Přístroje a metody pro biomedicínu

Přejít na Co znamená studovat PMB (informace o PMB odlehčenou formou)

Studijní obor Přístroje a metody pro biomedicínu (dále PMB) je koncipován jako obor navazující na bakalářský program Biomedicínská a klinická technika téže fakulty, popř. navazující na bakalářské programy technických fakult a nelékařských zdravotnických oborů jiných fakult. V rámci reakreditace oboru v roce 2012 byly upřesněny cíle a náplň vzdělávání v rámci tohoto oboru. Jsou v něm připravováni inženýři především  pro samostatnou nebo týmovou kreativní práci  ve výzkumu, vývoji a využívání složité přístrojové techniky v oblasti biologie a biomedicíny. Absolventi získávají na jedné straně znalosti v oblasti moderních partií fyziky, chemie, matematiky, optiky a optických přístrojů, spektroskopie, nanotechnologií, biokompatibilních materiálů a aplikací laserů v biomedicíně, na druhé straně získávají základní znalosti z molekulární biologie, modelování fyziologických systémů, cytologie a cytogenetiky apod.

Úvodní text o oboru a studijní plán (rozložení předmětů, prezenční forma studia) zde a význam zkratek zde.

Přijímání přihlášek pro akademický rok 2018/2019 do oboru Přístroje a metody pro biomedicínu do 31. března 2018! Další podrobnosti pro zájemce o studium jsou uvedeny zde.

Profil budoucího absolventa

Absolvent tohoto studijního oboru bude inženýr s dobrými teoretickými i praktickými znalostmi v oblastech, které tvoří základ aplikací moderních technických metod v biologii a medicíně. Jazyková připravenost a schopnost orientace v informačních zdrojích mu zaručí, že bude připraven trvale se rozvíjet a kreativně pracovat ve prospěch týmu, do něhož bude zapojen. Cílem studia je prohloubit vědomosti, rozšířit dovednosti a schopnosti absolventa bakalářského studia tak, aby našel uplatnění při zavádění a provozu přístrojově náročných technik v klinické medicíně i v jiných provozech pracujících s biologickým materiálem, a také ve vývoji a výzkumu přístrojové techniky a metod pro biologii a medicínu (např. na vývojových pracovištích výrobců, v ústavech Akademie věd ČR, na vysokých školách) a při zavádění náročných technik v laboratořích i jiných provozech pracujících s biologickýcm materiálem. A v neposlední řadě se předpokládá možnost další přípravy absolventů pro vědeckou činnost a to v rámci doktorského studijního programu na naší či jiné fakultě.

Výuka v oboru je organizována projektově. To znamená, že každý student si na počátku dvouletého magisterského programu vybere téma pro vlastní samostatnou výzkumnou práci a to z nabídky vypsané akademickými pracovníky fakulty nebo odborníky ze spolupracujících pracovišť v ČR i zahraničí. Student tak může přizpůsobit  svůj program studia poodle svých zájmů, případně podle potřeb budoucího zaměstnavatele.

Organizace studia

Délka studia magisterského studijního oboru jsou dva roky, tj. čtyři semestry. Výuka v oboru je organizována projektově. To znamená, že každý student si na počátku dvouletého magisterského oboru vybere téma svého projektu, a to z  nabídky vypsané akademickými pracovníky fakulty a odborníky ze spolupracujících pracovišť, zveřejňované periodicky na www stránce fakulty k tomu určené. Každý student je veden akademickým pracovníkem, který projekt vypsal, a který ve shodě s projektem doporučuje skladbu povinně volitelných a volitelných předmětů. Přibližně jednu třetinu studijních povinností ve dvouletém studijním oboru představují povinné předměty, jednu třetinu volitelné a povinně volitelné předměty, zbývající třetina připadá na samostatnou práci na projektu. Počet kontaktních výukových hodin se během dvouletého programu postupně snižuje, čímž se vytváří prostor pro řízenou tvůrčí činnost studentů. Diplomová práce je závěrečnou fází práce na projektu.


