Plánování a řízení krizových situací

Studijní plán (rozložení předmětů, zaměření PŘKS) pro prezenční formu studia zde, pro kombinovanou formu studia zde informace o předmětech zde význam zkratek zde .

Přijímání přihlášek pro akademický rok 2018/2019 do oboru Plánování a řízení krizových situací do 31. března 2018! Další podrobnosti pro zájemce o studium jsou uvedeny zde. U prezenční a kombinované formy studia NEJSOU již žádná zaměření!

Hlavní cíle oboru

Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti, územní celistvosti a ochranou demokratických základů České republiky základní povinností a tedy i funkcí státu. Zahrnuje soubor činností a postupů s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Hlavním cílem studia je výchova vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří se budou podílet na zajištění výše uvedených bezpečnostních a krizových funkcí státu.

Absolventi oboru budou teoreticky a prakticky připravení odborníci pro střední článek řízení státní správy a samosprávy a pro odpovídající funkce na úseku krizového řízení ve výrobních, dopravních a obchodních společnostech a ve zdravotnických a humanitárních organizacích. V případě splnění dalších podmínek budou absolventi schopni uplatnit své zkušenosti v Armádě či v Policii České republiky a v dalších složkách integrovaného záchranného systému nebo u městské policie a soukromých bezpečnostních agentur. Úspěšné studium umožní absolventovi uplatnění v praxi a rovněž mu poskytne dostatečný základ pro další, oborově orientované magisterské studium.

Struktura a obsah studia

Náplň studijního oboru vychází z Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízené, jejíž aktualizaci přijala Bezpečnostní rada státu usnesením č. 14 dne 16. listopadu 2004 a z usnesení č. 32 ze dne 3. července 2007, kterým byl schválen návrh Společného minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. V průběhu studia získají studenti potřebné teoretické základy právního, bezpečnostního, technického, přírodovědného, ekonomického a společenského charakteru. Rovněž budou moci absolvovat zahraniční stáže na podobně zaměřených fakultách.

Nezbytnou součástí výuky je odborná praxe, která sleduje dva základní cíle. Prvním cílem je seznámit studenta se základními mechanizmy organizace krizového řízení na úrovni státní správy a samosprávy, od přípravy plánů, jejich zabezpečení a realizaci až po kontrolní činnost. Druhým cílem je seznámení s chodem jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a s chodem pracovišť, které se zabývají problematikou ochrany před působením radiačních, chemických nebo biologických látek (např. Státní ústav jaderné chemické a biologické ochrany, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Institut ochrany obyvatelstva). Důraz je kladen i na profesní a fyzickou připravenost.

Výuka jednotlivých předmětů se opírá o zkušené vysokoškolské pedagogy a odborníky z praxe, kteří se zabývají problematikou krizového managementu a ochrany obyvatelstva, z nichž mnozí mají za sebou úspěšné výsledky z bezpečnostního výzkumu.

Praktické uplatnění absolventů studia  

Absolvent získá odpovídající znalosti o příčinách, způsobech řešení, následcích a prevenci krizových situací vzniklých v důsledku přírodních, technických, ekonomických či společenských událostí. Značná pozornost je věnována přípravě na řešení následků působení radiačních, radiologických, toxických a biologických faktorů na lidský organizmus, ekonomickým problémům při mimořádných událostech nebo otázkám terorismu. Studenti se seznámí se základy pyrotechniky, psychologie, logistiky a dalších důležitých oborů nezbytných pro ochranu obyvatelstva. Absolvent je schopen navrhnout odpovídající bezpečnostní opatření ve veřejné správě, v průmyslových a zemědělských podnicích a ve výzkumných provozech a v případě havárie vyhodnotit její závažnost a podílet se na odpovídajících technických a organizačních opatřeních. Je připraven provést projektovou analýzu a na jejím základě se podílet na přiměřených opatřeních k prevenci mimořádných událostí, rovněž tak se podílet na vyšetřování havárií. Kompatibilita studijního oboru s obdobnými studijními programy na univerzitách EU, ověřená v rámci spolupráce evropských universit v projektu Socrates/Erasmus usnadní absolventům tohoto studijního oboru volný pohyb a uplatnění na evropském trhu práce.
 
ČVUT FBMI má pro studijní program Ochrana obyvatelstva uzavřenou smlouvu o spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR, na jejímž základě je možné studentům FBMI uznávat odbornou způsobilost na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilního nouzového plánování. Toto v praxi znamená, že výuka na ČVUT FBMI je akceptována jako součást povinného vstupního vzdělávání nezbytného pro službu u HZS ČR.
 

Proč si zvolit studijní obor Plánování a řízení krizových situací

V posledních letech se stále častěji vyskytují různá ohrožení obyvatelstva. Jedná se o mimořádné události, jako jsou živelné pohromy, které se vyskytují nejen ve světě, ale i v České republice (povodně, vichřice, sněhové kalamity apod.), dále teroristické útoky, průmyslové a dopravní havárie, ekologická nebezpečí a další. Pro řešení následků těchto událostí je důležité mít vysokoškolsky vzdělané odborníky, jejichž potřeba na trhu práce je více než žádoucí. Studium tohoto oboru poskytne široké uplatnění v rámci veřejných i soukromých organizací.