Časté otázky

Kdy je na FBMI den otevřených dveří?

Na FBMI se pravidelně konají dva dny otevřených dveří, jeden během listopadu a druhý v průběhu ledna. V akademickém roce 2017/2018 to bude 24. listopadu 2017 a 9. února 2018. Aktuální informace najdete na stránkách http://www.fbmi.cvut.cz/den-otevrenych-dveri/


 

Kde získám informace o přijímacím řízení na FBMI?

Základní informace získáte na stránkách http://www.fbmi.cvut.cz/prijimacky/, pokud byste zde nenašli odpovědi na své otázky, tak potom dále na studijním oddělení FBMI, nám. Sítná 3105, budova zvaná KOKOS, v 6. patře místnost č. 606, monika.menclova@fbmi.cvut.cz, tel: 224 358 473 a veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz, 224 358 497

Úřední hodiny studijního oddělení FBMI: najdete na http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/studijni-oddeleni


 

Byl jsem přijat do 1. ročníku ČVUT FBMI. Kde najdu základní informace o studiu a životě na fakultě?

Při zápisu jste na studijním oddělení obdrželi brožuru Průvodce prváka ČVUT, kde najdete informace, které jsou podle názorů Vašich starších kolegů pro Vás v 1. ročníku důležité. Průvodce pro Vás sestavili studenti ČVUT na základě vlastních zkušeností.

Další informace najdete na internetových stránkách fakulty, především v sekci Informace pro uchazeče: http://www.fbmi.cvut.cz/co-je-bmi/ (viz dalsí záložky vlevo)


 

Do kdy a kam mohu podat přihlášku ke studiu?

Přihlášku ke studiu je možné podat do 29. 3. 2018 osobně na studijním oddělení FBMI nebo poštou s podacím razítkem nejpozději 31. 3. 2018.

Své přihlášky ke studiu prosím předejte na studijním oddělení FBMI v 6. patře místnost č. 606 do rukou studijní referentky nebo zasílejte na adresu:

Studijní oddělení ČVUT FBMI
nám. Sítná 3105
272 01 Kladno


 

Jaké podmínky musí splnit uchazeč o studium v bakalářském studijním programu?

Základní podmínkou je vyplnění elektronické přihlášky ke studiu, její vytisknutí a odeslání ve stanoveném termínu, úhrada administrativního poplatku za přijímací řízení, potvrzení lékaře a potvrzené studijní výsledky ze střední školy. Elektronickou přihlášku je nutné vytisknout, podepsat a spolu s originálem dokladu o zaplacení administrativního poplatku (při platbě převodem i při platbě platební kartou - výpis z elektronického bankovnictví) odeslat se všemi výše uvedenými dokumenty na adresu studijního oddělení. Podmínkou zařazení vytištěné elektronické přihlášky do přijímacího řízení je zcela vyplněná a podepsaná přihláška s dokladem o zaplacení administrativního poplatku, potvrzením lékaře a potvrzením střední školy o průměru průměrů výročních vysvědčení. Přihláška musí obsahovat potvrzené výsledky na střední škole (razítkem a podpisem ze střední školy) nebo ) úředně ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy. Čestné prohlášení nestačí. Uchazeč, který nesplňuje podmínku pro prominutí přijímací zkoušky, nemusí dokládat potvrzený průměr průměrů a potvrzené výsledky ze střední školy. Pokud uchazeč nedoloží dvě výše uvedená potvrzení, bude přihláška automaticky zařazena mezi uchazeče s nutností vykonat přijímací zkoušku.

Podrobné podmínky jsou vždy zveřejněny  do 30.11.

Po přijetí ke studiu je ještě nutné dostavit se k zápisu, ode dne zápisu se stáváte studentem FBMI.

Podrobné podmínky přijímacího řízení je také možné najít na stránkách:
http://www.fbmi.cvut.cz/prijimacky/


 

Jak se počítá průměr z průměrů?

Za každý ročník studia střední školy je potřeba spočítat průměr ze známek na vysvědčení za 2. pololetí daného roku (v případě, že jste v době podání přihlášky ve 4. ročníku, bere se z tohoto ročníku vysvědčení pololetní) a z těchto 4 průměrů opět vypočítat průměr tj. např. 1.ročník průměr 2,3 + 2.ročník průměr 2,0 + 3.ročník průměr 1,3 + 4.ročník průměr 1,4 = 7:4 = 1,75.


 

Jaké podmínky musí splnit uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu?

