Zdravotní laborant

Zdravotní laborant (akreditováno podle Zákona č. 96/2004 Sb.)

Studijní plán (rozložení předmětů) zde a význam zkratek zde .

Přijímání přihlášek pro akademický rok 2018/2019 do oboru Zdravotní laborant je do 31. března 2018! Další podrobnosti pro zájemce o studium jsou uvedeny zde.

Pozice zdravotního laboranta má v našem zdravotnictví dlouholetou tradici. V dnešní době reprezentují vyšetřovací metody ve zdravotnictví samostatný komplex specializovaných biomedicínských odvětví, která jsou nezbytným předpokladem a základem pro stanovení objektivní klinické diagnózy. Stále se zvyšující požadavky na úroveň odborného profilu specialistů v oblasti zdravotnických vyšetřovacích metod vyplývají především z rozvoje náročnosti instrumentální techniky ve zdravotnictví v posledních desetiletích. Nicméně právě tato skutečnost iniciuje v současné době a v nejbližší budoucnosti také zvýšenou poptávku po absolventech vysokých škol do laboratorních komplementů, jejichž odborná orientace splňuje požadavky v oboru zdravotnických vyšetřovacích metod. Pregraduální vzdělávání zdravotních laborantů dlouhou dobu zajišťovaly výhradně zdravotnické školy studijním oborem Zdravotní laborant, zakončeným maturitou.
Výše popsaný dynamický rozvoj moderních vysoce sofistikovaných analytických systémů a instrumentální laboratorní techniky, který se plošně zavádí do všech laboratorních oborů, klade zvyšující se nároky na úroveň teoretických znalostí a praktických dovedností zdravotního laboranta. Potřeba rychlé a kvalitní adaptability vysoce erudovaného zdravotního laboranta v konsolidujících se klinických laboratořích vytváří poptávku po dostupném vysokoškolském vzdělání. Plnohodnotného zařazení zdravotního laboranta do pracovních týmů laboratorních pracovišť klade zvýšené (oprávněné) nároky i na psychickou vyzrálost a připravenost chápat a plně respektovat individuální odpovědnost za kvalitu poskytovaných laboratorních informací v kontextu komplexní léčebně preventivní péče. Podporou těchto tendencí je rovněž i snaha o přiblížení organizace, obsahu a struktury pregraduálního vzdělání zdravotních laborantů standardům obvyklým ve státech EU. Reakcí na tuto situaci bylo zavedení studijního oboru zdravotní laborant na vyšších odborných školách a posléze i vysokoškolská forma bakalářského studia na vysokých školách. V ní, podle koncepce studijního oboru získají absolventi úroveň odbornosti, jenž jim může snáze umožnit samostatný výkon povolání v profesích garantovaných statutem zdravotnického pracovníka.
Uplatnění absolventů předkládaného studijního oboru bude v široké síť medicínských laboratorních pracovišť v ČR, kde je trvalá poptávka po erudovaných zdravotních laborantech s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které odpovídají zvyšujícím se nárokům laboratorních medicín. Absolvent bakalářského studijního programu Zdravotní laborant vybavený solidními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, získanými v prostředí fakultních i nemocničních laboratoří i rutinních medicínských pracovišť, má předpoklad širokého uplatnění nejenom ve všech typech zdravotnických laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru, ve výzkumných i školských laboratořích, jakož i v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů.
Vedle povinných a povinně volitelných předmětů si posluchači předloženého studijního oboru budou moci zapsat volitelné předměty podle svého odborného zájmu. Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí v rámci volitelných předmětů široké spektrum technických, zdravotnických, ekonomických, manažerských nebo informačních předmětů. Rozšiřují tak možnost uplatnění absolventa ve zdravotnictví v řadě pozic včetně zdravotních pojišťoven.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT má dostatečné personální zázemí pro teoretickou i praktickou výuku technických i medicínských předmětů a společně se smluvně zavázanými pracovišti, ve kterých budou studenti vykonávat příslušné praxe i dostatečné zdravotnické laboratorní zázemí pro to, aby vychovávala kvalitní absolventy bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant. Absolvent navrhovaného studijního oboru bude vybaven náležitými praktickými dovednostmi. Část praktických cvičení – laboratorních cvičení probíhá v našich laboratořích zcela vybavených pro laboratorní praktika v oboru biochemie (Laboratoř chemie, biochemie a fyzikální chemie), mikroskopických praktik (Laboratoř biologie), molekulární biologie, genetiky a klinické biochemie (Laboratoř molekulární biologie a klinické biochemie) a další praktické dovednosti student získává v odborných laboratořích zdravotnických zařízení, které jsou důležitou částí studijního plánu.
 
