Uskutečněné semináře a workshopy

Mezinárodní konference ČVUT Fakulty biomedicínského inženýrství "Ochrana obyvatelstva a krizové řízení" přinesla nové poznatky

Ve dnech 22.–25. 4. 2013 se uskutečnila v pražském hotelu Pyramida mezinárodní konference "Ochrana obyvatelstva a krizového řízení" (Civil Protection and Crisis and Emergency Management), kterou pořádala katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) ČVUT pod vedením prof. MUDr. Leoše Navrátila, CSc.

Čtyřdenní konferencí byla završena realizace operačního projektu „Ochrana obyvatelstva řešení krizových a mimořádných událostí (CZ.1.07/2.4.00/31.0224), který se zabýval dopady a maximálními možnými následky známých mimořádných událostí, jakými jsou přírodní katastrofy, průmyslové havárie a především teroristické a diverzní aktivity. Tyto potencionální hrozby byly zkoumány s akcentem na jaderné, radiologické, biologické a chemické faktory.

Součástí programu byla rovněž návštěva Státního ústavu pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu v.v.i. v Příbrami, jednoho z partnerských pracovišť, kde proběhla praktická demonstrace řešení mimořádné události.

Záštitu nad konferencí převzali JUDr. Vojtěch Filip, místopředseda Sněmovny Parlamentu České republiky a brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky. Účast přijal i děkan FBMI ČVUT v Praze prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., který vyzvedl význam Ochrany obyvatelstva jako studijního programu na FBMI ČVUT v Praze.

Hlavní  témata,  která  na  konferenci  zazněla  od  zahraničních  a  tuzemských  přednášejících  a  souvisela s problematikou řešenou v rámci projektu, byla:

 • Možné formy přeshraniční spolupráce při řešení krizových situací.
 • Zdravotnické zabezpečení zahraničních misí, východiska a zkušenosti.
 • Nové poznatky v prevenci zdravotních důsledků působení CBRN faktorů.
 • Etika a zvládání psychologických stavů při řešení krizových situací.
 • Ochrana počítačových sítí a přenos dat u složek podílejících se na ochraně obyvatelstva.

Konference shrnula nejvýznamnější poznatky získané v průběhu řešení projektu z oblasti krizových a mimořádných událostí s cílem zvýšení obrany obyvatelstva.

Celkem se konference zúčastnilo 29 řečníků z Izraele, Ruska, Velké Británie, Slovenska, Německa a mezi tuzemskými řečníky byli zastoupeni významné osobnosti především z Generálního ředitelství HZS MV ČR Praha a Jihočeského kraje, Policejní akademie ČR v Praze, VŠERS, o.p.s., SUJCHBO, v.v.i., Agentury vojenského zdravotnictví UO, VF v Praze, T- SOFT, Oritest spol. s.r.o.

O tom, že konference byla úspěšná, svědčí i fakt, že se jí zúčastnilo více než 400 posluchačů.

Fotogalerie

Konference „Telemedicína: mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností“

Jak již bylo oznámeno dříve, na FBMI proběhla první týden v tomto zimním semestru konference "Telemedicína – mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností" s mezinárodní účastí. Je potěšitelné, že se podařilo, aby na konferenci byli účastni studenti z oborů, které mají blízko k problematice telemedicíny a dále, že studenti získali velmi ucelený přehled o tom, co to je telemedicína a jak zasahuje v současné době do klinické praxe. V dalším období je možné navázat mnoha tématy kvalifikačních prací studentů, které budou navazovat na poznatky z relevantních předmětů.
Tým odborníků z univerzity v Tromsø (Norsko) pod vedením profesora Hartvigsena seznámil české studenty techniky s posledním vývojem v tomto oboru. Právě telemedicína – „léčení na dálku“ je vědním oborem, jemuž se norští vědci věnují od té doby, kdy byl ještě v
kolébce. Není divu, uvědomíme-li si fakt, že Norsko je jedním ze států s nejnižší hustotou obyvatel.