Co znamená studovat PMB

Propagační prezentace o PMB

Nově reakreditovaný dvouletý magisterský obor Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) je zaměřen na prohloubení vědomostí ve stěžejních vědních disciplinách a na získání kreativních dovedností pro samostatnou tvůrčí práci z oblasti inženýrských aplikací v oblasti biologie a medicíny.

Proč zvolit PMB:

 • "Zaměřeno na průlomové technologie."
 • Multidisciplinární výuka s důrazem na pochopení principů nejnovějších ale i klasických metod pro výzkum a vývoj.
 • Projektová výuka - motivace studenta k vlastní iniciativě, samostatnému myšlení a osobnímu rozvoji.
 • Absolvent získává vědomosti a zkušenosti umožňující mu pokračovat v doktorských programech na českých i zahraničních univerzitách či se uplatnit na výzkumných a vývojářských pracovištích ale i jako samostatný pracovník ve firmách se specializací na servis medicínských přístrojů.
 • Účast na projektech realizovaných ve fakultních laboratořích zabývajících se špičkovým výzkumem.
 • Možnost spolupráce s renomovanými tuzemskými institucemi.
 • Možnost zahraniční stáže na uznávaných univerzitách.

Projektová výuka znamená, že si každý student na počátku studia vybere téma svého projektu jehož závěrečnou fází je diplomová práce. Student je veden akademickým pracovníkem (nejen z fakulty, ale i z jiných spolupracujících pracovišť), který projekt vypsal, a který ve shodě s projektem doporučuje skladbu povinně volitelných a volitelných předmětů (kompletní seznam předmětů pro PMB pro daný akademický či v tzv bílé knize).

Program PMB je garantován Katedrou přírodovědných oborů (KPO), na které jsou následující pracoviště, kde se můžete zapojit v rámci projektů do výzkumné (odborné) práce:

KPO udržuje také kontakty s odborníky po celém světě, díky tomu můžete vyrazit v rámci vypracování své diplomové práce na odbornou stáž na vybrané zahraniční instituce:

 • Brown University, Providence, RI, USA.
 • University of Strathclyde, Glasgow, UK.
 • RWTH Aachen University, Aachen, DE.
 • University of Kassel, DE.
 • International Laser Centre, SK.

Další možné partnery pro Váš projekt můžete vybírat z témat, která nabízí spolupracujicí instituce:

 • Ústavy Akademie věd -
  • Fyzikální ústav.
  • Ústav fyzikální chemie.
  • Ústav fyziky plazmatu.
  • Ústav fotoniky a elektroniky.
  • Ústav živočišné fyziologie a genetiky.
  • Ústav molekulární genetiky.
  • Ústav chemických procesů.
 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ortopedická klinika UK2.LF a FN Motol.
 • Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT.
 • Revmatologický ústav, Praha.

Nevíte si rady jak správně vybrat projekt? Třeba Vám pomohou postřehy studentky FBMI a nebo následující krátká představení vybraných pracovišť.


Vizitky pracovišť:

Laboratoř excimerového laseru - NANO Team

 
Výzkumná témata řešená na pracovišti:
 • Příprava a studium tenkých vrstev materiálů pro implantologii, tkáňové inženýrství a medicínu.
 • Nové typy biokompatibilních tenkých vrstev s aplikacemi v lékařství a senzorice.
 • Modifikace povrchů implantátů.
 • Studium interakce UV laserového záření s látkou.
 • Příprava nanočástic kovů a křemíku a nanokompozitních materiálů.
 • Rozvoj hybridních laserových technologií.
Příklady diplomových prací řešených na pracovišti:
 • Biokompatibilni vlastnosti a modifikace povrchu diamantu-podobných vrstev.
 • Antibakteriální vlastnosti tenkých vrstev.
 • Testování tenkých vrstev připravovaných laserovou syntézou využívaných v medicíně a implantologii - se zaměřením na mechanické vlastnosti.
 • Příprava křemíkových nanočástic pomocí laseru v kapalinách pro biomedicínské aplikace.
Kontaktní osoba: prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.
Další informace na stránce NANO skupiny.
Důležité pojmy:

 • Nanovrstva je vrstva připravená na podkladovém materiálu o tloušce několika nanometrů, díky tomu získá zcela unikátní vlastnosti.
 • Biokompatibilní materiál je materiál, který je velice dobře snášen v biologickém prostředí a nevyvolává žádné nežádoucí reakce v organismu.