Studium daného oboru probíhá v souladu s požadavky platné legislativy, zejména je zohledněn Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského povolání s konkrétním odkazem na §8 a též Vyhláška č. 55/2011 Sb. kterou se stanoví činnost zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Studijní obor „Zdravotní laborant“ je studijní obor studijního programu „Specializace ve zdravotnictví.“
 
Forma studia tohoto oboru je pouze prezenční, poskytovaná v jazyce českém a standardní doba studia je 3 roky.
 
Předložený studijní obor odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví stanovené jeho Vyhláškou č. 55/2011 ze dne 14. 3. 2011 podle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
Výše uvedená vyhláška stanovuje činnosti, které budou absolventi studia vykonávat:
 
(1) vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou ošetřujícím lékařem a správnou laboratorní praxí může
a) identifikovat vzorky biologického materiálu nebo jiných vyšetřovaných materiálů, hodnotit jejich kvalitu pro požadovaná laboratorní vyšetření nebo jiné účely a zajišťovat jejich zpracování, uchovávání a následnou likvidaci,
b) obsluhovat laboratorní techniku a zabezpečovat její běžnou údržbu,
c) připravovat materiály nutné pro laboratorní a diagnostickou činnost,
d) zajišťovat správné uložení laboratorních chemikálií a setů a kontrolovat jejich dobu použitelnosti,
e) v souvislosti s ochranou veřejného zdraví provádět odběry vzorků,
f) zajišťovat péči o laboratorní zvířata,
g) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
h) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
(2) Zdravotní laborant bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může provádět
a) neinvazivní odběry biologického materiálu a odběry žilní a kapilární krve,
b) základní laboratorní měření a vyšetření.
(3) Zdravotní laborant pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru může
a) provádět specializovaná laboratorní vyšetření,
b) provádět vyšetření biologického materiálu radio--imunoanalytickými metodami při dodržování zásad radiační ochrany,
c) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při uvádění a hodnocení nových laboratorních diagnostických postupů a jejich validaci,
d) analyzovat laboratorní metody a postupy z hlediska chyb a interferencí, posuzovat omezující, komplikující a interferující faktory a popřípadě je kvantifikovat,
e) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při organizaci programů interní kontroly jakosti a mezilaboratorního srovnávání.
 
Cílem uvedeného studijního oboru je zabezpečit přípravu vysokoškolsky vzdělaných zdravotních laborantů. Podle koncepce studijního oboru získají absolventi úroveň odbornosti, jenž jim umožní samostatný výkon povolání v profesích garantovaných statutem zdravotnického pracovníka.  
 
     Struktura předmětů v rámci studijního plánu bakalářského oboru i jejich vzájemná návaznost respektuje didaktické zásady, které platí pro formování znalostního profilu posluchače a to jak z hlediska výuky teoretických a specializovaných předmětů, tak i praktické výuky. Právě praktická výuka posluchačů, laboratorní klinická praxe a zpracování bakalářské práce je zabezpečeno na špičkových odborných pracovištích. To umožní studentům seznámit se v podmínkách akreditovaných a certifikovaných laboratořích se zásadami správné laboratorní praxe. Současná struktura bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant zohledňuje téměř všechny odvětví laboratorního vyšetřování: biochemie, toxikologie, genetika a genetická toxikologie, mikrobiologie, virologie a imunologie, cytologie a histologie, hematologie a transfúzní lékařství, laboratoře pracovního lékařství. To znamená, že obsah studia je zaměřen tak, aby absolventi získali kvalifikaci pro práci ve všech zdravotnických, vědeckých a podnikových laboratořích. Obsah studijního oboru je kompatibilní se systémem vzdělávání v tomto oboru v rámci EU. Absolvent oboru má předpoklady pro další magisterské studium či pro jinou formu postgraduálního studia. Cílem studijního oboru je výuka praktických dovedností i teoretických znalostí s tím, že je budou absolventi schopni prezentovat a statisticky zpracovávat.
     Kromě speciálně odborně zaměřených předmětů se naučí studenti komunikovat se zadavateli laboratorních vyšetření v rovině základní biomedicínské terminologie. Studenti budou seznámeni s organizací, managementem, a etikou práce v laboratořích a také systémem vnitřní a vnější kontroly kvality.
     Obsah vzdělání je zaměřen tak, aby absolventi mohli úspěšně vykonávat povolání zdravotního laboranta v klinických laboratořích, prováděli rutinní laboratorní vyšetření ve zdravotnickém výzkumu, dále byli též schopni samostatné odborné práce ve státní a veřejné správě, v organizacích zabývajících se výrobou, distribucí a marketingem zařízení a materiálu pro zdravotnictví.
     Kvalifikační připravenost a profesní míra bude vyjádřena praktickými a teoretickými znalostmi, které absolvent prokáže v rámci bakalářské práce, povinných předmětů a volitelného předmětu státní závěrečné zkoušky, který je zaměřen na získání hlubších znalostí.
 