Účastníci konference se rovněž dozvěděli o přínosech zahraniční pracovní stáže, které se zúčastnili pracovníci FBMI. Radek Fiala i Jan Mužík neúnavně odpovídali na podnětné otázky z publika. Zástupce zahraničního partnera ze Švédska - Christer Arlehed seznámil přítomné s problematikou osobních dohledových systémů.

Dále, vystoupil vedoucí magis terského studijního programu „Biomedicínské inženýrství“ z FH Technikum ve Vídni, Dr. Stefan Sauermann.

Celé znění textu a fotogalerii naleznete zde.

Mezinárodní konference AWHP 2013

 

Dne 17. září 2013 Katedra lékařských a humanitních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze a Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně uspořádaly již 3. ročník mezinárodní konference věnované multioborovému přístupu k problematice krizového řízení, odstraňování následků katastrof, medicíny katastrof, urgentní medicíny, psychickým aspektům traumatu a komplexní zdravotní péče v rámci následné rehabilitační péče s názvem Aspekty práce pomáhajících profesí  - AWHP 2013.

Letošní ročník přivedl do hotelu Olympik v Praze 8 téměř dvě stovky vysokoškolských učitelů, odborníků z praxe, konzultantů a studentů. Lákadlem letošního ročníku byly nejen obsahové otázky, spojené s ústředním tématem, ale také program bohatý na zajímavé přednášky, kterých ve dvou sekcích bylo prezentováno 52.
 
Kongresový sál tentokrát hostil celou řadu významných osobností, například genmjr. v. z. Ing. Miroslava Štěpána, náměstka ministra vnitra České republiky pro evropské fondy, bezpečnostní výzkum a policejní vzdělávání, brig. gen. MUDr. Božetěcha Jurenku, ředitele Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky, brig. gen. Ing. Jaromíra Zůnu, Ph.D., MSc., ředitele Agentury logistiky Armády České republiky, genmjr. v. z. Ing. Jiřího Halašku, Ph.D., proděkana FBMI ČVUT v Praze, který byl zároveň jedním z hlavních organizátorů, doc. MUDr. Miroslava Tichého, CSc., děkana Fakulty zdravotnických studií, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, prof. MUDr. Leoše Navrátila, CSc., předsedu Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, MUDr. Josefa Štorka, Ph.D., předsedu Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a celou řadu dalších erudovaných odborníku z České a Slovenské republiky.

Mezinárodní konferenci zahájil prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD., děkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, který ve svém úvodním slovu ocenil záměr organizátorů vytvořit odbornou platformu pro setkávání se odborníků ze všech oblastí, které participují na uceleném přístupu k řešení krizových a mimořádných situací, včetně odstraňování jejich následků a poskytování komplexní odborné péče přeživším a obětem v rámci všech složek pomáhajících profesí.

V dopoledním bloku přednášek byla pozornost upřena především na problematiku krizového řízení, odstraňování následků mimořádných událostí, poskytování přednemocniční péče v polních podmínkách v rámci zahraničních misí Armády České republiky a zdravotní péči. Posluchači se mohli seznámit s indikátory bezpečnosti regionů, systémem „MEDEVAC“, s problematikou spojenou se stažením vojenských sil z Afghánistánu, léčbou hemoragicko-traumatického šoku po teroristickém útoku, specifikami léčby v polní nemocnici Armády České republiky ROLE II v Kábulu. Opominuta nebyla ani spolupráce sester české a francouzské armády v rámci mezinárodní nemocnice ROLE III Kaia v Kábulu, specifika anestezie v polních podmínkách či rehabilitace u vybraných poranění skeletu pletence ramenního. Pozornost posluchačů si vyžádalo i sdělení věnované balistické simulaci nepřímých účinků malorážových střel na kostní tkáně člověka.

