Granty IGS ČVUT řešené v roce 2014

  

"Dopované nanokompozitní biomateriály"

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.

Pracoviště: KPO

 

"Výzkum nekonvenčních technik umělé plicní ventilace"

Řešitel: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Pracoviště: KBT

 

"Dopované diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro zlepšení vlastností implantátů"

Řešitel: Ing. Petr Písařík

Pracoviště: KPO

 

"Studie smáčivosti a fotokatalytických vlastností tenkých vrstev oxidu titaničitého připravených pomocí pulzní laserové depozice a rychlého žíhání"

Řešitel: Ing. Jan Mikšovský

Pracoviště: KPO

 

"Vývoj nanodiamantových senzorů využívajících magnetických a optických vlastností NV center"

Řešitel: Ing. Michal Gulka

Pracoviště: KPO

 

"Stavba XUV zdroje založeném na principu DPP"

Řešitel: Ing. Šárka Vondrová

Pracoviště: KPO

 

"Metody vyšetřování vestibulárního aparátu v klinické neurologii"

Řešitel: Ing. Jan Hejda

Pracoviště: KBT

 

"Rozšíření laboratoře BIOKOS o pracoviště zaměřené na charakterizaci optických vláknových elementů pro optické biosenzory"

Řešitel: Ing. Hana Kalábová

Pracoviště: KPO

 

"Vývoj mikroelektrodových polí pro záznam a stimulaci neuronálních signálů"

Řešitel: Ing. Václav Petrák

Pracoviště: KPO

 

"Využití umělé inteligence v analýze a modelování pohybu dolních končetin"

Řešitel: Mgr. Slávka Vítečková

Pracoviště: KBI

 

 
„Modelování ektopického ohniska arytmie v komorách“
 
Řešitel: Mgr. Olena Punshchykova
 
Pracoviště: KBT
 
 
"Optimalizace radiační zátěže pacientů a personálu při vybraných aplikacích radionuklidů v nukleární medicíně na základě simulačních metod a měření s použitím robotu"
 
Řešitel: Ing. Jana Hudzietzová
 
Pracoviště: KZOOO
 
 

"Analýza a optimalizace bezdrátových sítí pro přenos biologických signálů"

Řešitel: Ing. Tomáš Veselý

Pracoviště: SPA

 

"Návrh, realizace, experimentální ověření a optimalizace UWB radarů pro bezkontaktní snímání tepové a dechové frekvence pacienta"

Řešitel: Ing. Lukáš Kučera

Pracoviště: SPA

 

"Prevence a řešení blackoutu nemocničních zařízení"

Řešitel: Mgr. Pavel Böhm

Pracoviště: KZOOO

 

"Optimalizace metod hodnocení kinematických parametrů pohybu segmentů těla měřeného akcelerometrickými systémy"

Řešitel: Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.

Pracoviště: KPO

 

"Laserová léčba srdeční arytmie"

Řešitel: Mgr. Jana Urzová

Pracoviště: KPO

 

"Metody sledování provozu zdravotnických přístrojů"

Řešitel: Ing. Gleb Donin

Pracoviště: KBT

 

"Využití metod vícekanálové adaptivní segmentace pro zpracování EEG signálu"

Řešitel: doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.

Pracoviště: KBT 

 

"Nové aplikace EM pole pro lékařskou diagnostiku a terapii"

Řešitel: Ing. Miroslav Wiewegh

Pracoviště: KBT

 

"Využití rekurentní analýzy pro analýzu neurofyziologických dat v medicíně"

Řešitel: MUDr. Tomáš Nedělka

Pracoviště: SPA

 

"Návrh a experimentální ověření možností akustické propulsní inhibice při klasifikaci psychofyziologických stavů člověka"

Řešitel: Ing. Miroslav Poledňák

Pracoviště: SPA

 

"Návrh metod a software pro hodnocení rehabilitačního procesu pomocí kamerových a gyroskopických systémů"

Řešitel: Ing. Vladimír Socha

Pracoviště: KPO