Absolvent musí ovládat práci zdravotního laboranta podle souvisejících zákonných norem a vyhlášek (Vyhláška č. 55/2011 Sb. – stanovuje činnosti, které budou absolventi studia vykonávat). Tyto činnosti podle jejich charakteru vykonává vždy v souladu se správnou laboratorní praxí ve třech oblastech:
  • bez odborného dohledu a indikace v souladu s diagnózou;
  • bez odborného dohledu na základě indikace ošetřujícího lékaře;
  • pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru.
 
Mezi tyto činnosti patří:
 
a)      všeobecné znalosti a dovednosti:
- absolvent bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant bude schopen kvalifikované samostatné práce ve všech typech laboratoří zdravotnických zařízení, tak jak je vymezena příslušnými právními předpisy a v pracovištích vědy a výzkumu;
- bude schopen poskytovat zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, vést potřebnou zdravotnickou dokumentaci a pracovat s laboratorními informačními systémy;
- získá přehled a znalost zásad správné laboratorní praxe jako celku a v jednotlivých oborech, bude ovládat preanalytické, analytické a postanalytické procesy jednotlivých laboratorních oborů;
- bude připraven k zařazení do specializačního vzdělávání podle Nařízení vlády č. 31/2010 v jednotlivých oborech, aby získal odbornost zdravotní laborant: pro histologii, pro klinickou biochemii,
pro toxikologii, pro klinickou genetiku, pro cytodiagnostiku, pro sexuologii a asistovanou reprodukci, pro alergologii a klinickou imunologii, pro mikrobiologii, pro klinickou hematologii a transfuzní službu, pro vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví;
 
b)      odborné vědomosti a dovednosti:
- absolvent bude zejména schopen identifikovat vzorky biologického materiálu, hodnotit jejich kvalitu a zajišťovat jejich zpracování, uchování a likvidaci;
- provádět základní a specializovaná laboratorní vyšetření a měření v jednotlivých laboratorních oborech;
komunikovat s jinými zdravotnickými pracovníky a poskytovat jim potřebné informace v oblasti laboratorních metod;
být zapojen do pracovních a výzkumných týmů pracoviště a jednotlivých laboratoří s odpovědností za jednotlivé laboratorní postupy a jejich výsledky;
 
c)      speciální vědomosti a dovednosti:
absolvent bude zejména schopen analyzovat laboratorní metody a postupy z hlediska chyb a interferencí a posuzovat limitující faktory;
aktivně se účastnit přípravy a organizace programů interní kontroly jakosti a programů mezilaboratorního srovnávání;
průběžně sledovat a v praxi aplikovat nové laboratorní postupy a metody, podílet se na jejich výzkumu a ověřování;
aktivně se účastnit výzkumu, zpracovávat potřebná data, sledovat aktuální literaturu a současné poznatky.
 
Po získání těchto dovedností bude uplatnění absolventa ve všech klinických i neklinických laboratořích, zejména v různých typech klinických laboratoří jak ve státním, tak privátním sektoru, v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů, v laboratořích zabývajících se výzkumem v biomedicíně, ve výzkumných i školských ústavech.