Odpolední blok přednášek byl rozdělen do dvou sekcí. První sekce byla tematicky zaměřena na problematiku urgentní medicíny a medicíny katastrof. Druhá sekce se věnovala problematice poskytování zdravotní péče včetně psychických a etických aspektů trauma a následné rehabilitační péči. V rámci odpolední části zazněly přednášky nejen dlouholetých odborníků, ale také byl vytvořen prostor pro možnost aktivního vystoupení úspěšných absolventů bakalářských zdravotnických studijních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Vzhledem k tomu, že úspěšně proběhl již 3. ročník této mezinárodní konference, oběma organizacím se tak podařilo založit nejen tradici, jejímž cílem je, aby se sešli odborníci i zájemci o dané obory, ale také vytvořili rovněž prostor pro vzájemnou výměnu teoretických poznatků a praktických zkušeností, které se bezprostředně týkají nás všech. S ohledem na spokojenost účastníků s přínosem konference počítají organizátoři s uspořádáním akce i v dalších letech a věří, že zájem odborné veřejnosti bude, s ohledem na řešenou problematiku, trvale vzrůstat. Všechny informace o Mezinárodní konferenci AWHP 2013 lze najít na webové stránce: www.awhp.cz.

Konference byla pořádána s částečnou podporou operačního programu EU: CZ.1.07/2.4.00 / 31.0224.  Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu: Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí. Informační stránky projektu. http://www.projektoo.cz/cz/.

                      PhDr. et Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.
                předsedkyně organizačního výboru konference

 

Studentská vědecká konference a kolaborační meeting

Dne 6. června 2013 se v malém sále FBMI konal 3. ročník studentské vědecké konference "Ekonomika a management ve zdravotnictví ".

Tato konference byla pořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedicínského inženýrství. Cílem bylo prezentovat studentské a vědecké práce i cíle dosažené v oblasti ekonomie, managementu ve zdravotnictví či v propojení s HTA.

V rámci konference od 09 - 16 hodin bylo prezentováno 30 studentských prací na dané téma formou ústních referátů.

Program konference
Fotogalerie – připravuje se
Sborník příspěvků – připravuje se

Na konferenci navázal 7. června 2013 celodenní kolaborační meeting, kterého se (kromě členů CzechHTA) zúčastnili kolegové z The University of Sheffield, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzity Komenského v Bratislavě a neziskové organizace SLOVAHTA.

Seminář byl zaměřen na diskusi o tématech řešených v jednotlivých skupinách a o možnostech spolupráce.

Meeting pokračoval neformální částí v pátek večer (večeře) a v celou sobotu (prohlídka Prahy).

5. ročník workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství

V úterý 6.11.2012 od 9.00 do 14.00 hodin se v budově KOKOS v Kladně uskutečnil 5. ročník workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství. Tento ročník byl zaměřen na výsledky řešení grantu Ministerstva zdravotnictví ČR IGA NT11532-5 s podtitulem Management a hodnocení zdravotnické techniky. Kromě pracovníků ČVUT FBMI vystoupili pracovníci Klatovské nemocnice, a.s. (ředitel Ing. František Lešundák), Krajské zdravotní a.s. (Ing. Mgr. Martina Nováková a Ing. Martin Zeman), Nemocnice Na Homolce (Ing. Martin Mayer) a Fakultní nemocnice Motol (Ing. Jiří Petráček). Diskuse se dále zúčastnil ředitel Oblastní nemocnice Kladno, a.s. MUDr. Vladimír Lemon.
 
 

Aspekty práce pomáhajících profesí 2012 (Mezinárodní kongres)

Ve dnech 14. a 15. září 2012 se v hotelu Olympik v Praze konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., mezinárodní kongres pořádaný Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a Společností pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP s názvem „Aspekty práce pomáhajících profesí“ (AWHP 2012). V letošním roce se uskutečnil již druhý ročník tohoto multioborového a multidisciplinárního kongresu. Hlavním cílem zorganizování kongresu bylo umožnit setkání odborníků z různých oblastí pomáhajících profesí a jejich vzájemné výměny zkušeností.
Mezinárodní kongres zahájil prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., vedoucí katedry lékařských a humanitních oborů. Po úvodním přivítání účastníků se slavnostního úvodního slova ujal děkan Fakulty biomedicínského inženýrství prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. a následně předseda akademického senátu prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
Účastníci kongresu v průběhu dvoudenního setkání měli možnost absolvovat téměř 60 přednášek z níže uvedených oblastí rokování.
 