Nahoru

 

XUV Team

 
Výzkumná témata řešená na pracovišti:
 • Vývoj laboratorních zdrojů XUV záření.
 • Aplikace XUV záření v biologii a medicíně.
 • Vývoj XUV zdroje, jehož základem je pinčující výboj v kapiláře.
 • Optimalizace pro generaci XUV záření v oblasti tzv. „vodního okna“.
 • Výzkum interakce XUV s biologickými objekty.
 • Optimalizace zdrojů XUV počítačovým modelováním pomocí kódu Z-star.
Příklady diplomových prací řešených na pracovišti:
 • Plazmatický zdroj XUV záření pro zobrazování buněk.
 • Spektroskopické studium agregace biomolekul.
 • Zobrazování tkání pro biomedicínu s využitím částečně koherentního pulsního Rtg záření.
Kontaktní osoba: prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
Další informace: xuv.fbmi.cvut.cz, témata v rámci projektu BOX
Důležité pojmy:

 • XUV záření je extrémní ultrafialové záření na hranici UV a X-Ray záření o vlnové délce 1 až 100 nm.

Nahoru

 

Pracoviště biomechaniky

 
Témata prací založená na: Technické vybavení:
 • Sledování pohybu člověka.
 • Modelování pohybu svalově-kosterního systému.
 • Biofeedbacku v procesu rehabilitace.
 • Detekci polohy segmentů těla.
 • Motion Capture Systems AS200.
 • ProComp Infiniti.
 • Xsens systémem.
 • Tenzometrický systém eDAQlite.

Příklady diplomových prací řešených na pracovišti:
 • Modelování robotické paže a návrh metod hodnocení okolí robotické paže v 3D prostoru.
 • Predikce pohybu dolní končetiny metodami UI a aplikace modelu v lékařské praxi.
 • Hodnocení polohy hlavy a ramen pacientů s poruchami stability.
Kontaktní osoba: doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
Další informace: Laboratoř biomechaniky, článek v časopise Pohybové ústrojí 19/2012 str. 108

Nahoru

 

Pracoviště biologie

 
Témata prací založená na: Technické vybavení:
 • Standardních technik světelné mikroskopie.
 • Histologických technikách.
 • Mikroskopy Olympus CHZ21.
 • Mikroskopický systém Olympus BX 51.
Příklady diplomových prací řešených na pracovišti:
 • Dezinfekční a sterilační metody v mikrobiologii.
 • Antibakteriální vlastnosti tenkých vrstev.
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.

Nahoru

 

Pracoviště molekulární biologie a klinické biochemie

 
Témata prací založená na: Technické vybavení:
 • Identifikace DNA.
 • Identifikace proteinů.
 • Chemické testy pro jednotlivé složky krve a moči.
 • PCR termocycler XP.
 • Horizontální a vertikální elektorforéza.
 • Analyzátorem krevních vzorků ABACUS 5.
Diplomové práce řešené na pracovišti a ve spolupráci s externími pracovišti:
 • Složení mikrobiální populace tračníku u pacientů s Alzheimerovou chorobou.
 • Chitinolytické bakterie v trávicím traktu volně žijících přežvýkavců.
 • Příprava a charakterizace polymerních nano- a mikrosfér pro řízené dodávání bioaktivních látek.
Kontaktní osoba: RNDr. Taťána Jarošíková, CSc.
Další informace: Laboratoř molekulární biologie a klinické biochemie

Nahoru

 


Příklady diplomových prací řešených na spolupracujicích institucích

 
Nové nosiče pro nevirální genovou terapii a mechanismus jejich funkce studovaný pomocí fluorescenčních metod. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Hmotnostní spektroskopie pro analýzu dechu v klinické diagnostice. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Detekce pH s vláknově-optickými sondami. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
Celobuněčné optické senzory. Ústav chemických procesů AV ČR

Širší nabídku témat diplomových prací nabízených spolupracujícími institucemi v rámci projektu BOX naleznete v BOX katalogu témat.

Nahoru