Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví je zaměřen na přípravu inženýrů pro organizačně-technickou práci v nemocnicích, hygienických stanicích, komerční sféře apod. Studenti těchto oborů získají teoretické znalosti i praktickou zkušenost nejen v technických, resp. ekonomických oborech, ale v potřebné míře také v biologii a lékařství. To absolventům umožní adaptovat se na prostředí zdravotnických zařízení a komunikovat s lékaři, dalším zdravotnickým personálem i s pracovníky v biologických oborech.

Úvodní text o oboru zde studijní plán (rozložení předmětů, prezenční forma studia) zde , pro kombinovanou formu studia zde , informace o předmětech zde význam zkratek zde .

Přijímání přihlášek pro akademický rok 2018/2019 do oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví do 31. března 2018! Další podrobnosti pro zájemce o studium jsou uvedeny zde.

Profil budoucího absolventa

Tento studijní obor vychovává inženýry, kteří mají stejně dobré vzdělání v ekonomicko-manažerské, inženýrské i medicínské oblasti. Absolvent je vybaven odbornými znalostmi pro vzájemnou koordinaci a řízení těchto oblastí v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních. Znalosti procesů ve zdravotnictví umožňují absolventovi tohoto oboru zkvalitňovat a zefektivňovat zdravotnickou péči. Absolventi najdou dobré uplatnění ve všech zdravotnických zařízeních (nemocnice a hygienické stanice), veřejné správě i v komerčním sektoru (zdravotnická technika, farmaceutický průmysl atd.), kde mohou oproti absolventům ryze ekonomických oborů využít své výhody v tom, že znají odbornou problematiku a jsou schopni komunikovat s lékaři i dalším zdravotnickým personálem. Absolvent je také připravený pro řízení a integraci procesů v mimořádných podmínkách hromadného zasažení osob a území radiací, infekčními nebo chemickými látkami, ať je to v rámci terorismu, válečného konfliktu nebo nehod. Dalším přínosem studia je výchova k různým druhům myšlení a k vhodné volbě přístupu k dané situaci. I tento obor připravuje své studenty tak, aby mohli pokračovat ve studiu v odpovídajícím doktorském studijním programu.

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou každý rok aktualizovány a to vždy k 30.11. daného roku. Podrobnosti jsou vždy komplexně uvedeny pro daný akademický rok na www stránce s informacemi o přijímacím řízení.

Charakteristika profesí a institucí, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

Absolvent oboru má kvalitní teoretické znalosti pro práci v managementu. Své místo najde především v organizačních složkách nemocnic, poliklinik, hygienických stanic, veterinárních zařízení atd., jeho vzdělání mu však umožní přijmout manažerské místo i v kterémkoli jiném oboru.

Organizace studia v oboru

 

Magisterský studijní obor je tvořen dvěma roky studia, tj. čtyřmi semestry. V každém semestru je vytvořen prostor pro 6 předmětů v rozsahu 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení. Vzhledem k integraci tří základních skupin disciplín je i náplň cvičení dána charakterem těchto disciplín. Tzn. v oblasti ekonomicko-manažerských předmětů se jedná o seminární cvičení a též o cvičení v počítačových laboratořích. V oblasti medicínských předmětů se jedná o seminární, ale i o speciální laboratorní cvičení, či praktika. V oblasti technických předmětů to je kombinace cvičení v počítačové laboratoři, laboratorních cvičení (praktik) a též odborně zaměřených exkurzí. Během výuky v každém semestru probíhá několik předmětů formou blokové výuky. Charakter vybraných předmětů lze považovat za takový, že je možné uplatnit projektový charakter výuky. Pro oba obory magisterského studia nabízí fakulta velký výběr volitelných předmětů z fakultní i celoškolské (v rámci celého ČVUT) nabídky.

Výuka budoucích inženýrů je zajišťována především v Kladně. Zde je pro studenty zajištěno stravování i ubytování. Přitom ze studentské lavice v Kladně na konečnou stanici metra A do Dejvic se autobusem pohodlně dostanete za 30 minut. Studenti FBMI mohou být ubytováni v Praze na kolejích ČVUT prostřednictvím Správy účelových zařízení ČVUT nebo v ubytovacích zařízeních v Kladně. Ve výhledu je otevření vysokoškolských kolejí přímo v Kladně.