Základní podmínkou je vyplnění elektronické přihlášky ke studiu a její odeslání ve stanoveném termínu a úhrada administrativního poplatku za přijímací řízení. Originál dokladu o zaplacení originálem dokladu o zaplacení administrativního poplatku (při platbě převodem i při platbě platební kartou - výpis z elektronického bankovnictví) odeslat se všemi výše uvedenými dokumenty na adresu studijního oddělení. Podmínkou zařazení vytištěné elektronické přihlášky do přijímacího řízení je zcela vyplněná a podepsaná přihláška s dokladem o zaplacení administrativního poplatku a dokladem dané vysoké školy/fakulty o dosaženém aritmetickém průměru, a to buď za celé studium a nebo u nedokončených studií za všechny semestry mimo letního semestru akademického roku 2017/2018. Uchazeč, který nesplňuje podmínku pro prominutí přijímací zkoušky, nemusí průměr známek dokládat.

Podrobné podmínky jsou vždy zveřejněny  do 30.11.

Po přijetí ke studiu je ještě nutné dostavit se k zápisu, ode dne zápisu se stáváte studentem FBMI.

Podrobné podmínky přijímacího řízení je možné najít na stránkách: http://www.fbmi.cvut.cz/prijimacky/


 

Na jaké číslo účtu mám zaplatit administrativní poplatek za přijímací řízení?

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí v případě elektronické přihlášky 650,- Kč. Poplatek je možné uhradit složenkou typu „A“, převodním příkazem nebo platební kartou online přes platební bránu přímo v elektronické přihlášce ke studiu. Bankovní spojení: KB Praha 6, číslo účtu 27–7380010287/0100 (pro uchazeče odjinud než z ČR platí ještě navíc tyto symboly IBAN: CZ2601000000277380010287, Swift Code: KOMBCZPP), jako variabilní symbol uveďte 77777, specifický symbol je číslo Vaší přihlášky.


 

Jak je přijímací řízení ukončeno?

Přijímací řízení je ukončeno vydáním písemného Rozhodnutí děkana, kterým je uchazeč ke studiu přijat nebo nepřijat. V případě přijetí je v Rozhodnutí uveden i datum zápisu. Rozhodnutí je dotyčnému předáno osobně nebo doručeno formou doporučeného dopisu do vlastních rukou.


 

Kam se mohu odvolat v případě, že nesouhlasím s výsledkem přijímacího řízení?

Proti Rozhodnutí děkana můžete podat Odvolání proti rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, a to prostřednictvím studijního oddělení Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT do 30 dnů od doručení Rozhodnutí.


Jaký je rozdíl mezi přijímacím řízením a zápisem ke studiu?

Zápis ke studiu následuje po kladném výsledku přijímacího řízení (uchazeč je přijat ke studiu). Zápis však není součástí přijímacího řízení. Dokud není uchazeč zapsán, není ještě studentem FBMI, ale pouze přijatým uchazečem.


 

Lze na FBMI studovat nějaký studijní program v cizím jazyce např. v angličtině?

V současné době jsou na FBMI akreditovány pro studium v angličtině následující obory:

  • bakalářský zdravotnický studijní obor Biomedicínský technik - Bc. - prezenční forma studia Biomedical Technology
  • magisterský studijní obor Biomedicínské inženýr - Ing. - prezenční forma studia Biomedical Engineering
  • magisterský studijní obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - Ing. - prezenční forma Systematic Integration of Processes in Health Service
  • magisterský studijní obor Přístroje a metody pro biomedicínu - Ing. - prezenční forma Instruments and Methods for Biomedicine
  • doktorský studijní program Biomedicínská a klinická technika - Ph.D. Biomedical and Clinical Technology

 

Je možné si nějakým způsobem sestavit osobní rozvrh?

Osobní rozvrh si každý student sestavuje individuálně.


 

Nabízí ČVUT FBMI nějaké studijní pobyty?

Ano, FBMI nabízí studijní pobyty v rámci programu ERASMUS. Uchazeč o studijní pobyt na některé ze zahraničních univerzit musí projít výběrovým řízením. Konkrétní informace najdete na stránkách http://www.fbmi.cvut.cz/redirect/styky/studium-v-zahranici.

Kromě toho ČVUT uzavřelo řadu smluv se zahraničními univerzitami o výměně studentů i mimo Evropu. Záleží na každém studentovi a jeho jazykové přípravě, jak tyto možnosti využije.