Oblasti rokování:

 • Fyzioterapie
 • Urgentní medicína a medicína katastrof
 • Odstraňování následků katastrof
 • Psychické a etické aspekty traumat 
 • Aspekty zdravotní péče
 • Experimentální a klinická radiobiologie
 • Krizový management a krizové řízení
 • Problematika ochrany obyvatelstva
V rámci sekce fyzioterapie vystoupilo více než dvě desítky odborníků z České republiky a zahraničí se zajímavými příspěvky týkajícími se různorodých témat poskytování odborné péče ve fyzioterapii v rámci diagnostiky, léčby a následné rekonvalescence, včetně alternativních postupů.
V rámci sekce urgentní medicíny a medicíny katastrof posluchače zaujaly přednášky lékařů Armády České republiky, ve kterých prezentovali jejich zkušenosti z působení v zahraničních vojenských misích. Velmi poutavým způsobem přiblížili práci lékařského a nelékařského zdravotnického personálu ve ztížených a často vysoce rizikových podmínkách poskytování urgentní péče na pozadí válečných konfliktů. Sekce urgentní medicíny byla doplněna přednáškami odborníků z oblasti vzdělávání zdravotnických záchranářů a rovněž odborníky z praxe působících ve zdravotnické záchranné službě.
V oblasti krizového řízení, krizového manažmentu, odstraňování následků katastrof a ochrany obyvatelstva vystoupili se svými příspěvky vysoce erudovaní odborníci, kteří přiblížili problematiku kritické infrastruktury, připravenosti České republiky na krizové situace, včetně teroristických útoků, a rovněž zde byla nastíněna problematika ochrany obyvatelstva v rámci povodní a odstraňování jejich devastujících následků.
Poděkování patří firmě V Mest s.r.o., která se spolupodílela na organizování mezinárodního kongresu a rovněž všem partnerům kongresu, kteří finančně podpořili tuto akci a tak významným způsobem přispěli k velice zdárné realizace celého průběhu kongresu v příjemných prostorách hotelu Olympik v Praze.
Více informací o průběhu kongresu včetně informací o loňském ročníku, sborníku a fotogalerie najdete na www.awhp2012.cz.
Bude nám ctí Vás přivítat i na nastávajícím kongresu AWHP 2013, který opět zorganizují členové katedry lékařských a humanitních oborů FBMI ČVUT v Praze.
Za organizační tým děkuji všem, kteří se spolupodíleli na organizaci a průběhu kongresu.
 
PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D.

Studentská vědecká konference Ekonomie a management ve zdravotnictví- propojení a praxe HTA

16. listopadu 2011 se v galerii Domu kultury Kladno konala studentská vědecká konference "Ekonomie a management ve zdravotnictví - propojení a praxe HTA – 2. ročník". Tato konference bylapořádána pro studenty, absolventy i zájemce v problematice magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedicínského inženýrství. Cílem bylo prezentovat studentské a vědecké práce i cíle dosažené v oblasti ekonomie ve zdravotnictví v propojení s HTA.

V rámci konference od 12 - 17 hodin bylo prezentováno více jak 20 studentských prací na dané téma formou ústních referátů nebo v posterové sekci.

4. ročník workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství

V úterý 1. listopadu 2011 se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně konal již 4.ročník workshopu "Pokroky v biomedicínském inženýrství" tentokrát pod názvem "Absolventi FBMI v Praxi". V rámci tohoto workshopu se dopoledne od 10 do 13 hodin uskutečnila v malém sále konference, na které vystoupili absolventi FBMI. Souběžně byly další příspěvky absolventů FBMI, kteří pokračují na FBMI v postgraduálním studiu, vystaveny formou posterů. 

Workshop měl tři hlavní části, hlavní seminář se 7 pozvanými přednáškami, posterovou sekci postgraduálních studentů FBMI a diskuzi u kulatého stolu, které se zúčastnili absolventi FBMI a zástupci vedení FBMI.

Program workshopu.

Fotogalerie

ASPEKTY PRÁCE POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, pořádala pod záštitou děkana, doc. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., mezinárodní konferenci Aspekty práce pomáhajících profesí. Konference se konala 12. 9. 2011 v pražském hotelu Olympic a  byla určena pro odborníky i širší veřejnost, kterou zajímá oblast urgentní medicíny , medicíny katastrof, oblast fyzioterapie a zdravotní péče.

