Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu
Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

IČO: 04463471

odborová organizace zapsaná ve veřejném rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl L vložka 63727

zapsáno dne: 7. října 2015

Sídlo a korespondenční adresa: ZO VOS FBMI ČVUT, náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno

Kontakt pro veřejnost: doc. Ing. František Dohnal, CSc. - dohnalf@gmail.com

Anonymní schránka: zovos.cvut.fbmi@gmail.com 

Naše odborová organizace garantuje, že obsah anonymní schránky nebude nikdy zveřejněn bez Vašeho souhlasu,

přístup k ní má pouze předseda ZO VOS FBMI ČVUT a i v případě změny na pozici předsedy bude vytvořena jiná schránka 

Základní dokumenty

Aktuality

Spor pana docenta Dohnala a ČVUT vedený u OS pro Prahu 6 pod sp. zn. 19 C 256/2016 
byl po úspěšné mediaci pravomocně ukončen schválením soudního smíru. 

Soud tak schválil dohodu, kterou mezi sebou strany ohledně předmětu sporu uzavřely
a kterou obě považovaly za přijatelné řešení. 

V této souvislosti velmi pozitivně hodnotíme pomoc Mgr. Tomáše Pally, právníka ČMKOS,

ve všech fázích řešení tohoto sporu.

Prohlášení výboru Vysokoškolského odborového svazu ze dne 27. 6. 2017 k financování

Dopis předsedy Vysokoškolského odborového svazu z května 2017

Audiozáznam vystoupení Josefa Středuly, předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů na konferenci Vysokoškolského odborového svazu v únoru 2017

Informace o porušování zaměstnaneckých a odborových práv v roce 2016 (případy z FBMI ČVUT jsou popsány na stranách 31-32 a 67-68 zprávy)

 - Zpráva o soudních sporech (jpeg: str. 31 a str. 32, pdf: str. 31-32)

 - Zpráva o dalších porušováních zaměstnaneckých a odborových práv na ČVUT FBMI (jpeg: str. 67 a str. 68, pdf: str. 67-68)

 Nový příkaz děkana FBMI: varování před nebezpečenstvími "plošného šíření informací"

 Porovnání stavů zaměstnanců a průměrné mzdy

 Kolektivní vyjednávání s ČVUT zahájeno

 Aktuálně řešené problémy

- Příprava nové kolektivní smlouvy odborových organizací ČVUT s ČVUT (naše ZO VOS byla pověřena přípravou smlouvy na roky 2017-2019)

- Rovnost v odměňování dle zásady zákoníku práce "za stejnou práci stejná odměna" (při srovnatelné kvalitě)

- Transparentnější způsob přiznávání osobních příplatků a odměn (dle Kolektivní smlouvy)

- (Ne)zveřejňování informací fakultou podle zákona o svobodě informací

- Diskriminace 

- Dodržování zákoníku práce a platné Kolektivní smlouvy ze strany fakulty

 

Další související informace

- Vysokoškolský odborový svaz

- Zákon na zvýšení ochrany "whistleblowerů" (tj. osob, které ohlásí korupci u zaměstnavatele nebo jeho jiné nezákonné jednání)

- Nejčastější strategie bossingu

- Se šikanou na pracovišti se nejčastěji odborníci setkávájí ve zdravotnictví, školství a ve státní správě

- Případ šikany docentky z Jihočeské univerzity u soudu

- Jak se nenechat šikanovat v zaměstnání

 

Nabídka rekreace

 

Fakulta umožnila vznik této webové stránky dne 22. listopadu 2016 na základě naší žádosti ze dne 21. prosince 2015 (několikrát opakované).

Zřízení emailové schránky pan děkan dosud svými slovy "neshledal za užitečné".