Biomedicínská informatika

Tříletý bakalářský studijní obor v rámci programu Biomedicínská a klinická technika na Fakultě biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze.

Studijní plán: prezenční studium, kombinované studium

Garant oboru: katedra biomedicínské informatiky

Co je biomedicínská informatika?

Biomedicínská informatika (informační leták) je vědní obor zabývající se biomedicínskými informacemi, daty a znalostmi a jejich uchováváním, zpřístupněním a optimálním využitím pro řešení problémů a rozhodování v biologii, medicíně a zdravotnictví. Vědní obor Biomedicínská informatika zahrnuje také získávání, prezentaci, modelování, integraci a komunikaci dat a informací přes základní vědecké obory a inženýrství až po klinickou praxi a zdravotní politiku. 

Co potřebujete ke studiu?

Kombinovaná forma výuky

 • Výuka probíhá jednou za 14 dní v pátek a v sobotu (7 týdnů za semestr)
 • Je požadováno potvrzení 1 leté praxe nebo potvrzení o zaměstnání v oboru mající vztah k infromačním technologiím, přírodovědným oborům nebo zdravotnictví (viz jednotný formulář na www stránce ke stažení)

Proč si zvolit studijní obor biomedicínská informatika?

 • Budoucnost rozvoje zdravotní péče je jednoznačně spojena s širokým uplatněním informačních technologií a tím současně vzniká větší poptávka po absolventech tohoto oboru.
 • Vzhledem k univerzálnímu charakteru základních dovedností IT se absolventi mohou uplatnit i v nezdravotnických aplikačních oborech.
 • Díky realizovaným projektům máme laboratoře vybavené moderními přístroji a periferiemi z oblasti IT, na kterých probíhá praktická část výuky.
 • Nabízíme individuální přístup ke studentům ze strany pedagogů.
 • Po absolvování tohoto oboru nabízíme možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu v rámci Fakulty biomedicínského inženýrství nebo mimo ni. 

Uplatnění po studiu

Absolventi se mohou uplatnit jako IT podpora ve zdravotnických zařízení (správci sítí, databází a nemocničních informačních systémů). Můžou se stát vývojáři biomedicínských aplikací, webových portálů či pracovat na vývoji mobilních a telemedicínských aplikacích. Budou též schopni analyzovat biomedicínská data, navrhovat postupy a algoritmy jejich vyhodnocování a implementovat je v klinické praxi. Jejich nezastupitelné místo je také v oblasti integrace nové přístrojové techniky do struktury nemocničních informačních systémů.

Jaké jsou možnosti dalšího studia?

Absolventi mohou v rámci fakulty a školy pokračovat v navazujícím magisterském studiu v následujících studijních programech a studijních oborech:

 • Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI ČVUT):
  • Biomedicínská a klinická technika - obor Přístroje a metody pro biomedicínu
  • Biomedicínská a klinická technika - obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
  • Ochrana obyvatelstva - obor Civilní a nouzové plánování 
 • Fakulta eletrotechniky (FEL ČVUT):
  • Elektrotechnika a informatika - obor Biomedicínské inženýrství
  • Elektrotechnika a informatika - obor Biomedicínské informatika 
  • Otevřená informatika
  • Kybernetika a robotika 
 • Fulta informačních technologií (FIT ČVUT):
  • Informatika

Možnosti studia na ostatních školách např.:

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Aplikovaná inženýrská informatika (obor i program)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze - Aplikovaná informatika - obor Kognitivní informatika
 • Vysoké učení technické v Brně - Informační technologie - obor Bioinformatika a biocomputing
 • Masarykova univerzita v Brně - Aplikovaná informatika - obor Bioinformatika

 

Chcete vědět, jak probíhá diagnóza pomocí počítače, jak nakládat s osobními daty, chcete porozumět programovacím jazykům, snímkům z magnetické rezonance, genetickým algoritmům, umělé inteligenci.

Přihlaste se mezi studenty naši fakulty. Přihlaste se na obor Biomedicínská informatika.

Studijní plán (rozložení předmětů) pro prezenční formu studia zde a pro kombinovanou formu studia zde informace o předmětech zde význam zkratek zde

Informace o oboru najdete i na Facebooku