 

Program konference

Sborník z konference

Fotogalerie

 

Nové trendy v ucelené rehabilitaci

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Společnost pro radiobiologii a krizové plánování a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně společně připravili odbornou vzdělávací konferenci, která se konala pod záštitou doc. MUDr. Jozefa Rosiny, PhD., děkana fakulty

dne 30. 4. 2011 ve velkém sále Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.
Konference byla určena pro lékaře, všeobecné sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, zdravotně-sociální pracovníky, zdravotnické asistenty, studenty a pracovníky vzdělávající nelékařská zdravotnická povolání. Konference byla ohodnocena podle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb. a účastníci získali certifikát s bodovým ohodnocením Formy prezentace: přednáška , konferenci moderoval prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. a Ing. Josef Hendrych, MBA.
 
Program konference:
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.: Nové poznatky o mechanizmu účinku laseroterapie na tkáňové úrovni.  (FBMI ČVUT v Praze)
Bc. Václav Navrátil: Sociální média jako nástroj vlastní propagace.
(FBMI ČVUT v Praze)
prim. MUDr. Karel Moses:
1. Doporučené postupy léčebné rehabilitace u získaného poškození mozku.
2. Efekt ústavní rehabilitační péče v Rehabilitačním ústavu Kladruby na chůzi u pacientů po amputaci dolních končetin.
(Rehabilitační ústav Kladruby)
Prof. Leonardo Longo, MD., Ph. D.: Moderní fototerapie z pohledu prezidenta Mezinárodní akademie pro využití laserů v medicíně.
(Università degli Studi di Siena, Itálie)
MUDr. Michal Matejíček, CSc.: Komplikující momenty v následné péči po oprotézování po amputaci dolní končetiny.
(METIS s.r.o, Praha)
MUDr. Jiří Jeřábek, CSc. : Problematika magnetoterapie.  
(Rehabilitační ústav Kladruby)
PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D. : Následky traumat na život jedince.
(FBMI ČVUT v Praze)
 
 
 

Odborný seminář " Advances in Artificial Gas Exchange 2010

Dne 19. 11. 2010 uspořádaly RWTH Aachen a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT odborný seminář "Advances in Artificial Gas Exchange" (Pokroky v umělé podpoře výměny plynů). Semináře tohoto typu jsou podstatnou součástí spolupráce dvou výzkumných týmů zabývajících se technikami umělé podpory výměny plynů. Výhodou spolupráce je, že oba týmy se předmětem výzkumu vzájemně doplňují: Tým na RWTH Aachen pod vedením prof. Khosrowa Mottaghy je zaměřen na fyziologické a fyzikální aspekty vlastní výměny plynů, mimotělní podpory dýchání a výměny plynů, konstrukci a materiály membrán pro mimotělní oxygenaci apod. Výzkumný tým z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pod vedením doc. Karla Roubíka se zabývá výzkumem umělé plicní ventilace, její přistrojové podpory a metodami nekonvenční ventilační podpory. 

 

První částí semináře byla série tří vyzvaných přednášek pokrývající oblasti výzkumu v oblasti umělé plicní ventilace a výměny plynů prováděných na obou pracovištích. Ve druhé části semináře proběhlo posterové sympozium, kde studenti doktorského studia z obou univerzit prezentovali a obhajovali výsledky jejich výzkumné práce v oboru podpory ventilace a výměny plynů.
 
     

 

3. ročník workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství

V úterý 23. listopadu 2010 se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně konal již 3.ročník workshopu "Pokroky v biomedicínském inženýrství" tentokrát pod názvem "Biomedicínské inženýrství na ČVUT". V rámci tohoto workshopu se dopoledne od 10 do 14 hodin uskutečnila v malém sále konference, na které vystoupili zástupci Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Souběžně byly další příspěvky studentů těchto tří fakult vystaveny formou posterů. Program workshopu.

Workshop měl tři části, hlavní seminář s 16 pozvanými přednáškami, posterovou sekci studentů všech tří fakult ČVUT a diskuzi u kulatého stolu, které se zúčastnili zástupci Fakulty strojní, Fakulty elektrotechnické, Fakulty stavební a zástupci vedení FBMI.

