, Aachen, Heidelberg, Gliwice, Lisabon, Iasi, Patras, Košice, Zaragoza, Glasgow). Jsme schopni uspokojit zájem studentů. Zájem je o rozšíření o Trondheim, a jednu další britskou univerzitu

-  jsou vytipovány univerzity, na které FBMI doporučuje výjezd svým studentům v rámci rektorátních smluv: Tallinn (tam máme bilaterální smlouvu!), Grenoble, Milano, Ilmenau (partnerem je tam Slovák prof. Husár), Berlin, Trondheim, Graz, Chalmers Göteborg a KTH Stockholm

-  problémy: jihoevropské univerzity (Lisabon, Zaragoza, Janov) často neotvírají předměty v angličtině. Do odvolání bude pro výjezd požadována znalost jazyka příslušné země.

-  všechny smlouvy kromě Univerzity v Heidelbergu umožňují i výjezd pedagogů

jsou možné i výjezdy vybraných administrativních pracovníků

-  přijíždějící studenti: FBMI má Bílou knihu v angličtině, všechny předměty oborů, které má FBMI akreditované v angličtině, jsou vloženy do aplikace Prospectus. K některým předmětům jsou zpracované anglické studijní opory. Je třeba počítat s tím, že si naše předměty zapíší i studenti přijíždějící na jiné fakulty ČVUT.

-  V současné době naše smlouvy plně neuspokojují studenty oboru SIPZ. V následujících letech bude třeba dojednat nové smlouvy pro tento obor a pro nově otevírané obory (optika, zdravotnické obory,...). Optimální strategie: dohodnout na úrovni garantující katedry, referát pro zahraniční styky pak zajistí veškerou administrativu

 

6. Účast FBMI a jejích pracovníků v prestižních mezinárodních organizacích

 

-  Není třeba zvláště podporovat – přijde samo s kvalitou vědeckých (i pedagogických) výsledků. Je třeba zvažovat ekonomické i společenské (prestiž) náklady a přínosy. Existující členství důsledně využívat (informovanost v rámci fakulty).

-  IFMBE – reprezentují nás doc. Hozman a prof. Kneppo z funkce v národních společnostech BMI a doc. Rogalewicz z funkce generálního sekretáře ESEM)

-  EAMBES – členem Rady akademických institucí byl prof. Holčík, od ledna 2009 doc. Rogalewicz;  doc. Hozman jedná z titulu předsedy Společnosti o zapojení

-  ESEM – na podzim 2008 se doc. Rogalewicz stal generálním sekretářem. Společnost se v současné době soustřeďuje na pedagogické aktivity – přípravu letní školy podporované z fondů EU (letos v Dublinu) a Evropského magisterského programu (bude podána žádost o Erasmus Mundus) – v obou projektech jsme velmi aktivní

-  IMEKO – prof. Kneppo předsedou odborné skupiny 

 

7. Získávání zahraničních studentů ke studiu na FBMI

 

-  Velice důležité vzhledem k depresi v populační křivce v ČR

-   Prioritní oblasti: Rusko, Ukrajina – první jednání provedena, zatím bez okamžitých výsledků

-   Jihovýchodní Asie – Vietnam je tradiční zemí, využít aktivity ČVUT

-   Erasmus Mundus – předpokládané zahájení září 2010 

 

8. Materiály o fakultě v cizích jazycích

 

-   Anglická verze webových stránek. Je funkční a informativní. Předpokládá se další rozšíření

-   Bílá kniha (obsahuje obory, které máme akreditované anglicky)

-   Prospectus – přehled předmětů, na něž se mohou zahraniční studenti zapisovat (vyučovaných v angličtině): BMT, PMB, doktorské studium

-   v roce 2009 se počítá s přípravou modulárních materiálů v angličtině a s přípravou základních materiálů
(+ webové stránky) v ruštině