Civilní nouzové plánování

Úvodní text o oboru zde, studijní plán (rozložení předmětů) pro prezenční formu studia zde a pro kombinovanou formu studia zde, informace o předmětech zde a význam zkratek zde .

Přijímání přihlášek pro akademický rok 2018/2019 do oboru Civilní nouzové plánování do 31. března 2018! Další podrobnosti pro zájemce o studium jsou uvedeny zde.

Organizace a struktura studia
Magisterský studijní program Ochrana obyvatelstva se studijním oborem Civilní nouzové plánování (CNP) je koncipován především jako navazující magisterský program pro absolventy bakalářského studijního oboru Plánování a řízení krizových situací na ČVUT FBMI. Ke studiu budou přijímáni i absolventi tematicky příbuzných bakalářských oborů jiných fakult ČVUT i jiných vysokých škol.
 
Civilní nouzové plánování je souhrn civilních aktivit veřejné správy a určených institucí k ochraně společnosti před následky závažných mimořádných událostí a k podpoře civilně-vojenské spolupráce. Civilní nouzové plánování jako proces plánování, který vychází ze systému NATO, je zaměřen na zajišťování civilních zdrojů pro řešení krizových situací a ochranu obyvatelstva (civilní ochranu), která je souhrnem činností a postupů orgánů, organizací, složek a obyvatelstva s cílem minimalizovat negativní dopady možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich podmínky.
 
Náplň studijního programu vychází z koncepce vzdělávání v souladu s reformou veřejné správy, jejíž aktualizaci přijala Bezpečnostní rada státu usnesením č. 14 dne 16. listopadu 2004 a následně byla inovována usnesením č. 32 z 3. července 2007.
 
Studijní plán
Výuka povinných předmětů, odborné stáže, odborné kurzy a společný týmový projekt umožní absolventovi podle jeho zájmu i další profilaci zejména v oblasti krizového zdravotnictví a ochrany proti chemickým, radiačním a biologickým zbraním, či haváriím a nalezne uplatnění zejména:
 • ve vedoucích a řídících funkcí v orgánech veřejné správy (státní správy a samosprávy), ve státních i soukromých organizacích se zaměřením na analýzu rizik a jejich monitorování, zpracovávání krizových plánů a v bezpečnostních složkách;
 • ve všech klíčových pozicích složek integrovaného záchranného systému, v oblasti administrativně organizační, hospodářské nebo preventivní a v případě splnění dalších podmínek i v jejich výkonných složkách.
 
Nezbytnou součástí výuky je i povinná odborná praxe, jejíž zaměření si může student zvolit podle svého zájmu a předpokládaného profesního uplatnění. Praxi může student vykonat:
 • v úřadech státní správy a samosprávy (příprava plánů, jejich zabezpečení a realizace až po kontrolní činnost);
 • u složek integrovaného záchranného systému;
 • na Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany nebo v Institutu ochrany obyvatelstva MV-GŘ HZS ČR.
 
Harmonogram výuky studijního oboru CNP
1. ročník ZS – výuka 14 týdnů
1. ročník LS – výuka 12 týdnů, 1 týden odborný kurz, 4 týdny odborné praxe
2. ročník ZS – výuka 14 týdnů
2. ročník LS – výuka 7 týdnů, 7 týdnů příprava diplomové práce
 
Cíle studia studijního oboru
Absolvent získá odpovídající znalosti o příčinách, způsobech řešení, následcích a prevenci krizových situacích vzniklých v důsledku přírodních, technických, ekonomických či společenských událostí. Mimořádná pozornost je věnována důsledkům působení radiačních, radiologických, toxických a biologických nox jak na lidský organizmus, tak i flóru a faunu a možnostem jejich detekce a způsobů prevence.Absolvent dále získá schopnost samostatné odborné činnosti, schopnost analyzovat nejnovější trendy vývoje oboru, schopnost připravovat a podílet se na výzkumné činnosti.
Profesní odborná příprava umožní absolventovi zařazení na širokou škálu funkcí v rámci ozbrojených a záchranných sborů. Předložený program poskytuje absolventům v případě jejich zájmu dostatek znalostí a dovedností k uplatnění při realizaci „Dlouhodobého základního směru výzkumu bezpečnosti a obrany České republiky“.
 
 
Celkový profil absolventa
Absolventi oboru CNP budou prakticky zaměření odborníci v oblasti krizového a bezpečnostního managementu, ochrany obyvatelstva se širokým spektrem uplatnění ve státní správě, samosprávě i v soukromém sektoru. Budou interdisciplinárně vzděláni (technicky, v oblasti krizového zdravotnictví a ochrany proti chemickým, radiačním a biologickým zbraním, či haváriím), s humanistickým pohledem na celou problematiku ochrany obyvatelstva. Studium bude zaměřené na přípravu odborníků středního článku řízení s akcentem na problematiku civilního nouzového plánování, ochranu obyvatelstva, prevenci a řešení krizových situací.
 
 
Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání
Získáním odpovídajících teoretických a praktických poznatků, návyků a zkušeností získá absolvent potřebné znalosti a kompetence k zastávání následujících činností:
 • zastávat řídící funkce spojené s podílením se na zpracovávání koncepce krizového řízení a řešení mimořádných událostí, s realizací těchto koncepcí a prováděním odpovídající kontrolní činnost připravenosti zařízení státního i soukromého sektoru na řešení krizových situací;
 • jako vedoucí odborný pracovník účastnit se rozhodování v jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému;
 • v případě splnění dalších podmínek být přijat do odborné funkce jako příslušník Armády České republiky, Policie České republiky či Hasičského záchranného sboru České republiky;
 • jako vedoucí odborný pracovník pracovat v orgánech státní správy ve funkcích vyžadujících úplné vysokoškolské vzdělání se zaměřením na krizové řízení a při ohrožení obyvatelstva CBRNE;
 • pracovat v orgánech státní správy se zaměřením na analýzu, obranu a ochranu proti terorismu;
 • pracovat v orgánech státní správy a samosprávy na úsecích, v rámci kterých jsou řešena opatření týkající se prevence a řešení následků mimořádných událostí;
 • pracovat jako odborný pracovník na úseku bezpečnosti práce ve velkých průmyslových, energetických a zemědělských podnicích a ve výzkumných provozech;
 • vykonávat odborné činnosti na pracovištích, na kterých je řešena problematika CBRNE z pohledu ochrany obyvatelstva a životního prostředí;
 • vykonávat odborné činnosti na pracovištích s CBRNE noxami;
 • podílet se na vyšetřování radiačních a chemických havárií při hledání míry jejich zavinění a příčin a stanovení zásad prevence;
 • podílet se jako odborný učitel vyšší odborné školy, asistent nebo odborný asistent vysoké školy na výuce a vědecko-výzkumné činnosti;
 • řídit práci v informačním centru orientovaném na danou problematiku;
 • zastávat řídící funkce v rámci Obecní policie, při ochraně prvků kritické infrastruktury a dalších zájmových objektů nebo v soukromých bezpečnostních agenturách.
 ČVUT FBMI má pro studijní program Ochrana obyvatelstva uzavřenou smlouvu o spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR, na jejímž základě je možné studentům FBMI uznávat odbornou způsobilost na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilního nouzového plánování. Toto v praxi znamená, že výuka na ČVUT FBMI je akceptována jako součást povinného vstupního vzdělávání nezbytného pro službu u HZS ČR.