Studentská konference Ekonomie a management ve zdravotnictví - propojení a praxe HTA

Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 se v Hotelu Kladno konala studentská konference "Ekonomie a management ve zdravotnictví - propojení a praxe HTA" pořádaná studenty magisterského studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Fakulty biomedícínského inženýrství ČVUT v Praze.

V rámci konference od 12 - 17 hodin bylo prezentováno 10 studentských prací na dané téma.

Program konference včetně krátkých abstraktů přednášek (část 1.) a (část 2.).

 

Odborná konference "Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků"

Ve čtvrtek 6. května 2010 Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze pořádala společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR odbornou konferenci nazvanou Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků. Tato konference se zabývala především zaváděním procesů komplexního hodnocení kvality a nákladovosti zdravotní péče, tzv. Health Technology Assessment (HTA) v České republice. Konference se konala na půdě Národní technické knihovny v Praze 6, a to za účasti předních odborníků na ekonomiku zdravotnictví z vysokých škol i z odborných institucí a zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR.

Konference byla uspořádána v rámci Projektu technické pomoci 6.2 - Propagační kampaň IOP, který je spolufinancován Evropskou unií z
Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Další ročník Workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství

V úterý 13. října se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně konal další ročník workshopu "Pokroky v biomedicínském inženýrství" tentokrát pod názvem "Mladá věda v Kladně". V rámci tohoto workshopu se dopoledne od 10 do 13 hodin uskutečnila ve velkém sále studentská konference, na které vystoupili studenti středních škol a studenti FBMI. Souběžně byly další příspěvky studentů FBMI vystaveny formou posterů. Program workshopu.

Workshop měl tři části, hlavní seminář s 15 pozvanými přednáškami, posterovou sekci studentů FBMI a diskuzi u kulatého stolu, které se zúčastnili ředitelé středních škol a zástupci vedení FBMI.

Fotogalerie

V sobotu 3. října 2009 úspěšně proběhla na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT plánovaná celodenní vzdělávací akce Academy for Eyecare ExcellenceTM, kterou ve spolupráci s firmou CIBA Vision spolupořádala FBMI ČVUT.

 

Toto odborné sympozium je součástí celosvětového programu fy.CIBA Vision zaměřeného na vzdělávání odborníků, obchodníků, prodejního personálu a studentů v oborech oční optiky, optometrie a aplikace a péče o kontaktní čočky.

Této akce se zúčastnilo více než 130 účastníků z řad odborníků i studentů, kteří si společně vyslechli přednášky zvaných řečníků. Pozvání na symposium přijal i pan Helmer Schweizer, prezident EUROMCONTACT, člen BCLA, IACLE a Head Professional Services IDM, který přednesl příspěvek zaměřený na význam kyslíku při aplikaci kontaktních čoček.

Na sympoziu byli účastníci též seznámeni s FBMI ČVUT a studiem v nově otevřeném bakalářském oboru Optika a optometrie formou dvacetiminutové přednášky, kterou prezentoval garant oboru doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

      

2. mezinárodní workshop COOPERATION 2009— FBMI a RWTH Aachen

2. mezinárodní workshop Cooperation 2009, který byl tentokrát zaměřen na oblast "Umělé plicní ventilace", se konal v pondělí 25.5.2009 od 14.00 do 16.30 v místnosti č. 615. Program workshopu zde

Fotogalerie:

        

Symposium Jednotky intenzivní péče v 21. století - kvalita, bezpečnost, legislativa.

Ve středu 15. října se na Českém svazu vědeckotechnických společností konalo symposium ve spolupráci České společnosti pro zdravotnickou techniku, České asociace sester, ČVUT Praha - Fakulty elektrotechnické, ČVUT Praha - Fakulty biomedicínského inženýství a Společnosti BMI a LI ČLS J.E. Purkyně

Symposium bylo určeno především lékařům, zdravotním sestrám a biomedicínským inženýrům a technikům.

