Fyzioterapie

Fyzioterapie (akreditováno podle Zákona č. 96/2004 Sb.)

Studijní plán (rozložení předmětů) zde informace o předmětech zde význam zkratek zde .

Přijímání přihlášek pro akademický rok 2018/2019 do oboru Fyzioterapie do 31. března 2018! Další podrobnosti pro zájemce o studium jsou uvedeny zde.

Cíle studia studijního oboru

Cílem studia je připravit komplexně erudované odborníky, s vyváženým poměrem teoretických i praktických znalostí i dovedností v oblasti fyzioterapie, včetně znalostí nejnovějších medicínských technologií a schopnosti využívat je v diagnostice a terapii.

Celkový komplexní profil budoucího absolventa

Základní teze studijního programu

 • osvojit si poznatky moderní vědecké fyzioterapie a zvládnout jejich praktickou aplikaci;
 • seznámit se s nejmodernějšími prostředky medicínské techniky, ortotiky, protetiky, s kompenzačními pomůckami a počítačovými technologiemi a možnostmi jejich využití ve fyzioterapii;
 • osvojit si psychoterapeutický způsob komunikace mezi členy zdravotnického týmu a pacientem;
 • porozumět základním diagnostickým i terapeutickým principům komplexního přístupu ve fyzioterapii;
 • osvojit si principy kvalitního vztahu mezi zdravotníkem a pacientem, zvládnout základy zdravotnické etiky;
 • osvojit si základy týmové práce;
 • položit základy k dalšímu vzdělávání formou magisterského studia fyzioterapie.

Vymezení výstupních znalostí a dovedností

Připravit odborníky, kteří budou disponovat kvalitními teoretickými a širokými praktickými znalostmi biomedicínských oborů, s důrazem na hluboké vědomosti vědecké i aplikované fyzioterapii a budou schopni je využívat v rámci komplexního přístupu k pacientovi. Během studia si osvojí i speciální fyzioterapeutické dovednosti, seznámí se s podstatou jejich působení na lidský organizmus a v rámci praktické výuky se přesvědčí o jejich terapeutickém využití. Seznámí se s nejnovějšími vědeckými medicínskými poznatky z oblasti fyzikální terapie a medicínské techniky a budou schopni je účelně využívat v léčebné praxi. Zvládnout základní principy týmové práce, nezbytné pro efektivní organiza-ci a řízení zdravotnických provozů. Budou schopni navrhovat vývoj a použití nových technických pomůcek.

Absolvent uvedeného studijního oboru bude schopen bez odborného dohledu a bez indikace:

 • provádět prevenci, edukaci a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí;
 • školít zdravotnické pracovníky způsobilé poskytovat samostatně ošetřovatelskou péči v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství, především v prevenci imobilizačního syndromu;
 • doporučovat ergonomické úpravy bydliště a pracoviště pacientů v rámci prevence poruch pohybového systému;
 • seznamovat pacienty s možnostmi sociální péče, podílí se na sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením;
 • zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků, manipulaci s nimi a jejich dostatečnou zásobu;
 • zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
 •  

Absolvent zároveň bude schopen provádět indikované specializované diagnostické postupy pro vyšetření pohybového systému včetně přístrojových a aplikovat indikované fyzioterapeutické postupy u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.

Organizace a struktura studia

Studium je navrženo tříleté, zakončené vypracováním bakalářské práce, obhajobou této práce a složením bakalářské státní závěrečné zkoušky. Jedná se tedy o vysokoškolské vzdělání, které je součástí tzv. strukturovaného vysokoškolského studia. Studium je koncipováno jako teoreticko - praktický celek, ve kterém si posluchači osvojí všechny dostupné poznatky moderní fyzioterapie i rehabilitace a možnosti jejich efektivního využití ve speciální diagnostice a v léčebné praxi. Oproti zavedeným výukovým předmětům na jiných fakultách bude na Fakultě biomedicínského inženýrství výuka doplněna o část technických předmětů, zaměřených jednak na pochopení funkce nejmodernějších zdravotnických technologií a také na vývoj nových zdravotních pomůcek. To umožní připravit absolventa ve všech souvislostech nutných ke komplexnímu přístupu k pacientovi. Důraz ve výuce je dán na komplexnost i v jiných směrech. Tělesné a psychické aspekty člověka v něm nejsou vnímány jako dvě oddělené kategorie, nýbrž jako propojené a navzájem se neustále ovlivňující systémy. Schopnost posuzování zdravotních obtíží v širokých souvislostech pacientova života představuje nezbytnou součást profesní výbavy fyzioterapeuta, je základním předpokladem určení vhodného postupu léčby a účelného využití moderních prostředků medicínské techniky.