Program symposia

Workshop Pokroky v biomedicínském inženýrství

V úterý 14. října se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně sešli lékaři a inženýři na workshopu Pokroky v biomedicínském inženýrství. Jeho tématem letos byly „Výsledky a perspektivy spolupráce FBMI s lékařskými fakultami v oblasti vědy a výzkumu“. Program workshopu.

Workshop měl tři části, hlavní seminář s 18 pozvanými přednáškami, posterovou sekci studentů FBMI a diskuzi u kulatého stolu, které se zúčastnili děkani všech tří pražských lékařských fakult i FBMI.

Fotogalerie Pokroky

Mezinárodní workshop COOPERATION 2008— FBMI a RWTH Aachen

1. mezinárodní studentský workshop Cooperation 2008, na němž byly prezentovány výsledky studentů FBMI a studentů RWTH Aachen, se konal v pátek 16.5.2008 od 9.00 do 11.00 v malém sále a předsálí. Program workshopu zde

 

Trendy v biomedicínském inženýrství 2007

Ve dnech 11. až 13 září 2007 se na Fakultě biomedicínského inženýrství za spolupráce Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Spoločnosťi biomedicínského inžinierstva a medicinskej informatiky Slovenskej lekárskej spoločnosti konala konference "Trendy v biomedicínském inženýrství" a Satelitní seminář "Počítačová analýza EEG" organizovaný ve spolupráci s Nemocnicí na Bulovce v Praze.

Program konference

Tradice konference „Trendy v biomedicínském inženýrství“ vzešla z prvního semináře pracovníků kateder českých a slovenských VŠ orientovaných na výuku biomedicínského inženýrství, který se konal v roce 1999 na Ústavu biomedicínského inženýrství FEI VUT v Brně. Po několika ročních opakováních, do kterých byl zahrnut i mezinárodní seminář BME EDU, organizovaný na ČVUT v Praze - FEL, se v posledním období tyto konference uskutečnily v posloupnosti 2002 V.Tatry (TU Košice) - kdy bylo poprvé použito názvu „Trendy v biomedicínském inženýrství“, 2003 Rožnov p.R. (VŠB TU Ostrava) a (od tohoto roku v dvouletou periodou) 2005 Žilina (ŽU v Žilině). O každém následujícím setkání rozhoduje konsorcium zástupců pořádajících institucí v době konání konference. Pro rok 2007 byla organizací pověřena FBMI ČVUT v Praze. Plánovaná konference na FBMI bude již osmým opakováním takto zaměřeného odborného setkání. Konference „Trendy v BMI“ vytvářejí fórum pro prezentaci vědeckých, výzkumných i pedagogických výsledků a zkušeností dosažených nejen na výše uvedených VŠ pracovištích, nýbrž i dalších podobně orientovaných pracovištích, v ústavech akademie věd, zdravotnických zařízení, apod. Tímto způsobem dochází k výměně informací mezi pracovníky zúčastněných pracovišť, které mimo jiné pomohla FBMI při tvorbě učebních plánů a definování některých výzkumných orientací. Organizace konference na FBMI ČVUT přispěla k prezentaci fakulty a celého ČVUT jako významného pedagogického a vědeckého pracoviště, zabývajícího se problematikou biomedicínského inženýrství jak obecně, tak v jednotlivých disciplinách. Umožnila mladým pracovníkům a doktorandům FBMI i ostatních fakult ČVUT navázat nové různé neformální i formální kontakty a vědecké spolupráce s ostatními pracovišti zabývajícími se problematikou BMI v ČR i SR a tím přispěla k dalšímu vědeckému rozvoji pracovišť ČVUT, v případě vytvoření podmínek pro institucionalizaci spolupráce v rámci různých vědeckých projektů i ekonomický přínos. Pro zúčastněné studenty při nejmenším z ČVUT vytvoří tato konference možnost vykonat první kroky v odborné vědecké komunitě.

Konference „Trendy v biomedicínském inženýrství“ 2007 vytvořila další milník ve vývoji biomedicínského inženýrství – ve výzkumu i jeho vysokoškolské výuce – v České i Slovenské republice a současně přispěla k utužení starých i vytvoření nových kontaktů mezi pracovníky v dané odborné oblasti

 

Academy for Eyecare ExcellenceTM na Fakultě biomedicínského inženýrství